ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ (ДОДАТОК №2, БЕЗ ЗАСТАВИ)

 


 

КРЕДИТНА СПІЛКА

«ФОРУМ-КРЕДИТ»

 

Додаток 2
до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (пункт 17 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаватимуться споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація


№ з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення фінансовою установою

 

1

2

3

 

1

I. Інформація про фінансову установу

 

2

Найменування

КРЕДИТНА СПІЛКА  «ФОРУМ-КРЕДИТ»

 

3

Номер і дата видачі ліцензії/свідоцтва

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 379 від 23.02.2017 року (початок дії ліцензії 23.02.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна).

 

4

Адреса

43021, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок 20, квартира  (офіс) 4

 

5

Номер контактного(них) телефону(ів)

(0332) 24-33-45 

 

6

Адреса електронної пошти

forumcredit@gmail.com

 

7

Адреса власного вебсайта

https://forum-credit.com.ua/

 

8

II. Основні умови споживчого кредиту

 

9

Мета отримання кредиту

На споживчі потреби:

1) на придбання, будівництво, ремонт та    реконструкцію нерухомого майна;

2) на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та компютерів;

3) на інші потреби

 

10

Цільова група споживачів

члени КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФОРУМ-КРЕДИТ»

 

11

Сума/ліміт кредиту, грн.

від 1000.00 грн. до 120000.00 грн.

Розмір кредиту не може перевищувати 20 % від капіталу кредитної спілки

 

12

Строк кредитування, дн./міс./р.

від 1 місяця до 12 місяців

понад 12 місяців до 24 місяців

 

13

Процентна ставка, відсотки річних

від 1 до 12 місяців    – 68,0 %;

понад 12 місяців до 24 місяців  – 66,0 %

 

14

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

фіксована

 

15

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних

на 1 місяць  93,8%

на 12 місяців 93,75%

понад 12 місяців  90,13%

 

16

Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту

власний платіж споживача відсутній

 

17

Спосіб надання кредиту

готівкою через касу кредитної спілки,  ії відділень або безготівковим шляхом на рахунок споживача в банку

 

18

Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору

ні

 

19

Забезпечення виконання зобов'язань порукою

Так.

Поручителем може виступати цивільно-правоздатна і дієздатна фізична особа, яка надала згоду виступити Поручителем та документи, що підтверджують отримувані нею доходи.

 

20

III. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача

 

21

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн.

на строк 1 місяць:

від 55,89 грн. (кредит 1000.00 грн.)

від 6539,18 грн. (кредит 120000,00 грн.)

на строк 12  місяців:

від 678,11 грн. (кредит 1000.00 грн.)

від 81600,00 грн.. (кредит 120000,00 грн.)

на строк 24 місяця:

від 1359,95 грн. (кредит 1000.00 грн.);

від 158400,00 грн.. (кредит 120000,00 грн.)

 

22

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн.

на строк 1 місяць:

від 1055,89 грн. (кредит 1000.00 грн.)

від 126539.18 грн.. (кредит 120000,00 грн.)

на строк 12  місяців:

від 1678,11 грн. (кредит 1000.00 грн.)

від 201600,00 грн.. (кредит 120000,00 грн.)

на строк 24 місяця:

від  2359,89 грн. (кредит 1000.00 грн.)

від 278400,00 грн.. (кредит 120000,00 грн.)

23

IV. Порядок повернення споживчого кредиту

 

24

Періодичність погашення:

щомісячно

 

25

суми кредиту

 в кінці строку дії договору, з правом дострокового погашення

 

26

відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом

відсотків за користування  на залишок суми кредиту - щомісячно

 

27

Схема погашення

кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії договору

 

28

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності

 

відсутнє

 

29

Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

 

30

V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором

 

31

Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]

Згідно п.8.1. Договору у разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань зі сплати платежів за Договором можуть настати правові наслідки, встановлені Договором або Законом, зокрема:

1) Дострокове повернення Позичальником кредиту  з підстав та в порядку передбаченому розділом 7.  Договору та /або Законом.

2) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором та /або Законом.

3) Зміна умов  зобов’язання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором або Законом з урахуванням п. 4.6. цього Договору.

4) Сплата неустойки за ст.. 549 ЦК України та згідно п. 14.2. Договору.

5) Сплата інфляційних нарахувань та процентів від простроченої суми за ч.2 ст. 625 ЦК України в порядку згідно  пунктів 4.6., 14.2. Договору.

 

Штраф - застосовується у разі порушення Споживачем зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів,  є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання  за цім Договором, що нараховується  Кредитодавцем одноразово  по закінченню строку дії Договору або строку пред’явлення Позичальнику вимоги  від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання   у визначений строк (термін)  Договору     в розмірі  25%  від суми простроченої заборгованості.

 

Пеня -  є неустойка, що нараховується Кредитодавцем та сплачується Позичальником за невиконання зобов’язання щодо сплати в часі кредиту та/або  процентів за користування кредитом встановлених графіком платежів цього Договору, та  встановлюється  від простроченої заборгованості за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на весь час заборгованості, що діяла у період, за який сплачується пеня,  та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 

 

За прострочення Позичальником строків сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом, передбачених графіком платежів та/або п. 1.4., 6.3., 7.4. або   п. 13.6.  цього Договору, Позичальник  зобов’язаний  згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплатити  Кредитодавцю на його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 25 процентів річних від простроченої заборгованості, яка включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  залишок основної суми  (тіло) кредиту, розмір яких встановлений  на дату прострочення.  

 

 Відповідальність Позичальника  настає  поза межами строку дії  цього Договору  за неправомірне користування кредитом згідно п. 4.6.  Договору.

 

32

Інші заходи:

 

 

33

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

 

34

унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

 

35

VI. Права споживача згідно із законодавством України

 

36

До укладення договору:

 

37

отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача

 

38

безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проекту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем

 

39

звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій

 

40

Після укладення договору:

 

41

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, установленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором)

 

 

42

Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій

 

43

VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду

 

44

До фінансової установи:

 

45

перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення).

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або

 

46

до Національного банку України:

 

47

перелік контактних даних розміщено в розділі «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів, або

 

48

до суду:

 

49

споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)