Примірний кредитний договір між кредитними спілками, 06.01.2022

 

 

 


Додаток №9

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням спостережної ради

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Протокол № 1 від 06 січня 2022 р.

вводиться в дію з 08.01.2022 р.

                  Голова спостережної ради   _____ О.М. Корнійчук

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР МІЖ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ № ____

(кредитної лінії) (про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

іншим кредитним спілкам)

 «___»________ 202___р. (дата укладання договору)             ___________ (місце укладання)

 

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – Кредитодавець), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та

Кредитна спілка «__________» (далі – Позичальник), в особі _____________, що діє на підставі ____________ та Ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – «Ліцензія»), надалі разом – Сторони), уклали Договір кредитної лінії №___ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту іншим кредитним спілкам (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальнику кредит по типу кредитної лінії з кредитним лімітом ______ (______) грн. на умовах строковості, зворотності, платності, цільового використання та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених Договором.

1.2. Кредит  надається  Кредитодавцем для кредитування Позичальником своїх членів.

2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ

2.1. Кредит надається строком на ____ (місяців/днів)  від дати укладення Договору, по «___» ____ 202___ р..  .

2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в строк не пізніше 10 робочих днів від дати підписання Договору та надходження відповідної заяви на транш.

2.3. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, зазначеного в п. 2.1 Договору.

2.4. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника, визначений розділом 10 Договору.

2.5. Датою отримання кредиту вважається дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.

2.6. Датою повернення (погашення) кредиту, так само як і датою сплати процентів, вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) становить ___ % (__________) процентів річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Тип процентної ставки - фіксована.  Проценти нараховуються за фактичну кількість календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням Графіка платежів.

3.3. Сторони погоджують наступну послідовність погашення заборгованості за Договором: в першу чергу сплачується нарахована пеня, потім - нараховані проценти, а залишок платежу зараховується на зменшення суми кредиту. За погодженням сторін даний порядок може бути змінений.

3.4. Сторони домовилися, що погашення кредиту та сплата процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів. Строк, на який надається кредит та графік платежів зазначаються у Додатковому договорі про транш, що є невід'ємною частиною даного Договору. У разі отримання кредиту траншами Сторони вносять зміни до графіку платежів шляхом підписання Додаткового договору про транш.

3.5. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку дії Договору, визначеного п.9.1. Договору, так і після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами.

3.6. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 10 Договору.

3.7. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

3.8. Порядок повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору):

1) Сторони погодили, що у разі неповернення кредиту після закінчення строку дії Договору вказаного у п.9.1 Договору, Позичальник  до __ числа щомісячно сплачує Кредитодавцю відсотки (проценти) за користування кредитом нараховані за ставкою__ % річних на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості.

2) За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця проценти передбачені пп.1) п.3.8 Договору можуть не нараховуватись.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором Сторони укладають _______________.

5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН

5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами Договору, зобов'язаний:

5.1.1. Використати кредит за призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання кредиту.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до графіка платежів.

5.1.4. Інформувати Кредитодавця про настання суттєвих змін в його діяльності (зокрема в разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження) та\або зміну іншої інформації, що надавалася ним Кредитодавцю (в тому числі у зв’язку із закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Кредитодавцю документів; втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа Позичальника (представника Позичальника); набуття КБВ Позичальника та/або членами його сім’ї та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб.

Таке інформування здійснюється Позичальником (представником Позичальника) шляхом надання Кредитодавцю протягом 15 робочих днів з дня виникнення змін необхідних даних / інформації разом із документами що підтверджують зміни.

5.1.5. У випадку анулювання Ліцензії Позичальника достроково погасити кредит та проценти за користування кредитом в повному обсязі протягом 30-ти календарних днів.

5.1.6. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом, виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. Достроково повернути кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами Договору, зобов'язаний у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов Договору.

5.4.2. Вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) використання Позичальником кредиту не за призначенням;

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на строк, що перевищує один календарний місяць;

в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на 10 відсотків;

г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 10 відсотків від суми кредиту;

ґ) анулювання Ліцензії Позичальника;

д) виявлення Кредитодавцем факту недостовірності даних або документів, наданих Позичальником для отримання кредиту;

е) невиконання Позичальником визначеного п.п.5.1.4 Договору обов’язку щодо повідомлення про зміни в інформації.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного законодавства України.

6.2. У випадку прострочення Позичальником термінів платежів, зазначених у Таблиці 1, Кредитодавець має право стягувати з Позичальника пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих) відсотки від простроченої заборгованості по сплаті кредиту.

6.3. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Внесення змін до Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

8.2. Позичальник має право достроково розірвати Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

8.3. Кредитодавець має право достроково розірвати Договір лише в разі настання обставин, визначених п. 5.4.2 Договору.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до «___»_______20__р. (_____ місяців).

9.2. Дія Договору припиняється:

9.2.1.У випадку повного фактичного виконання Договору (виконанням Договору, проведеним належним чином).

9.2.2.У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії Договору.

9.2.3. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному п.п.8.2, 8.3. Договору;

9.3. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

9.4. Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

9.5. Усі не врегульовані Договором правовідносини сторін регулюються чинним законодавством України.

9.6. Договір відповідає умовам Положення про фінансові послуги Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ» , чинного на дату підписання Договору.

10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

Кредитна спілка «__________________»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

 Цим графіком розрахунків встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

 


 


 


 


 


 

Всього


 


 


 


 


 

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від «___»  ________ 20__ р.КРЕДИТОДАВЕЦЬ

Кредитна спілка  «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Голова Правління  ___________ ПІБ

              м.п.                  (підпис)


ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка  «_______»

Голова Правління _______ПІБ

             м.п.               (підпис)

Позичальник підтверджує, що:

1) отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

2) інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

3) отримав один примірник Договору.

«_____» _________202____р.       ___________________/___________                                                        

                                                         (підпис  Позичальника)          (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ПРО ТРАНШ № ___

до Договору кредитної лінії № _________про надання коштів у позику,

в тому числі і на умовах фінансового кредиту іншим кредитним спілкам від  ___________

«___»________ 202___р. (дата укладання договору)                                     ___________ (місце укладання)

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – Кредитодавець), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та

Кредитна спілка «__________» (далі – Позичальник), в особі _______________________, що діє на підставі ____________ та Ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Ліцензія), (надалі разом – Сторони),  уклали цей Додатковий договір про транш до Договору  кредитної лінії № ______ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту іншим кредитним спілкам від  ___ (надалі - Кредитний договір) про наступне:

1. Кредитодавець надає Позичальнику транш згідно Кредитного договору в сумі _____ (____ гривень  __ коп..). З врахуванням вказаного траншу сума залишку виданого Позичальнику кредиту складає  _____ (____ гривень  __ коп..

2. Цей Додатковий договір про транш набуває чинності з моменту його укладення і діє до «___» _____ 202 ___ р. , що складає  ______ місяців (днів). Строк, на який надається кредит за цим Додатковим договором про транш складає ______ місяців (днів).

3. Сторони погоджують наступний графік платежів з врахуванням раніше виданих траншів, сплачених платежів та вказаного в п.1 траншу:

                                            ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

 


 


 


 


 


 

Всього


 


 


 


 


 

4. Інші умови Кредитного договору залишаються незмінними.

5. Цей Додатковий договір про транш є невід’ємною частиною Кредитного договору кредитної лінії.

АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

Кредитна спілка «__________________»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

Позичальник підтверджує, що:

1) отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

2) інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

3) отримав один примірник Договору.

«_____» _________202____р.       ___________________/________

                                                       (підпис  Позичальника)        (ПІБ)