Примірний кредитний договір (позичальник кредитна спілка), 13.08.2021

 

Додаток № 8

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням правління

кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Протокол № 5-п від 13 серпня 2021 року

Голова правління          Воронцов М.В.

 

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) № __

(ПОЗИЧАЛЬНИК – КРЕДИТНА СПІЛКА)


м. _______

 

___ __________ 202__р.

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ » (далі – Кредитодавець), в особі голови правління/представника (уповноважена особа) ________________(прізвище,  ім’я, по батькові), що діє на підставі статуту/ довіреності № __ від «___»_____202 __ р.  з однієї сторони, ,  та Кредитна спілка «______»  (далі – «Позичальник»), в особі голови правління     (прізвище, ім’я, по-батькові)        , що діє на підставі Статуту з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей кредитний договір  (відновлювальної кредитної лінії)  (далі – «Договір») про наступне.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:

«Договір» - цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.

«Відновлювальна кредитна лінія» - фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має право на отримання і повернення кредитних засобів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.

«Кредит» - кредитні засоби Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.

«Транш» - частина кредиту, що надається Позичальнику у рамках відновлювальної кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі.

«Ліміт» - максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п.1.1. цього Договору.

«Залишок заборгованості по кредиту» - сума кредитних засобів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець надає  Позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.)________  на умовах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти  на умовах, передбачених цим Договором. В межах встановленого ліміту Позичальник може отримати будь-які суми кредиту, та зобовязується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки Позичальника.

1.3. Кредитодавець зобов'язаний надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання цього Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором. Кожен наступний транш в рамках відновлювальної кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви.

1.4.  Строк дії договору  _____  місяців з  «___» _________ _____ р. до «___»  ________ _____ р.

Кредит надається строком на  _____  місяців з «___» _________ _____ р. до «___»  ________ _____ р.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору та не припиняє нарахування Кредитодавцем процентів за Договором.

1.5. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника, визначений у розділі 10 цього Договору.

1.6. Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата  списання відповідних сум з рахунку Кредитодавця. Датою повернення  кредиту так само як і датою фактичної сплати процентів вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця

2.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;

3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць; або

б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або

в) іншого істотного порушення умов договору про надання  кредиту.

 4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за фактичний строк користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших  зобов’язань передбачених цим Договором.

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

2.2. Права та обов’язки Позичальника

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково погашати кредит частинами і сплачувати проценти, або достроково погасити кредит та сплатити проценти одноразовим платежем;

3) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п.1.1. цього Договору.

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку, визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Сума процентів за користування кредитом розраховується в розмірі _______ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Тип процентної ставки — фіксована.

3.2. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що є невідємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік розрахунків шляхом підписання нового графіка розрахунків протягом п’яти робочих днів після надання кожного наступного траншу.

3.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з  дня надання кредиту Позичальнику (списання з рахунку Кредитодавця)) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця)  включно.

3.4. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно графіка розрахунків не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.5. У разі виникнення заборгованості за цим Договором Сторони погоджують таку послідовність її погашення:

1) у першу чергу  здійснюються платежі на погашення заборгованості по процентам за користування кредитом;

2) у другу чергу здійснюються платежі на погашення заборгованості за кредитом;

3) у третю чергу здійснюються поточні платежі згідно графіка розрахунків.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Даний кредит забезпечується: __________(заставою, порукою, інші види забезпечення).

4.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються  на  Позичальника.

4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

  1) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

    2) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом  та може бути поширена  за взаємною згодою Сторін та в інших випадках передбаченні чинним в Україні законодавством.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1.         Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені шляхом укладення додаткового договору в письмовій формі і підписані сторонами.

7.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін, шляхом укладення додаткового договору та в інших випадках передбачених законодавством. У випадку дострокового розірвання цього Договору позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом, протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

7.3. Договір припиняється: а) за згодою сторін; б) у випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та процентів по ньому; в) в інших випадках передбачених цим Договором та законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

8.2. Представнику Позичальника роз’яснено зміст ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Сторони зобов'язані  письмово повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження протягом десяти календарних днів з дня виникнення зазначених змін.

9.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін. 

9.3. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

9.4. Для листування сторони використовують реквізити,  що зазначені в розділі 10 цього Договору.

9.5. Підпис представника Позичальника в розділі 10 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору. 

10. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

Кредитна спілка «__________________»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

 

 

ГРАФІК  РОЗРАХУНКІВ

 Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів

Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

 


 


 


 


 


 

Всього


 


 


 


 


 

 

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної

 із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від «___»  ________ 20__ р.

ПІДПИСИ СТОРІНКРЕДИТОДАВЕЦЬ

Кредитна спілка  «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Голова Правління  ________________ ПІБ

              м.п.                                (підпис)


ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка  «_______»

Голова Правління _________________ ПІБ

             м.п.                                   (підпис)