Примірний договір Вклад на вимогу, 06.01.2022

  

Додаток №3

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням спостережної ради

Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ»

протокол №  1  від  06 січня 2022  р.

вводиться в дію з 08.01.2022 р.

        Голова спостережної ради    _____ О.М. Корнійчук

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ______

ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ (ВКЛАДУ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК НА ВИМОГУ

 (ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ)

 «Вклад на вимогу»

(назва документу)

«____» ________202___ р. (дата укладання договору)          _____________(місце укладання)

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (назва суб’єкта господарювання) (далі – Спілка), в особі голови правління/представника (уповноважена особа) ________________(прізвище, власне ім’я, по батькові), що діє на підставі статуту/довіреності № __ від «___»_____20 __ р. з однієї сторони та член кредитної спілки _____________________ (прізвище, власне ім’я, по батькові фізичної особи, яка отримує фінансову послугу) ( далі – Вкладник), з другої сторони, керуючись Положенням про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція), що затверджене рішенням спостережної ради  Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (протокол № 1 від 06.01.2022 р.), уклали договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення) (найменування фінансової операції) (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Вкладник вносить внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (далі – Внесок) до Спілки, а Спілка приймає Внесок і зобов’язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах та в порядку , встановлених цим Договором.

1.2. Договір укладено строком на ______ (період прописом) місяців.

Днем початку строку дії Договору є «__» _________202 __р .

Днем закінчення строку дії Договору є «__» _________202 __р . включно.

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення.

1) Вкладник зобов'язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі ____ грн. ________ (сума цифрами) ______________ (сума прописом), як перший Внесок. Максимальна сума Внеску у розмірі ____ грн. ________ (сума цифрами) ______________ (сума прописом). 

2) Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.

3) Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. Поповнення Внеску може здійснюватись шляхом сплати готівки в касу Спілки або перерахунку коштів на поточний рахунок Спілки.

4) Договір укладено з можливістю зняття частину суми Внеску протягом дії Договору за ініціативою Вкладника без розірвання Договору. При цьому, Спілка зобов’язана повернути Вкладнику належні йому грошові кошти – Внесок та проценти  на першу вимогу. Спілка зобов’язана видати Внесок та нараховані проценти за цим Внеском із спливом строку, визначеного у Договорі.

2.1.2. Строки внесення фінансового активу:

1) Строк, протягом якого Вкладник зобов'язаний внести до Спілки Внесок.

Внесок здійснюється Вкладником шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою в касу Спілки або шляхом безготівкового перерахування зазначених коштів на поточний рахунок Спілки, визначений в розділі 8 цього Договору або безготівкового зарахування коштів з інших Внесків Вкладника.

Вкладник зобов’язується внести Внесок:

- готівкою – в день підписання цього Договору;

- шляхом безготівкового перерахування – протягом трьох робочих днів з дня укладення Сторонами цього Договору.

2) Внесок внесено на умовах повернення на першу вимогу та з правом отримання частини Внеску протягом дії Договору або на вимогу Вкладника безготівково зарахувати кошти на інший Внесок Вкладника.

3) Спілка зобов’язана видати Внесок та нараховані проценти із спливом строку Договору або на вимогу Вкладника згідно умов  Договору. Повернення Вкладникові Внеску та нарахованих процентів за цим Внеском до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами Договору. Дострокове розірвання Договору передбачено з ініціативи Вкладника та/або  з ініціативи Спілки. Дострокове  розірвання Договору  встановлюється    з дотриманням строків та в порядку передбачених Договором.

2.2. Процентна ставка

2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі 2% (два) процента річних на залишок суми Внеску.

2.2.2.Встановлений п.2.2.1 Договору розмір процентної ставки не може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку.

2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором.

2.3.1.Нарахування процентів здійснюється за наступним методом:

1) Проценти на Внесок нараховуються від дня, наступного за днем надходження Внеску у Спілку, до  дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунка Вкладника з інших підстав або в день, який передує дню розірвання Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.

2) Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається - діючій календарний рік.

3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця та до  дня, який передує його поверненню Вкладникові визначений пп.1) п.2.3.1. цього Договору.

2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.

2.3.3. Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісяця на вимогу Вкладника протягом строку дії Договору.

2.3.4. Сторони погодили наступну форму розрахунків за Договором:

Всі виплати на користь Вкладника здійснюються Спілкою в національній валюті через касу Спілки, або шляхом безготівкового перерахування на рахунок Вкладника (за письмовою заявою останнього).

2.4. Договір укладено без можливості продовження строку його дії. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку, встановленого п.1.2. Договору, то Договір вважається припиненим з дати, вказаної у п.1.2 Договору. Внесок знаходиться у Спілці до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період поза межами строку дії Договору.

2.5.. У разі дострокового розірвання Договору або дострокового зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника,  Спілка не здійснює перерахунком нарахованих процентів на такі Внески.

2.6. Оподаткування за Внеском проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) СТОРІН

3.1. Спілка має право:

3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов'язань, згідно з умовами цього Договору;

3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску.

3.1.3. Прийняти Внесок для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором при отриманні кредиту Вкладником, не повертати його в сумі невиконання зобов’язань та в подальшому використати їх для погашення заборгованості.

3.2. Спілка зобов’язана:

3.2.1. Повідомляти Вкладника про зміну обставин, що здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.

3.2.2. Надавати за письмовою заявою Вкладника довідку щодо його Внеску;

3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;

3.2.4.Забезпечити таємницю Внеску, згідно законодавства України;

3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок, та нараховані проценти у строки, та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору;

3.2.6. Видати Внесок на письмову вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору.

У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску Спілка зобов'язана:

- прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи Спілки;

- зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску згідно з положенням про документообіг, затвердженим Спілкою;

- виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього Договору.

У разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини Спілка зобов’язана видати Вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи Спілки.

3.3. Вкладник має право:

3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов'язань згідно з предметом та умовами цього Договору;

3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору, (в тому числі шляхом пред’явлення письмової вимоги про повернення Внеску), з поверненням Внеску та процентів за Внеском, повідомивши Спілку в порядку та з врахуванням наслідків, передбачених цим Договором;

3.3.3. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його Внеску;

3.3.4. Надавати письмову вимогу Спілці про повернення Внеску.

3.3.5.Отримати частину Внеску після пред’явлення Вимоги про повернення частини Внеску;

3.3.6. Передати Внесок для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором при отриманні Вкладником кредиту в Спілці.

3.4. Вкладник зобов’язаний:

3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;

3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання (адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім'я та по-батькові, а також, інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов'язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 10 (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;

3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору;

3.4.4. Для отримання Внеску та процентів – пред’явити Спілці свій паспорт;

3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Спілки в односторонньому порядку або у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника або у разі звернення Вкладника з письмовою вимогою про повернення частини Внеску, отримати належні до виплати грошові кошти згідно умов цього Договору.

3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов’язки передбачені цим Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне виконання) умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

5.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ  ДОГОВОРУ. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ  ТА ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

6.1. Зміна умов Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору. Припинення та дострокове розірвання Договору здійснюється   за вимогою одній із сторін згідно умов Договору або за рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством або з інших підстав.

6.1.1. Зміна умов Договору здійснюється за взаємною згодою сторін  з дотриманням таких правил:

Одна із сторін надсилає іншій стороні, з якої укладено відповідний Договір, письмову пропозицію із зазначенням запропонованої зміни до Договору  рекомендованим листом з повідомленням про вручення або  подає письмову пропозицію особисто. Якщо друга сторона Договору, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це першу сторону та підписати додатковий договір до діючого Договору в офісі Спілки протягом одного місяця з моменту одержання відповідного листа або дня проведення переговорів. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо одна сторона, з яким укладено Договір, протягом одного місяця з моменту одержання відповідного листа  або дня проведення переговорів не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 32 календарного дня після одержання стороною вищезазначеного листа або дня проведення переговорів Договір продовжується на діючих умовах або в односторонньому порядку розривається Спілкою і Вкладнику повертається внесений ним Внесок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому Договорі за фактичний строк користування Внеском.

6.1.2. Припинення та дострокове  розірвання  Договору за вимогою одній із сторін здійснюється згідно умов Договору та з дотриманням таких правил:

1) Як що відбувається за ініціативою Вкладника, то він  зобов'язаний повідомити Спілку про свій намір дострокового розірвання цього Договору шляхом направлення письмовій заяви – вимоги.   

2) Спілка реєструє та розглядає заяву – вимогу  Вкладника упродовж 10 (десяти) днів.

Перерахування  процентів за цим Внеском не проводиться.   Спілка з’ясовує з Вкладником порядок   повернення Внеску та нараховані  проценти.

3) Днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, який передує дню остаточного розрахунку по  цьому Договору, дню розірвання Договору.

4)Датою припинення дії Договору є дата повернення Внеску.

6.1.3. Спілка  має право в односторонньому  порядку розірвати Договір з дотриманням таких правил:

-  повідомити Вкладника  про намір Спілки розірвати договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору;

- повернути Вкладнику Внесок  та нараховані проценти  упродовж  7 (робочих) днів з дати, що вказана,  як день планового розірвання цього Договору;

-  днем припинення нарахування процентів на Внесок  передує дню проведення повного розрахунку з Вкладником по цьому Договору, вказаній кредитною спілкою в повідомленні, як День дострокового розірвання та остаточного розрахунку по  цьому Договору.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

7.4. Вкладник:

- своїм підписом у розділі 8 Договору підтверджує, що отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій  статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», інформацію щодо видів і підвидів Внесків та умов надання фінансових послуг  до Договорів;

- підтверджує, що інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору рахує справедливими.

7.5. Підпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Вкладник отримав  в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в п.7.4 Договору та другий примірник цього Договору одразу після його підписання, але до початку надання Вкладнику Спілкою фінансової послуги.

7.6. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за місцем (адресою) проживання,  місцезнаходженням, що зазначені в розділі 8 цього Договору.

7.7. Умови  цього Договору розповсюджуються на права спадкоємців Вкладника (за наявності).

 8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

СПІЛКА

ВКЛАДНИК


Кредитна спілка «______________»

Код за ЄДРПОУ _______________ .

Місцезнаходження (адреса):______ .

П/р №___в _______ банку______ .

Тел. _________________________

Голова правління/ ПІБ/ /

представник (уповноважена особа)

 _____________

 М.П. (підпис)

ПІБ:______________________ .

Ідентифікаційний номер _____

Місце реєстрації:___________

Адреса проживання :________

Паспорт: Серія _№ _виданий __

тел.  _____________________.

Вкладник ____________ (ПІБ)

 ________________

 (підпис)