Депозитний Вклад - стандартний, 03.06.2019

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Положення про фінансові послуги
Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням  правління
     кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»
     Протокол № 1-п  від 03 червня  2019 року
  
              Голова правління                        Воронцов М.В.
 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ______
ПРО ЗАЛУЧЕННЯ СТРОКОВОГО ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК (ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ) 
«Вклад строковий стандартний»
 (назва документу)
«____» ________20___ р.                           _____________(місце укладання)
 
Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (назва суб’єкта господарювання) (далі – Спілка), в особі голови правління/представника (уповноважена особа) ________________(прізвище, власне ім’я, по батькові), що діє на підставі статуту/довіреності № __ від «___»_____20 __ р. з однієї сторони та член кредитної спілки ______________________(прізвище, власне ім’я, по батькові фізичної особи, яка отримує фінансову послугу) ( далі – Вкладник), з другої сторони, (далі разом – Сторони), керуючись  ПОЛОЖЕННЯМ про фінансові послуги кредитної спілки «_____» у редакції від «__»_____ 201_ р. затвердженого рішенням правління кредитної спілки «____» (протокол №__ від «__» ______201_р.), уклали договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення) (найменування фінансової операції) (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Вкладник вносить строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок  (далі – Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок і зобов’язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах та в порядку, встановлених  цим Договором.
1.2. Договір укладено строком на ______ (період прописом) місяців.
Днем початку строку дії Договору є «__» _________20 __р .
Днем закінчення строку дії Договору є «__» _________20 __р . включно.
2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.
2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення.
2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі.
1)Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі ____ грн. ________ (сума цифрами) ______________ (сума прописом) грн. 
2)Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.
3) Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається. 
4) Договір укладено без можливості зняття частини суми Внеску протягом дії за ініціативою Вкладника. 
2.1.2. Строки внесення фінансового активу: 
1) Строк, протягом якого Вкладник зобов'язаний внести до Спілки Внесок.
Внесок здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 8 цього Договору або безготівкового зарахування коштів  з інших Внесків Вкладника..
Вкладник зобов’язується внести Внесок:
-  готівкою – в день підписання цього Договору;
- шляхом безготівкового перерахування – протягом трьох робочих днів з дня укладення Сторонами цього Договору.
2) Строк внесення Внеску:
Внесок внесено на строк ______ (прописом) місяців .
3) Спілка зобов’язана видати Внесок та нараховані проценти за цим Внеском із спливом строку, визначеного у Договорі або на вимогу Вкладника безготівково зарахувати  кошти  на  інший Внесок Вкладника. Повернення Вкладникові Внеску та нарахованих процентів за цим Внеском до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами Договору, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації Спілки.
2.2. Процентна ставка
2.2.1.Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі _____% (____________) процентів річних.
2.2.2.Встановлений п.2.2.1 Договору розмір процентної ставки не може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку.
Порядок нарахування та виплати процентів за Договором.
2.3.1.Нарахування процентів здійснюється за наступним методом:
1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання Спілкою Внеску та припиняється в день,  визначеному п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору, або в день розірвання Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.
2) Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається  - діючій календарний рік.
3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця та в день, визначений пп.1) п.2.3.1. цього Договору.
2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.
2.3.3. Виплата процентів Вкладнику здійснюється в кінці дії Договору на вимогу Вкладника.
2.3.4. Сторони погодили наступну форму розрахунків за Договором:
Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки, або шляхом безготівкового перерахування на рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього).  Крім того, проценти нараховані на Внесок за письмовою заявою Вкладника можуть спрямовуватись на поповнення додаткового пайового внеску Вкладника у Спілці.
2.4. Договір укладено без можливості продовження строку його дії. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку, встановленого п.1.2. Договору, то Договір вважається припиненим з дати вказаної у п.1.2 Договору. Внесок знаходиться у Спілці до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.
2.5. Оподаткування за Внеском проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) СТОРІН
3.1. Спілка має право:
3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов'язань, згідно з умовами цього Договору; 
3.1.2.  Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску;
3.1.3. Прийняти Внесок для забезпечення виконання зобов’язань  за кредитним договором при отриманні кредиту Вкладником,  не повертати його в сумі невиконання зобов’язань та в подальшому використати їх для погашення заборгованості.
3.2. Спілка зобов’язана: 
3.2.1. Повідомляти Вкладника про зміну  обставин, що  здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.
3.2.2. Надавати за письмовою заявою  Вкладника довідку щодо його Внеску;
3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;
3.2.4.Забезпечити  таємницю Внеску, згідно законодавства України;
3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок, та нараховані проценти у строки, та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору; 
3.2.6. Видати Внесок на письмову вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору.
У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску Спілка зобов'язана:
§ прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи Спілки;
§ зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску згідно з положенням про документообіг, затвердженим Спілкою;
§ виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього Договору;
У разі  неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини Спілка зобов’язана видати Вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи Спілки.
3.3. Вкладник має право:
3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з  предметом та умовами цього Договору;
3.3.2. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його Внеску;
3.3.3. Надавати письмову заяву Спілці про повернення Внеску;
3.3.4. Передати Внесок для забезпечення виконання зобов’язань  за кредитним договором при отриманні Вкладником кредиту в Спілці.
3.4. Вкладник зобов’язаний:
3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;
3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання (адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові, а також,  інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни  в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;
3.4.3. Дотримуватись умов  цього Договору; 
3.4.4. Для отримання Внеску та процентів – пред’явити Спілці свій паспорт;
3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору, отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору. 
3.4.6. Для отримання Внеску звернутися до Спілки з письмовою заявою.
3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов’язки  передбачені цим Договором.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне виконання) умов цього Договору  згідно чинного законодавства України.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Спори, які  виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий  спір вирішується в судовому порядку згідно з  чинним законодавством  України. 
6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
6.1. Порядок зміни Договору.
Всі зміни до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:
6.1.1. Пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис (Вкладнику чи представнику Спілки).
6.1.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом семи календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
6.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.6.1.2. Договору, пропозиція вважаються не прийнятою. 
6.1.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом семи календарних днів з дня надання письмової відповіді.
6.1.5.Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.
6.2 Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору.
Дія Договору припиняється:
6.2.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку, передбаченому п.6.1. Договору. Виплата Спілкою Внеску та нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день розірвання Договору.
6.2.2. За рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством.
6.2.3. Внаслідок дострокового розірвання Договору з ініціативи Спілки в односторонньому порядку:
Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких правил: 
1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору; 
2) Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки встановленої п. 2.2.1. цього Договору; 
3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 7 (семи)  робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;
4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є день розірвання цього Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.
6.2.4. У разі реорганізації або ліквідації Спілки у порядку передбаченому законами України.
6.2.5. Договір може бути припинено також з інших підстав, передбачених законодавством.
6.3. Сторони погодили, що Вкладник не має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних  примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 
7.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
7.4. Вкладник підтверджує, що:
- отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій 
статті 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів»;
-  інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору рахує  справедливими.
7.5. Підпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Вкладник отримав письмову інформацію вказану в п.7.4 Договору та другий примірник цього Договору.
8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
СПІЛКА
Кредитна спілка «__________________________» 
Код за ЄДРПОУ  __________________________ . 
Місцезнаходження (адреса):_________________ . 
П/р №_______ МФО _______ в _____ банку___ .
Свідоцтво про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ  № _____ від  «__»______ _______р. видане  ____________ .
Ліцензія від «__»  ____ ____ р. видана Нацкомфінпослуг.
Тел. ____________________________________  .
Голова правління/                     /Прізвище, ім’я, по-батькові/ /представник (уповноважена особа)
                                                 _____________ 
                М.П.                                  (підпис)
 
ВКЛАДНИК
ПІБ:_________________________________________ . 
Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) ____________________________________________ Місце  реєстрації:______________________________
Місце проживання (адреса): _____________________
Паспорт: Серія ___ № _______,  виданий  _________  «__»________ ____ р.
Тел. _________________________________________.
Вкладник   ________ (Прізвище, ім'я, по-батькові)            
                                                       ________________  
                                                             (підпис)