Примірний кредитний договір (кредитна лінія), 19.01.2020

 

Додаток № 6

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням правління

кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Протокол № 1-п від 16 січня 2020 року

Голова правління                              Воронцов М.В.

 

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) № ___

[1]

„___”________ 202___р. (дата укладання договору) ___________ (місце укладання)

 

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – «Кредитодавець»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», ПОЛОЖЕННЯМ про фінансові послуги кредитної спілки «_____» у редакції від «__»_____ 202_ р. затвердженого рішенням правління кредитної спілки «____» (протокол №__ від «__» ______202_р.), уклали цей Кредитний договір (далі – «Договір») про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:

«Договір» - цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.

«Кредитна лінія» - фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має право на отримання і повернення кредитних коштів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.

«Кредит» - кредитні кошти Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.

«Транш» - частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі;

«Ліміт» - максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п.1.1. цього Договору.

«Залишок заборгованості по кредиту» - сума кредитних коштів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові кредит у формі кредитної лінії з лімітом у сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.) на умовах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит , сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, передбачених Договором. В межах встановленого ліміту Позичальник може отримати будь-які суми кредиту та зобов’язується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням __ далі – цільове призначення кредиту)

[2]

.

1.3. Кредитодавець зобов'язаний видати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором. Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви за умови повернення коштів та сплати процентів Позичальником у визначені Договором строки за попередніми траншами.

1.4. Строк дії договору _____ місяців з «___» _______ _____ р. до «___» ________ _____ р. включно.

Кредит надається строком на _____ місяців з «___» _______ _____ р. до «___» _______ _____ р. включно.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 1.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 4.1. цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.3. цього Договору.

1.6. Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку

Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів по кредиту та\або

Кредитодавець ______________ Позичальник ______________________

 

інших платежів по кредиту (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК  України та цим Договором) вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця

2.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів, строк виплати якого ще не настав внаслідок порушення Позичальником умов Договору, а також вимагати інших платежів по кредиту (пені,  процентів та інфляційних нарахувань передбачених ст. 549, ст. 625 ЦКУ), у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на _______ (днів) або

б) іншого істотного порушення умов договору про надання кредиту;

4) відмовити у наданні траншу, якщо Позичальник не повернув кошти та не сплатив процентів за користування кредитом у визначені Договором строки за попередніми траншами.

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

2.2. Права та обов’язки Позичальника

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково погашати кредит частинами і сплачувати проценти за фактичний строк користування кредитом, або достроково одноразовим платежем погасити кредит та сплатити проценти;

3) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього Договору.

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит , сплачувати проценти за користування кредитом встановлені пунктом 3.1., цього Договору та інші платежі по кредиту ( пені, проценти та інфляційні нарахування передбачені ст. 549,  ст. 625 ЦКУ та цим Договором) в порядку визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

4) Надати забезпечення виконання зобов’язання за Договором.

5) письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором в 10-ти (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;

2.3. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Плата (проценти) за користування кредитом встановлюється в розмірі _______ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

3.2. Тип процентної ставки — фіксована. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Кредитодавцем в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Позичальника.

 

3.3. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів (далі – «графіка платежів»), що є невід’ємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік платежів шляхом підписання нового графіка платежів протягом одного робочого дня після надання кожного наступного траншу за умови відсутності підстав передбачених Договором для відмови у наданні траншу.

3.4. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Проценти за користування кредитом

нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом починаючи з наступного дня за датою його отримання та включаючи дату повернення кредиту. Нарахування процентів здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається - діючій календарний рік.

3.5. Проценти за кредитом нараховуються Кредитодавцем та сплачуються Позичальником щомісяця на дату згідно графіка платежів. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка платежів.

Прострочення сплати кредиту та процентів за користування кредитом згідно графіка платежів не зупиняє нарахування цих процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.6. Позичальник проводить погашення кредиту, процентів та інших через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок

Кредитодавець ______________ Позичальник ______________________

Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору.

3.7. Черговість погашення вимог за Договором.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та розділом 8, пунктом 14.2 Договору).

3.8. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

3.9. Порядок повернення кредиту, сплати процентів за користування  кредитом та суми боргу за частиною 2. ст.. 625 ЦК України  після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору):

3.9.1. Сторони погодили, що після закінчення строку дії Договору вказаного у пункту 1.4. Договору Позичальник,  у разі неповернення кредиту та/або  у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно з частиною 2. ст.. 1050 ЦК України, зобов’язується:

- сплатити Кредитодавцю  до  30  числа щомісячно проценти за користування кредитом (до ст.. 1048, ч.3. ст.. 1049 ЦК України ) що нараховані за ставкою _______ % річних на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості;

- сплатити  Кредитодавцю   за неправомірне користування кредитом  в наслідок його прострочення  передбачені частиною 2. ст.. 625  ЦК України,   до  30 числа щомісячно, суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також проценти від простроченої суми, розмір яких встановлюється цим Договором - ____ процентів річних.  Прострочена сума включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та залишок суми  (тіло) кредиту.

3.9.2. За рішенням Кредитодавця  проценти  (до ст.. 1048  ЦК України) та/ або платежі  за ст.. 625 ЦК України,   що передбачені пунктом 4.6.1.  Договору, можуть не нараховуватись.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Даний кредит забезпечується: _________________(заставою ( в тому числі заставою майнових прав вкладом (внеском) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), порукою,неустойкою, інші види забезпечення

[3]

).

4.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються на Позичальника.

4.3.Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе та справедливими;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою, арештом не перебуває.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі в такому порядку:

8.1.1. Письмова пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис (Позичальнику чи представнику Спілки) із відміткою про дату відправлення та отримання.

8.1.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Кредитодавець ______________ Позичальник ______________________

8.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.8.1.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.

8.1.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.

8.1.5. Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

8.2. Дія Договору припиняється:

8.2.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.8.1.1- 8.1.5 Договору;

8.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору;

8.2.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.

8.4. Договір може бути достроково розірваний:

8.4.1. В судовому порядку:

- за позовом Кредитодавця з підстав передбачених пп. 3) пункту 2.1.1 Договору та/або з інших підстав встановлених законодавством України;

- за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

8.5. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, суму заборгованості в день розірвання Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ.

9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та/або згідно умов цього Договору.

9.2. Відповідальність Позичальника настає за порушення свого  зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за ним, та має відшкодовувати  Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до Договору або закону з урахуванням наступнього:

1).  Відповідно до статті 549 ЦК України, у разі порушення зобов’язання по Договору Позичальник зобов’язаний сплатити неустойку (штраф або пеню). Пеня обчислюється  у відсотках в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який  вона сплачується від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Штраф встановлюється  в розмири ____ відсотків від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

2) Відповідно до  ст. 625 ЦК України Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також проценти від простроченої суми, розмір яких  встановлений цим Договором –  _____ процентів річних. Прострочена сума включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  залишок основної суму (тіло) кредиту.

Кредитор має право на отримання сум, передбачених у ст.625 ЦК України, за увесь час прострочення. При цьому право на позов про стягнення коштів на підставі ст.625 ЦК виникає в кредитора з моменту порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення й обмежується останніми трьома роками, які передували подачі позову до суду.

9.3. Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 «Шахрайство» та ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

9.4. У випадку смерті Позичальника до закінчення строку дії цього Договору та/або до погашення боргу по кредиту, зобов’язання щодо повернення заборгованості за Договором переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.5. Строк позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, неустойки, інфляційних нарахувань та процентів  від простроченої суми (за ч.2 ст. 625 ЦК України)  встановлюється Сторонами Договору тривалістю у ____ (____) років.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

10.2. Кожна із Сторін відповідає за достовірність зазначених у цьому Договорі реквізитів, що вказані в розділі 11 Договору та зобов’язується у разі їх зміни повідомляти іншу Сторону у письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення зазначених змін. Сторони відповідають за достовірність інформації та документів, які використовувались  для отримання та/або надання  кредиту і якщо такий факт виявлено після укладання цього Договору, що спричинило порушення виконання Договору,  це є порушенням умов Договору.

10.3. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за місцем (адресою) проживання,  місцезнаходженням, що зазначені в розділі 11 цього Договору.

10.4.Позичальник своїм підписом у розділі 11 Договору підтверджує, що отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», паспорт кредиту; інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником

суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору вважає справедливими.

Кредитодавець ______________ Позичальник ______________________

 

10.5. Підпис Позичальника в розділі 11 Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору та графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги

10.6. Надання інформації протягом строку дії Договору.

10.6.1. Кредитодавець на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальнику інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також іншу інформацію передбачену іншими актами законодавства, а також Договором шляхом надання письмової довідки із додатками (за необхідності) або надання інформації в усній формі.

10.6.2. Для отримання довідки або інформації в усній формі, Позичальник звертається до Кредитодавця із письмовою вимогою у якій зазначає інформацію, що необхідно надати та форму надання інформації (усна чи письмова).

Кредитодавець протягом 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги надає довідку, за умови що така інформація не становить інформацію з обмеженим доступом та підлягає наданню Позичальнику відповідно до вимог законодавства.

10.6.3. У разі якщо надання відповіді в усній формі не потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається у день звернення.

У разі якщо надання відповіді в усній формі потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається протягом 5 робочих днів з дня отримання вимоги.

11. ПІДПИСИ, ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК


Кредитна спілка «__________________________»

Код за ЄДРПОУ ______________________________,

Місцезнаходження (адреса):____________________ ,

П/р №_________________ в _____банку___________.

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ № _____ від «__»______ _______р. видане _____________ ,

Ліцензія від «__» ____ ____ р. видана Нацкомфінпослуг,

Тел. ____________________________________

e-mail:__________________________________

сайт:___________________________________

 

Голова правління/ /Прізвище, ім’я, по-батькові/ /представник _____________

 М.П. (підпис)    

ПІБ:____________________________________

Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) _________________________________

Місце реєстрації:________________________

Адреса проживання :_________________

Паспорт: Серія ___ № _______, виданий ____ _____ «__»________ ____ р.

Тел. __________________________________.

Позичальник ________ (Прізвище, ім'я, по-батькові) ________________   (підпис)

 

 

 

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Цим графіком платежів встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

Всього


 


 


 


 


 

2. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від «_____» ________ 20__ р.

3. Підпис Позичальника в розділі 4 цього Графіку платежів є підтвердженням того, що Позичальник отримав графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

 

4. ПІДПИСИ СТОРІНКРЕДИТОДАВЕЦЬ

Найменування: Кредитна спілка «_____________»

ПІБ _______________________ _______________

 м.п. (підпис)


ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІБ_____________________ ___________

 (підпис) ____________________________

 
[1]

Не застосовується до договорів про споживчі кредити що надаються відповідно до ЗУ «Про споживче кредитування».

[2]

Цільове призначення кредиту за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги  кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ».

[3]

              Вид забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги  кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ».