Примірний кредитний договір, 19.01.2020

 

Додаток № 4

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням правління

кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Протокол № 1-п від 16 січня 2020 року

Голова правління                              Воронцов М.В.

 

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___

[1]

 

„___”________ 202___р. (дата укладання договору)                            ___________ (місце укладання)

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – «Кредитодавець», «Кредитор»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «_____» у редакції від «__»_____ 202_ р. затвердженого рішенням правління кредитної спілки «____» (протокол №__ від «__» ______202_р.), уклали цей договір про споживчий кредит (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти у кредит Позичальникові у сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.) (загальний розмір наданого кредиту), на умовах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит , сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, передбачених Договором.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням (мета отримання кредиту) _____ далі – цільове призначення кредиту)

[2]

.

1.3. Кредитодавець зобов'язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором.

1.4. Строк дії договору _________ місяців з «___» _______ _____ р. до «___» ________ _____ р. включно.

Кредит надається строком на _____ місяців з «___» _______ _____ р. до «___» _______ _____ р. включно.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

1.5. Кредит укладено на умовах за наступним режимом сплати процентів і основної суми кредиту (тілу кредиту) згідно пункту 3.3.1.3. Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Форум-Кредит»:  ________________________________________________________________________________________________ .

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого пунктом 5.1. Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 1.3. Договору.

2.2. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.

2.3. Тип споживчого кредиту – кредит.

2.4. Кредитодавець у встановленому ним порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати Позичальнику додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням Договору. Кредитодавець на своєму офіційному веб-сайті забезпечує оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються Кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також розміщує на ньому правила співпраці Кредитодавця з такими особами.

2.5. Сторони погодили, що у разі укладення Договору із забезпеченням, що потребує нотаріального посвідчення, Позичальнику необхідно укласти договори щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

2.6.Сторони погодили, що у разі обрання Сторонами забезпечення у вигляді поруки, Позичальник зобов’язаний надати забезпечення - поруку третьої особи, яка відповідає вимогам до осіб, які надають

додаткові та супутні послуги визначеним Кредитодавцем, а договір поруки такої третьої особи відповідатиме вимогам до відповідних договорів, що приймаються Кредитодавцем у якості забезпечення.

Кредитодавець ______________           Позичальник ______________________

2.7. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладання Договору становить _____ процентів річних.

2.8. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення Договору виходячи з обраних  умов кредитування становить  _____ грн. __ коп.

Сторони погодили, що до загальних витрат за кредитом не включаються: 1) платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених Договором; 2) платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

2.9. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

3. ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КРЕДИТОМ, ЇЇ ТИП , ПОРЯДОК ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ЗМІНИ, ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Плата (проценти) за користування кредитом встановлюється в розмірі _______ процентів річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

3.2. Тип процентної ставки — фіксована. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Кредитодавцем в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Позичальника.

3.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Проценти за користування кредитом нараховуються починаючи з наступного дня за датою його отримання та до дня повернення кредиту. Нарахування процентів здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається – 365.

3.4. Проценти за кредитом нараховуються Кредитодавцем та сплачуються Позичальником щомісяця на дату згідно графіка платежів. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка платежів.

3.5. Прострочення сплати кредиту та процентів за користування кредитом згідно графіка платежів не зупиняє нарахування цих процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.6. Сплата процентів здійснюється в порядку передбаченому графіком платежів визначеним Договором з урахуванням положень розділу 4 Договору.

4.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ

4.1. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів (далі – «графік платежів»), що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.2. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів по кредиту та\або інших платежів по кредиту (передбачені ст. 549, ст. 625 ЦК України та цим Договором) вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

4.3. Позичальник проводить погашення кредиту, процентів та інших платежів через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 16 Договору.

4.4. Черговість погашення вимог за Договором.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та розділом 8, пунктом 14.2 Договору).

4.5. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

4.6. Порядок повернення кредиту, сплати процентів за користування  кредитом та суми боргу за частиною 2. ст.. 625 ЦК України  після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору):

4.6.1. Сторони погодили, що після закінчення строку дії Договору вказаного у пункту 1.4. Договору Позичальник,  у разі неповернення кредиту та/або  у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно з частиною 2. ст.. 1050 ЦК України, зобов’язується:

- сплатити Кредитодавцю  до  30  числа щомісячно проценти за користування кредитом (до ст.. 1048, ч.3. ст.. 1049 ЦК України ) що нараховані за ставкою _______ % річних на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості;

- сплатити  Кредитодавцю   за неправомірне користування кредитом  в наслідок його прострочення  передбачені частиною 2. ст.. 625  ЦК України,   до  30 числа щомісячно, суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також проценти від простроченої суми, розмір яких встановлюється цим Договором - ____ процентів річних.  Прострочена сума включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та залишок суми  (тіло) кредиту.

4.6.2. За рішенням Кредитодавця  проценти  (до ст.. 1048  ЦК України) та/ або платежі  за ст.. 625 ЦК України,   що передбачені пунктом 4.6.1.  Договору, можуть не нараховуватись.

Кредитодавець ______________           Позичальник ______________________

 

 

5. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Даний кредит забезпечується: _________________(заставою ( в тому числі заставою майнових прав вкладом (внеском) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), порукою, неустойкою, інші види забезпечення

[3]

).

5.2.Крім визначеного пункту 5.1. Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ;

6.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

6.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, встановленого пунктом  1.3. Договору.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

6.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою пунктом 3.1. Договору.

6.4. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.

6.5. Право на відмову від Договору не застосовується щодо:

1) договорів про кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про кредит, встановленого пунктом 6.1 Договору.

6.6. Кредитодавець має право відмовитись від надання кредиту Позичальнику у разі ненадання Позичальником забезпечення виконання зобов’язань за Договором, надання недостовірної інформації необхідної для оцінки кредитоспроможності Позичальника.

Про намір відмовитися від надання кредиту Кредитодавець повідомляє Позичальника у письмовій формі до закінчення строку, встановленого пунктом  1.3 Договору для надання кредиту.

Відмова Кредитодавця від надання кредиту є підставою для припинення Договору.

Відмова від надання кредиту є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 7 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від надання кредиту, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Кредитодавцем від надання кредиту у порядку, визначеному законодавством.

7. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ.

7.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

7.2. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

7.3. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

7.4. У разі затримання Позичальником сплати частини  кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

7.5. Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, з   направленням Кредитодавцем Позичальнику повідомлення про таку вимогу, в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

7.6. У разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про

надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором.

Кредитодавець ______________           Позичальник ______________________

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ

8.1.  У разі порушення Позичальником  зобов'язання настають правові наслідки, встановлені Договором або законом, зокрема:

1) Дострокове повернення Позичальником кредиту з підстав та в порядку передбаченому розділом 7 Договору.

2) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором або законом.

3) Зміна умов зобов'язання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором або законом,  з урахуванням пункту 4.6. Договору.

4) Сплата неустойки за ст. 549 ЦК України згідно пункту 14.2. Договору.

5) Сплата інфляційних нарахувань та процентів від простроченої суми  за ст. 625 ЦК України згідно пункту 14.2. Договору.

6) Відшкодування збитків і моральної шкоди.

8.2. За рішенням Кредитодавця платежі передбачені  підпунктами 4,5,6 пункту 8.1. Договору  можуть не нараховуватись.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Права та обов’язки Кредитодавця

9.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту, перевіряти кредитоспроможність Позичальника та інше;

2) вимагати від Позичальника надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

3) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту,  сплати процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором;

4) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, строк виплати якого ще не настав, у разі наявності обставин, передбачених  пунктами 7.4.-7.6., 15,2. Договору.

9.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі і дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

9.2. Права та обов’язки Позичальника

9.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог пункту 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково повернути кредит на умовах визначених Договором.

3) відмовитися від Договору в порядку передбаченому розділом 6 Договору.

9.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) надати забезпечення виконання зобов’язання за Договором;

2) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

3) виконувати умови кредитного договору та графік платежів;

4) повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом згідно графіку платежів;

5) у разі порушення Позичальником виконання грошового зобов’язання по Договору сплатити   платежі передбачені розділом 8, пунктом  14.2  Договору, до повного погашення боргу;

6) у разі  неповернення кредиту в становлений  строк (термін), виконувати умови пункту 4.6. Договору щодо повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору);

7) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту та/або кредитоспроможності Позичальника;

8) письмово повідомляти Кредитодавця про зміни: адреси проживання, місця роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я,  паспортних даних, про доходи (про   платоспроможність) та про  інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором в 10-ти (десяти) денний строк з моменту їх виникнення.

9.3. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи..

9.4. Сторони можуть здійснювати інші права та зобов’язані виконувати інші обов’язки передбачені Договором.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе та справедливими;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою, арештом не перебуває.

Кредитодавець ______________           Позичальник ______________________

11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі .

13.2. Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору та інших істотних умов, здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.

12.3. Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:

12.3.1. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

13.3.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

13.3.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 13.3.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.

13.3.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.

13.3.5. Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

13.4. Дія Договору припиняється:

13.4.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому

 пунктом  13.3. Договору;

13.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору;

13.2.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.

13.4. Договір може бути достроково розірваний:

13.4.1. В судовому порядку:

- за позовом Кредитодавця з підстав передбачених Договором та/або з інших підстав встановлених законодавством України;

- за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

13.4.2. За ініціативою Позичальника в порядку передбаченому законодавством.

13.5. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом, а також інші платежі по кредиту (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та Договором)  за фактичний строк користування кредитом та відшкодування збитків і моральної шкоди  в день розірвання Договору.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ.

14.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та/або згідно умов цього Договору.

14.2. Відповідальність Позичальника настає за порушення свого  зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за ним, та має відшкодовувати  Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до Договору або закону з урахуванням наступнього:

1).  Відповідно до статті 549 ЦК України, у разі порушення зобов’язання по Договору Позичальник зобов’язаний сплатити неустойку (штраф або пеню). Пеня обчислюється  у відсотках в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який  вона сплачується від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Штраф встановлюється  в розмири ____ відсотків від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

2) Відповідно до  ст. 625 ЦК України Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також проценти від простроченої суми, розмір яких  встановлений цим Договором –  _____ процентів річних. Прострочена сума включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  залишок основної суму (тіло) кредиту.

Кредитор має право на отримання сум, передбачених у ст.625 ЦК України, за увесь час прострочення. При цьому право на позов про стягнення коштів на підставі ст.625 ЦК виникає в кредитора з моменту порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення й обмежується останніми трьома роками, які передували подачі позову до суду.

Кредитодавець ______________           Позичальник ______________________

14.3. Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 «Шахрайство» та ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

14.4. У випадку смерті Позичальника до закінчення строку дії цього Договору та/або до погашення боргу по кредиту, зобов’язання щодо повернення заборгованості за Договором переходять до його спадкоємців та/або поручителів  у порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.5. Строк позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, неустойки, інфляційних нарахувань та процентів  від простроченої суми (за ч.2 ст. 625 ЦК України)  встановлюється Сторонами Договору тривалістю у ____ (____) років.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

15.2. Кожна із Сторін відповідає за достовірність зазначених у цьому Договорі реквізитів, що вказані в розділі 16 Договору та зобов’язується у разі їх зміни повідомляти іншу Сторону у письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення зазначених змін. Сторони відповідають за достовірність інформації та документів, які використовувались  для отримання та/або надання  кредиту і якщо такий факт виявлено після укладання цього Договору, що спричинило порушення виконання Договору,  це є порушенням умов Договору.

15.3. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за місцем (адресою) проживання,  місцезнаходженням, що зазначені в розділі 16 цього Договору.

 15.4.Позичальник своїм підписом у розділі 16 Договору підтверджує, що отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», паспорт споживчого кредиту відповідно до частини 2 та частини 3 статті 9 Закону України «Про споживче кредитування»; інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору вважає справедливими.

15.5. Підпис Позичальника в розділі 16 Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору та графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги

15.6. Надання інформації протягом строку дії Договору.

15.6.1. Кредитодавець на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальнику інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також Договором шляхом надання письмової довідки із додатками (за необхідності) або надання інформації в усній формі.

15.6.2. Для отримання довідки або інформації в усній формі, Позичальник звертається до Кредитодавця із письмовою вимогою у якій зазначає інформацію, що необхідно надати та форму надання інформації (усна чи письмова).

Кредитодавець протягом 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги надає довідку, за умови що така інформація не становить інформацію з обмеженим доступом та підлягає наданню Позичальнику відповідно до вимог законодавства.

15.6.3. У разі якщо надання відповіді в усній формі не потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається у день звернення.

У разі якщо надання відповіді в усній формі потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається протягом 5 робочих днів з дня отримання вимоги.

16. ПІДПИСИ, ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК


Кредитна спілка «__________________________»

Код за ЄДРПОУ ______________________________,

Місцезнаходження (адреса):____________________ ,

П/р №_________________ в _____банку___________.

Свідоцтво про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ № _____ від «__»______ _______р. видане _____________ ,

Ліцензія від «__» ____ ____ р. видана Нацкомфінпослуг,

Тел. ____________________________________

e-mail:__________________________________

сайт:___________________________________

Голова правління/ /Прізвище, ім’я, по-батькові/ /представник _____________

 М.П. (підпис)    

ПІБ:____________________________________

Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) _________________________________

Місце реєстрації:________________________

Адреса проживання :_________________

Паспорт: Серія ___ № _______, виданий ____ _____ «__»________ ____ р.

Тел. __________________________________.

Позичальник ________ (Прізвище, ім'я, по-батькові) ________________   (підпис)

 

 

 

 

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Цим графіком платежів встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:

Дата

Залишок

Нарахований процент

До сплати

 


Основна сума


Процент


 


Основна сума


Процент

Всього


 


 


 


 


 

2. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від «_____» ________ 20__ р.

3. Підпис Позичальника в розділі 4 цього Графіку платежів є підтвердженням того, що Позичальник отримав графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

 

4. ПІДПИСИ СТОРІНКРЕДИТОДАВЕЦЬ

Найменування: Кредитна спілка «_____________»

ПІБ _______________________ _______________

 м.п. (підпис)


ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІБ_____________________ ___________

 (підпис) ____________________________

 

 
[1]

Не застосовується до договорів про споживчі кредити що надаються відповідно до ЗУ «Про споживче кредитування».

[2]

Цільове призначення кредиту за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Законом України «Про споживче кредитування» та Положенням про фінансові послуги  кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ».

[3]

              Вид забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги  кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ».