Примірний кредитний договір (кредитна лінія), 06.01.2022

 


Додаток №6

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням спостережної ради

Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ»

протокол №  1  від  06 січня 2022  р.

вводиться в дію з 08.01.2022 р.

 Голова спостережної ради       _____ О.М. Корнійчук

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) № ___

(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

«___»________ 202___р. (дата укладання договору)            ___________ (місце укладання)

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – «Кредитодавець», «Кредитор»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція), що рішенням спостережної ради  Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (протокол № 1 від 06.01.2022 р.),уклали цей кредитний договір (далі – Договір, кредитний договір) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:

Договір - цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.

Кредитна лінія - фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має право на отримання і повернення кредитних коштів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.

Кредит - кредитні кошти Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.

Транш - частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі;

Ліміт - максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п.1.1. цього Договору.

Залишок заборгованості по кредиту - сума кредитних коштів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові кредит у формі кредитної лінії з лімітом в сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.) на умовах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит , сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, передбачених Договором. В межах встановленого ліміту Позичальник може отримати будь-які суми кредиту та зобов’язується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням __ далі – цільове призначення кредиту) _______________ .

1.3. Кредитодавець зобов'язаний видати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором. Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви за умови повернення коштів та сплати процентів Позичальником у визначені Договором строки за попередніми траншами.

1.4.  Кредит надається  на строк дії Договору  на ____(_____)  місяців, з «___» _______ _____ р. до «___» ________ _____ р.  включно.  Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору та не припиняє нарахування  Кредитодавцем процентів та інших  платежів за Договором.

 1.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого цім  Договором, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.3. цього Договору.

1.6. Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку

Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів по кредиту та\або інших платежів по кредиту (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК  України та цим Договором) вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця

2.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів, строк виплати якого ще не настав внаслідок порушення Позичальником умов Договору, а також вимагати інших платежів по кредиту (пені,  процентів та інфляційних нарахувань передбачених ст. 549, ст. 625 ЦКУ), у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на _______ (днів) або

б) іншого істотного порушення умов договору про надання кредиту;

4) відмовити у наданні траншу, якщо Позичальник не повернув кошти та не сплатив процентів за користування кредитом у визначені Договором строки за попередніми траншами.

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

2.2. Права та обов’язки Позичальника

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково погашати кредит частинами і сплачувати проценти за фактичний строк користування кредитом, або достроково одноразовим платежем погасити кредит та сплатити проценти;

3) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього Договору.

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит , сплачувати проценти за користування кредитом встановлені пунктом 3.1., цього Договору та інші платежі по кредиту ( пені, проценти та інфляційні нарахування передбачені ст. 549,  ст. 625 ЦКУ та цим Договором) в порядку визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

4) Надати забезпечення виконання зобов’язання за Договором.

5) письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором в 10-ти (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;

2.3. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Плата (проценти) за користування кредитом встановлюється в розмірі _______% (прописом ) процентів річних від  суми залишку (тіло) кредиту за кожен день користування кредитом ( ч. 1 ст. 1048 та ч. 1 ст. 1054 ЦК України) в межах строку кредитування (проценти за правомірне користування кредитом).

3.2. Тип процентної ставки за користування кредитом — фіксована. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Кредитодавцем в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Позичальника.

3.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за користування кредитом за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Проценти за користування кредитом нараховуються з наступного дня за датою надання кредиту Позичальнику (видача готівки або зарахування грошових коштів  на банківський рахунок Позичальника) та до дня  повного погашення Позичальником заборгованості за кредитом (внесення готівки в касу Кредитодавця  та/або зарахування коштів на  банківській  рахунок Кредитодавця).  Нарахування процентів здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно).

3.4. Проценти за користування кредитом нараховуються Кредитодавцем на залишок суми (тіло) кредиту і сплачуються  Позичальником щомісяця  на дату згідно графіка платежів.  Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка платежів.

3.5. Прострочення сплати кредиту та процентів за користування кредитом згідно графіка платежів не зупиняє нарахування цих процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.6. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється в  межах строку дії Договору (строку кредиту).

3.7.. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів (далі – «графік платежів»), що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.8. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів по кредиту та\або інших платежів по кредиту (передбачені ст. 549, ст. 625 ЦК України та цим Договором) вважаються дати оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми готівки, а при безготівкових розрахунках  -  дати зарахування коштів на банківський рахунок Кредитодавця.

3.9. Позичальник проводить погашення кредиту, процентів та інших платежів  по кредиту через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години та/або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця,  визначений розділом 15 Договору.

3.10. Черговість погашення вимог за Договором.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та розділом 14 Договору).

3.11. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

3.12.  Сторони погодили наступний порядок повернення  суми заборгованості (суму «неправомірного користування кредитом»), що включає: суму залишку кредиту, суму нарахованих та  несплачених процентів за користування кредитом (за наявності), а також суму нарахованих та несплачених  інших платежів  по кредиту ( штраф, пеня, що передбачено ст.. 549;  та  ч.  2 ст.  625 ЦК України) (за наявності)  після закінчення строку  кредитування по  Договору  (у разі неповернення кредиту в строк, якій передбачений пунктом 1.4. цього Договору) чи у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України (відносини поза межами строку дії Договору).  В таких охоронних правовідносинах права та інтереси Кредитодавця забезпечуються  ч. 2 ст.  625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання.

3.12.1. Нарахування процентів за користування кредитом (ст. 1048, ст. 1054  ЦК України) Кредитодавцем припиняється після спливу строку кредитування визначеного Договором (строку, на який Позичальник отримав кредит) та/або  у разі пред’явлення до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України.

Разом з тім, кредит не погашено згідно умов Договору і Позичальник зобов’язується:

1) з наступного дня після спливу строку кредитування визначеного Договором  сплачувати  Кредитодавцю  щомісяця (до 30 числа) «за неправомірне користування кредитом» внаслідок його прострочення, проценти

передбачені ч.  2 ст. 625 ЦК України в розмірі _____   річних на суми заборгованості  ( на суму «неправомірного користування кредитом») та суму  з урахуванням встановленого індексу інфляції на  прострочену  суму  заборгованості  за увесь час прострочення, до дня повного погашення заборгованості по  кредиту.

3.12.2. Датою пред’явлення до Позичальника повідомлення (вимоги) згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України рахувати: дату направлення Кредитодавцем повідомлення (вимоги) рекомендованим листом на  адресу Позичальника, яка вказана в розділі  16 Договору та підтверджується  фіскальним чеком поштового відділення  або дату вручення  повідомлення (вимоги) Позичальнику через кур’єра або  дату вручення повідомлення (вимоги) Позичальнику особисто  під розписку в його одержанні.

3.12.3. За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця проценти та/ або інші платежі відповідно до Договору ( за ст.625 ЦК України), що  передбачені п.   4.6. Договору можуть не нараховуватись.

3.12.4. Право на позов до суду про стягнення боргу  на підставі ст. 625 ЦК України виникає у Кредитодавця  з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми п’ятьма  роками, які передували подачі такого позову.

3.13. Позичальник проводить погашення кредиту, процентів та інших через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору.

4. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Даний кредит забезпечується: _______ ( порукою, неустойкою, гарантією, підтримання майна боржника, заставою ( в тому числі заставою майнових прав вкладом (внеском) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), інші види забезпечення).

4.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються на Позичальника.

4.3.  Крім визначеного забезпечення п. 5.1. цього Договору, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ

5.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

5.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, встановленого п.5.1. Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

5.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення, що найменше за 14 днів, за ставкою, встановленою п.3.1. Договору.

5.4. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо супровідних  послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо супровідних  послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.

5.5.Право на відмову від Договору не застосовується щодо:

1) кредитний  договорів, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) кредитних договорів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від кредитного договору, встановленого п.5.1 Договору.

5.6. Кредитодавець має право відмовитись від надання кредиту Позичальнику у разі ненадання Позичальником забезпечення виконання зобов’язань за Договором, надання недостовірної інформації необхідної для оцінки кредитоспроможності Позичальника. Про намір відмовитися від надання кредиту Кредитодавець повідомляє Позичальника у письмовій формі до закінчення строку, встановленого п. 1.3 Договору для надання кредиту. Відмова Кредитодавця від надання кредиту є підставою для припинення Договору. Відмова від надання кредиту є підставою для припинення договорів щодо супровідних  послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо супровідних  послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 7 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від надання кредиту, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Кредитодавцем від надання кредиту у порядку, визначеному законодавством.

6. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

6.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту у письмовій формі  не пізніше ніж за 15  календарних днів до дати дострокового погашення кредиту.

6.2. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

6.3. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом, інші платежі   та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

6.4. У разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів за користування кредитом щонайменше на один календарний місяць Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі  повідомити Позичальника  про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

6.5. Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів  з дня направлення Кредитодавцем повідомлення (вимоги) рекомендованим листом на  адресу Позичальника, яка вказана в розділі  16 Договору та підтверджується  фіскальним чеком поштового відділення  або врученням повідомлення (вимоги) Позичальнику через кур’єра або  врученням повідомлення (вимоги) Позичальнику особисто  під розписку в його одержанні. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Договору дострокове  повернення кредиту Кредитодавця втрачає чинність.

6.6.  У разі відсутності можливості вручення Позичальнику повідомлення (вимоги) про дострокове повернення кредиту,  Кредитодавець  має право  вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, в судовому порядку  подачею позовної заяви.

6.7. У разі розірвання Позичальником договору про надання супровідних  послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення   протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог Закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1.У разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань зі сплати платежів за Договором можуть настати правові наслідки, встановлені Договором або Законом, зокрема:

1) Дострокове повернення Позичальником кредиту  з підстав та в порядку передбаченому розділом 6 Договору та /або Законом.

2) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором та /або Законом.

3) Зміна умов  зобов’язання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором або Законом з урахуванням п. 3.6. цього Договору.

4) Сплата неустойки за ст.. 549 ЦК України, згідно п. 13.2. Договору.

5) Сплата інфляційних нарахувань та процентів від простроченої суми за ч.2 ст. 625 ЦК України в порядку згідно  пункту 13.2. Договору.

7.2.   За рішенням Кредитодавця платежі передбачені підпунктами 4,5  пункту 7.1.Договору можуть не нараховуватись.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Права та обов’язки Кредитодавця

8.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту, перевіряти кредитоспроможність Позичальника та інше;

2) вимагати від Позичальника надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

3) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту,  сплати процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором;

4) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, строк виплати якого ще не настав, у разі наявності обставин, передбачених  Договором.

8.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі і дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

8.2. Права та обов’язки Позичальника

8.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог пункту 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково повернути кредит на умовах визначених Договором.

3) відмовитися  від  Договору в порядку передбаченому розділом 6 Договору.

8.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) надати забезпечення виконання зобов’язання за Договором;

2) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

3) виконувати умови кредитного договору та графік платежів;

4) повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом  в строки (терміни) згідно графіку платежів;

5) у разі порушення Позичальником виконання грошового зобов’язання по Договору сплатити   платежі передбачені розділом 7, пунктом   13.2  Договору, до повного погашення боргу;

6) у разі  неповернення кредиту у встановлений  Договором строк (термін), виконувати умови пункту 4.6. Договору щодо повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору);

7) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки кредитоспроможності Позичальника;

8) письмово повідомляти Кредитодавця про зміни: адреси проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я,  паспортних даних, про доходи (про   платоспроможність) та про  інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором в 10-ти (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.

8.3. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

8.4. Сторони можуть здійснювати інші права та зобов’язані виконувати інші обов’язки передбачені Договором.

9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе та справедливими;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою, арештом не перебуває.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі .

12.2. Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору та інших істотних умов, здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.

12.3. Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:

12.3.1. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

12.3.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

12.3.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 13.3.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.

12.3.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.

12.3.5. Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

12.4. Дія Договору припиняється:

12.4.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому  пунктом  13.3. Договору;

12.4.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору;

12.4.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.

12.5. Договір може бути достроково розірваний:

12.5.1. В судовому порядку:

- за позовом Кредитодавця з підстав передбачених Договором та/або з інших підстав встановлених законодавством України;

- за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

12.5.2. За ініціативою Позичальника в порядку передбаченому законодавством.

12.6. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом, а також інші платежі по кредиту (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та Договором)  за фактичний строк користування кредитом та відшкодування збитків і моральної шкоди  в день розірвання Договору.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ.

13.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та/або згідно умов цього Договору.

13.2. Відповідальність Позичальника настає за порушення свого  зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за ним, та має відшкодовувати  Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до Договору або закону з урахуванням наступнього:

1).  Відповідно до статті 549 ЦК України та умов Договору, неустойка є видом забезпечення цього Договору та  у разі порушення зобов’язання по Договору Позичальник зобов’язаний сплатити неустойку (штраф та/або пеню). Пеня нараховується Кредитодавцем та сплачується Позичальником за невиконання зобов’язання щодо сплати в часі кредиту та/або  процентів за користування кредитом встановлених графіком платежів цього Договору, та  встановлюється в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на весь час заборгованості, що діяла у період, за який сплачується пеня,  та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Штраф (одноразовий  платіж) нараховується Кредитодавцем та сплачується Позичальником за невиконання основного зобов’язання (суми кредиту та/або  процентів за користування кредитом) у визначений строк (термін)  Договору   чи у разі пред’явлення до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України,  в розмірі _____% від суми боргу основного зобов’язання (залишку суми (тіло) кредиту та процентів за користування кредитом).

 Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

2) Потягом строку дії  цього Договору Позичальник сплачує кредит та/або проценти за користування кредитом згідно графіку платежів, а у разі прострочення виконання грошового зобов'язання відповідно до  ч.  2  ст. 625 ЦК України     Позичальник  зобов’язаний  сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ___ (____) процентів річних  за прострочення виконання грошового зобов’язання від простроченої суми, яка включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  основну суму  (тіло) кредиту, розмір якого встановлений цим Договором. 

3) Поза межами строку дії  цього Договору  відповідальність Позичальника настає згідно п. 4.6.  Договору.

13.3. Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 «Шахрайство» та ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

13.4. У випадку смерті Позичальника до закінчення строку дії цього Договору та/або до погашення боргу по кредиту, зобов’язання щодо повернення заборгованості за Договором переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.5. Строк позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, неустойки, інфляційних нарахувань та процентів  від простроченої суми (за ч.2 ст. 625 ЦК України)  встановлюється Сторонами Договору тривалістю у  5 (п’ять ) років.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

14.2. Кожна із Сторін відповідає за достовірність зазначених у цьому Договорі реквізитів, що вказані в розділі 16 Договору та зобов’язується у разі їх зміни повідомляти іншу Сторону у письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення зазначених змін. Сторони відповідають за достовірність інформації та документів, які використовувались  для отримання та/або надання  кредиту і якщо такий факт виявлено після укладання цього Договору, що спричинило порушення виконання Договору,  це є порушенням умов Договору.

14.3. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за місцем (адресою) проживання,  місцезнаходженням, що зазначені в розділі 16 цього Договору.

 14.4.Позичальник своїм підписом у розділі 16 Договору підтверджує, що отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в ч.  2 ст.  12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», паспорт кредиту; інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав позичальника  та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору вважає справедливими.

14.5. Підпис Позичальника в розділі 16 Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору та графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

14.6. Надання інформації протягом строку дії Договору.

14.6.1. Кредитодавець на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальнику інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також іншу інформацію, надання якої передбачено  іншими актами законодавства, а також Договором шляхом надання письмової довідки із додатками (за необхідності) або надання інформації в усній формі.

14.6.2. Для отримання довідки або інформації в усній формі, Позичальник звертається до Кредитодавця із письмовою вимогою у якій зазначає інформацію, що необхідно надати та форму надання інформації (усна чи письмова). Кредитодавець протягом 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги надає довідку, за умови що така інформація не становить інформацію з обмеженим доступом та підлягає наданню Позичальнику відповідно до вимог законодавства.

14.6.3. У разі якщо надання відповіді в усній формі не потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається у день звернення. У разі якщо надання відповіді в усній формі потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається протягом  десяти  робочих днів з дня отримання вимоги.

14.7. Сторони погодили право Кредитодавця звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених законодавством, з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за Договором; повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору — представникам, спадкоємцям, солідарним відповідачам, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію; передавати інформацію про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог законодавства.

14.8. Сторони погодили заборону Кредитодавцю повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умов, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, солідарним відповідачам, майновим поручителям Позичальника, третім особам,взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог законодавства, на підставі волевиявлення (згоди) Позичальника, вказаного у п.15.7. Договору щодо передачі зазначеної інформації.

14.9. Позичальник надає згоду  на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Обов’язковою умовою для укладення договору про споживчий кредит є згода Позичальника,  відсутність такої згоди Позичальника має наслідком відмову Кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.

 15. ПІДПИСИ, ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК


Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІП/

 /представник _____________

 М.П.     

ПІБ:_______________________________

Ідентифікаційний номер ______________

Місце реєстрації:____________________

Місце (адреса)  проживання :__________

паспорт: Серія ___ № ___, виданий ____

Тел. _______________________________

Позичальник _____ (ПІП)/  

______________

  (підпис)

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Цим графіком платежів встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

Всього


 


 


 


 


 

2. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від «_____» ________ 202__ р.

3. Підпис Позичальника в розділі 4 цього Графіку платежів є підтвердженням того, що Позичальник отримав графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

4. ПІДПИСИ СТОРІНКРЕДИТОДАВЕЦЬ

Найменування: Кредитна спілка «_____________»

ПІБ _______________________ _______________

 м.п.                                                  (підпис)


ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІБ_____________________ __

                        (підпис)

 

 

Додатковий договір про транш №_____

до Кредитного договору №______про надання коштів у позику,

в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредитна лінія) від «_____» ________ 202__ р.

«___»________ 202___р. (дата укладання договору)                            ___________ (місце укладання

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – Кредитодавець), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – Позичальник), з другої сторони,  (надалі разом – Сторони),  уклали цей Додатковий договір про транш до Кредитного договору №_____  про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредитна лінія) від  _______ (надалі - Додатковий договір про транш)  про наступне:

1. Кредитодавець надає Позичальнику транш згідно Кредитного договору в сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.).  З врахуванням вказаного траншу сума залишку виданого Позичальнику кредиту складає в сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.).

 2. Строк дії даного Додаткового договору про транш  встановлено  на ____(_____)  місяців, з «___» _____ _ р. до «___» _____ р.  включно.  

3. Сторони погоджують наступний графік платежів з врахуванням раніше виданих траншів, сплачених платежів та вказаного в п.1 траншу:

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

Цим графіком платежів встановлюються наступна періодичність та розміри платежів  Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

Всього


 


 


 


 


 

Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від «_____» ________ 202__ р.

 Підпис Позичальника в розділі 6 цього Графіку платежів є підтвердженням того, що Позичальник отримав графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

 

4. Обов'язок щодо повідомлення можливих наявних поручителів за Кредитним договором про укладення цього Додаткового договору покладається на Позичальника.

5. Цей Додатковий договір про транш є невід’ємною частиною  цього Кредитного договору.

6.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК


Кредитна спілка «___________»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Ліцензія _______  від «__» ____ ____ р.

видана (найменування органу, що видав

 ліцензію)

Тел. _____________________________

Голова правління/   підпис     /ПІБ/

 /представник _____________

 М.П.     

ПІБ:____________________________

Ідентифікаційний номер ___________

Місце реєстрації:_________________

Місце (адреса)  проживання :_______

паспорт: Серія ___ № ___, виданий ___

Тел. ___________________________

Позичальник _____ (ПІБ)/  

______________

    (підпис)

 

 

Позичальник підтверджує, що отримав один примірник Додаткового договору одразу після

його підписання, але до початку надання Кредитодавцем фінансової послуги:

«_____» _________20____р.         ___________________/________                            

                                                         (підпис Позичальника)       (ПІБ)

 
[1]

Не застосовується до договорів про споживчі кредити що надаються відповідно до ЗУ «Про споживче кредитування».

[2]

Цільове призначення кредиту за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги  кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ».