Примірний договір про споживчий кредит розміром до однієї мін. заробітної плати, 06.01.2022

 


Додаток № 8

до Положення про фінансові послуги Кредитної

спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням спостережної ради

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Протокол № 1 від 06 січня 2022 р.

вводиться в дію з 08.01.2022 р.

        Голова спостережної ради   _____ О.М. Корнійчук

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № __

(про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

(загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати)

«___»________ 202___р. (дата укладання договору)                ___________ (місце укладання)

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – «Кредитодавець», «Кредитор»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція), що затверджене рішенням спостережної ради Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (протокол № 1 від 06.01.2022  р.),  уклали цей договір про споживчий кредит (далі – Договір, договір про споживчий кредит) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ

 Договір - цей Договір про споживчий кредит, укладений між Кредитодавцем та Позичальником, з усіма додатками та додатковими договорами до нього, у тому числі тими, які можуть бути укладені Сторонами в майбутньому.

Кредитодавець - Сторона цього Договору, Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ», яка надає кредит Позичальнику у тимчасове користування;

Несвоєчасне виконане грошове зобов'язання (далі - прострочена заборгованість/ сума боргу) - сума грошових коштів, яка складається з суми кредиту та/або процентів за користування кредитом, які не були сплачені в строки/терміни передбачені цим Договором.

Неустойка (штраф, пеня) - грошова сума, яку Сторона, винна у несвоєчасному виконанні грошового зобов'язання, повинен передати інші Стороні у разі порушення зобов'язання.

Пеня - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Повне виконання умов цього Договору - повернення Позичальником Кредитодавцю всієї суми кредиту, отриманої у Кредитодавця, а також сплата Позичальником у повному обсязі нарахованих процентів за користування та/або неправомірне користування кредитом, та/або інших платежів ( неустойки (штрафу пені), штрафних санкцій), сплата яких передбачена цим Договором та/або законодавством за прострочення виконання, відшкодування Позичальником Кредитодавцю завданих збитків.

 Позичальник - Сторона цього Договору, член Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ», який отримує у тимчасове користування грошові кошти на умовах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості;

Проценти за користування кредитом - грошові кошти, що нараховуються на фактичний залишок кредиту та сплачуються Позичальником на користь Кредитодавця як плата за користування Позичальником кредитом.

 Проценти за неправомірне користування кредитом - це плата за користування кредитом після настання строку його повернення, передбаченого п. 4.6.   цього Договору, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором. При сплаті процентів за неправомірне користування кредитом проценти за користування кредитом згідно ст. 1048, ст. 1054  ЦК України не сплачуються.

Споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються Позичальникові на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Сторона - або Кредитодавець, або Позичальник за цим Договором залежно від обставин.

Сторони - спільне найменування Кредитодавця та Позичальника

Строк кредиту (строк кредитування) - передбачений цим Договором період часу, на який Позичальнику надається кредит.

Штраф - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Штрафні санкції - грошова сума, у розмірі визначеному  розділом 8 цього Договру, яку Позичальник зобов'язаний сплатити на користь Кредитодавця у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань у випадках, передбаченому цим Договором.

Умови надання кредиту - обов’язкові умови надання кредиту, з моменту виконання всіх та кожної з яких у Кредитодавця виникає обов’язок надати, а у Позичальника виникає право одержати кредит.

Інші терміни, скорочення, їх тлумачення, що використовуються по тексту цього Договору, визначаються чинним законодавством.

1.ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику споживчий кредит у сум___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.), загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати ,   на умовах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, в порядку та в строки, визначених цим Договором, з дотриманням графіка платежів, що є невід’ємною частиною цього Договору до закінчення строку, визначеного п. 1.4. цього Договору.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням (мета отримання кредиту) на  _________ .

1.3. Кредитодавець зобов'язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору,

але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором.

1.4.  Кредит надається  на строк дії Договору  на ____(_____)  місяців, з «___» _____ ___ р. до «___» _____ ____ р.  включно.  Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

1.5. Кредит укладено на умовах за наступним режимом сплати процентів і основної суми кредиту (тілу кредиту) згідно пункту 3.2.1.3. Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» ______________________ .

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок Позичальника, вказаний ним у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п.5.1. Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п.1.3. Договору.

2.2. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця.

2.3. Тип споживчого кредиту – кредит.

2.4. Кредитодавець у встановленому ним порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати Позичальнику супровідні послуги, пов’язані з укладенням Договору. Кредитодавець на своєму офіційному веб-сайті забезпечує оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають супровідні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються Кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також розміщує на ньому правила співпраці Кредитодавця з такими особами.

2.5. Позичальник має право укласти договір про надання супровідних послуг (за необхідністю) з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам Кредитодавця, та який розміщується на офіційному вебсайті Кредитодавця або на інформаційних стендах у приміщенні Кредитодавця. Якщо такий перелік включає менше трьох осіб для кожного виду послуг, Позичальник має право самостійно обрати особу, яка може надавати Позичальнику відповідні супровідні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного Кредитодавцем, алє тих які відповідають вимогам Кредитодавця.

2.6. Сторони погодили, що у разі укладення Договору із забезпеченням, що потребує нотаріального посвідчення, Позичальнику необхідно укласти договори щодо супровідних  послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

2.7. Сторони погодили, що у разі обрання Сторонами забезпечення у вигляді поруки, Позичальник зобов’язаний надати забезпечення - поруку третьої особи, яка відповідає вимогам до осіб, які надають супровідні послуги визначеним Кредитодавцем, а договір поруки такої третьої особи відповідатиме вимогам до відповідних договорів, що приймаються Кредитодавцем у якості забезпечення.

2.8. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладання Договору становить _____ процентів річних.

2.9. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення Договору становить  _____ грн. __ коп. Загальна вартість кредиту складає суму загального розміру кредиту за Договором та  суми загальних витрат за споживчим кредитом, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи: проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові  платежі за супровідні послуги (за наявності) кредитодавця, кредитного посередника та третіх осіб. Сторони погодили, що до загальних витрат за кредитом не включаються: 1) платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених Договором; 2) платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок споживчого кредиту.

У разі відсутності у Кредитодавця інформації про вартість певної супровідної послуги, що надається Позичальнику третьою особою під час укладення Договору та які  є обов’язковими для отримання споживчого кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними Кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною Кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг.

2.10. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі. Сторони  погодили, що протягом дії Договору можлива заміна вартості супровідних послуг третіх осіб і така зміна не може бути  визначена на момент обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або загальної вартості кредиту на дату укладання Договору та відповідно, відображена в графіку платежів, тому Позичальник  погоджується  на можливі такі зміни у зв’язку з зміною вартості послуг третіх осіб та погоджується сплачувати вартість таких послуг третім особам. При цьому, зміни до графіку платежів  за Договором не вносяться.

3. ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КРЕДИТОМ, ЇЇ ТИП , ПОРЯДОК ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ЗМІНИ, ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

 3.1. Проценти за користування кредитом встановлюється в розмірі _______% (прописом ) процентів річних від  суми залишку (тіло) кредиту за кожен день користування кредитом ( ч. 1 ст. 1048 та ч. 1 ст. 1054 ЦК України) в межах строку кредитування (проценти за правомірне користування кредитом).

3.2. Тип процентної ставки за користування кредитом — фіксована. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за  згодою сторін.

3.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за користування кредитом за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Проценти за користування кредитом нараховуються з наступного дня за датою надання кредиту Позичальнику (видача готівки або зарахування грошових коштів  на банківський рахунок Позичальника) та до дня  повного погашення Позичальником заборгованості за кредитом (внесення готівки в касу Кредитодавця  та/або зарахування коштів на  банківській  рахунок Кредитодавця).  Нарахування процентів здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно).

3.4. Проценти за користування кредитом нараховуються Кредитодавцем на залишок суми (тіло) кредиту і сплачуються  Позичальником щомісяця  на дату згідно графіка платежів.  Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка платежів. Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.5. Прострочення сплати кредиту та процентів за користування кредитом згідно графіка платежів не зупиняє нарахування цих процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.6. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється в  межах строку дії Договору (строку кредиту).

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ

4.1. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів (далі – «графік платежів»), що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.2. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів по кредиту та\або інших платежів по кредиту (передбачені ст. 549, ст. 625 ЦК України та цим Договором) вважаються дати оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми готівки, а при безготівкових розрахунках  -  дати зарахування коштів на банківський рахунок Кредитодавця.

4.3. Позичальник проводить погашення кредиту, процентів та інших платежів  по кредиту через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години та/або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця,  визначений розділом 16 Договору.

4.4. Черговість погашення вимог за Договором.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до Договору (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та розділом 14 Договору).

4.5. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

4.6.  Сторони погодили наступний порядок повернення  суми заборгованості (суму «неправомірного користування кредитом»), що включає: суму залишку кредиту, суму нарахованих та  несплачених процентів за користування кредитом (за наявності), а також суму нарахованих та несплачених  інших платежів  по кредиту (що передбачено ст.. 549;  та  ч.  2 ст.  625 ЦК України) (за наявності)  після закінчення строку  кредитування по  Договору  (у разі неповернення кредиту в строк, якій передбачений пунктом 1.4. цього Договору) чи у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України (відносини поза межами строку дії Договору).  В таких охоронних правовідносинах права та інтереси Кредитодавця забезпечуються  ч. 2 ст.  625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання.

4.6.1. Нарахування процентів за користування кредитом (ст. 1048, ст. 1054  ЦК України) Кредитодавцем припиняється після спливу строку кредитування визначеного Договором (строку, на який Позичальник отримав кредит) та/або  у разі пред’явлення до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України.

Разом з тім, кредит не погашено згідно умов Договору і Позичальник зобов’язується:

1) з наступного дня після спливу строку кредитування визначеного Договором  сплачувати  Кредитодавцю  щомісяця (до 30 числа) «за неправомірне користування кредитом» внаслідок його прострочення, проценти

передбачені ч.  2 ст. 625 ЦК України в розмірі _____   річних на суми заборгованості  ( на суму «неправомірного користування кредитом») та суму  з урахуванням встановленого індексу інфляції на  прострочену  суму  заборгованості  за увесь час прострочення, до дня повного погашення заборгованості по  кредиту.

4.6.2. Датою пред’явлення до Позичальника повідомлення (вимоги) згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України рахувати: дату направлення Кредитодавцем повідомлення (вимоги) рекомендованим листом на  адресу Позичальника, яка вказана в розділі  16 Договору та підтверджується  фіскальним чеком поштового відділення  або дату вручення  повідомлення (вимоги) Позичальнику через кур’єра або  дату вручення повідомлення (вимоги) Позичальнику особисто  під розписку в його одержанні.

4.6.3. За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця проценти та/ або інші платежі відповідно до Договору ( за ст.625 ЦК України), що  передбачені п.   4.6. Договору можуть не нараховуватись.

4.6.4. Право на позов до суду про стягнення боргу  на підставі ст. 625 ЦК України виникає у Кредитодавця  з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми п’ятьма  роками, які передували подачі такого позову.

5. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Даний кредит забезпечується: __________________ ( порукою, неустойкою, гарантією, підтримання майна боржника, заставою ( в тому числі заставою майнових прав вкладом (внеском) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), інші види забезпечення).

5.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються на Позичальника.

5.3.  Крім визначеного забезпечення п. 5.1. цього Договору, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ

6.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

6.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, встановленого п. 6.1. Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

6.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою п.3.1. Договору.

6.4. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо супровідних  послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо супровідних  послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.

6.5.Право на відмову від Договору не застосовується щодо:

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого п.6.1 Договору.

6.6. У разі відмови Позичальника від супровідних послуг третіх осіб, які є обов'язковими умовами надання кредиту, або розірвання чи неукладення Позичальником договору про надання супровідних послуг або договорів забезпечення, або надання недостовірної інформації необхідної для оцінки кредитоспроможності Позичальникаа також у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений, або у випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Кредитодавець має право відмовити Позичальнику у наданні кредиту частково або у повному обсязі.

Про намір відмовитися від надання кредиту Кредитодавець повідомляє Позичальника у письмовій формі до закінчення строку, встановленого п. 1.3 ДоговоруВідмова Кредитодавця від надання кредиту є підставою для припинення Договору. Відмова від надання кредиту є підставою для припинення договорів щодо супровідних  послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо супровідних  послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 7 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від надання кредиту.

7. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

7.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту у письмовій формі  не пізніше ніж за 15  календарних днів до дати дострокового погашення кредиту.

7.2. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

7.3. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом, інші платежі   та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

7.4. У разі затримання Позичальником сплати частини споживчого кредиту та/або процентів за користування кредитом щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі  повідомити Позичальника  про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

7.5. Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня направлення Кредитодавцем повідомлення (вимоги) рекомендованим листом на  адресу Позичальника, яка вказана в розділі  16 Договору та підтверджується  фіскальним чеком поштового відділення  або врученням повідомлення (вимоги) Позичальнику через кур’єра або  врученням повідомлення (вимоги) Позичальнику особисто  під розписку в його одержанні. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Договору дострокове  повернення споживчого кредиту Кредитодавця втрачає чинність.

7.6.  У разі відсутності можливості вручення Позичальнику повідомлення (вимоги) про дострокове повернення кредиту,  Кредитодавець  має право  вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, в судовому порядку  подачею позовної заяви.

7.7. У разі розірвання Позичальником договору про надання супровідних  послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення   протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог Закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ

8.1.У разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань зі сплати платежів за Договором можуть настати правові наслідки, встановлені Договором або Законом, зокрема:

1) Дострокове повернення Позичальником кредиту  з підстав та в порядку передбаченому розділом 7 Договору та /або Законом.

2) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором та /або Законом.

3) Зміна умов  зобов’язання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором або Законом з урахуванням п. 4.6. цього Договору.

4) Сплата неустойки за ст.. 549 ЦК України, згідно п. 14.2. Договору.

5) Сплата інфляційних нарахувань та процентів від простроченої суми за ч.2 ст. 625 ЦК України в порядку згідно  пунктів 4.6., 14.2. Договору.

8.2.   За рішенням Кредитодавця платежі передбачені підпунктами 4,5,6  пункту 8.1.Договору можуть не нараховуватись.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Права та обов’язки Кредитодавця

9.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту, перевіряти кредитоспроможність Позичальника та інше;

2) вимагати від Позичальника надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

3)  відмовити Позичальнику в наданні кредиту у зв'язку з виникненням ризику невиконання/неналежного виконання Позичальником умов Договору

3) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту,  сплати процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених Договором;

4) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, строк виплати якого ще не настав, у разі наявності обставин, передбачених  Договором.

5) відступити право вимоги за цим Договором новому кредитору або залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України  «Про споживче кредитування»;

6) для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання зобов’язань за цим Договором при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані Кредитодавцю Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення цього Договору. Якщо під час першої взаємодії Кредитодавця з такою третьою особою вона висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних, Кредитодавець зобов’язаний негайно припинити здійснення такої обробки. У разі якщо врегулювання простроченої заборгованості в інтересах Кредитодавця одночасно здійснюють кілька колекторських компаній, Кредитодавець зобов’язаний невідкладно повідомити про заборону третьої особи на здійснення обробки її персональних даних усім таким колекторським компаніям з метою негайного припинення ними обробки персональних даних зазначеної особи при врегулюванні простроченої заборгованості за цим Договором;

7) здійснювати взаємодію із Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена п. 15.9. цього Договору та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості;

8) застосовувати нарахування платежів  по Договору відповідно до пунктів  4.6, 14.2 та розділу 8 Договору.

9.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором;

2) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі і дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

3)  у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за Договором не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку строку, або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень, розглянути таке звернення впродовж 5 (п’яти) днів та впродовж наступних 5 (п’яти) днів дати відповідь.

4) залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колекторських компаній, шляхом укладення відповідного договору, з переліку колекторських компаній, інформацію про яку розміщено на власному веб-сайті (веб-сайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам у порядку, строки та за формою, що визначені Національним банком України;

5) повідомити Позичальника у спосіб, визначений ч.1 ст.25 Закону України «Про споживче кредитування», у разі відступлення права вимоги за Договором новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за Договором новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, про такий факт та про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти);

6) дотримуватися вимог статті 25 Закону України «Про споживче кредитування»;

7) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

9.2. Права та обов’язки Позичальника

9.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог пункту 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково повернути кредит на умовах визначених Договором;

3) обґрунтовано письмово звернутися до Кредитодавця не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) щодо перенесення строків або термінів платежів за Договором у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень;

4) в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит на умовах, передбачених Договором;

5) відмовитись від Договору з дотриманням вимог розділу 6. цього Договору;

6) вимагати від Кредитодавця за письмовою заявою, але не частіше одного разу на місяць, безоплатного надання протягом 10 (десяти) робочих днів від дати подання Кредитодавцю такої заяви, письмової інформації про поточний розмір своєї заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема, інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов), а також іншої інформації, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також Договором;

7) на звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

3) 9.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) надати забезпечення виконання зобов’язання за Договором, та/або відновити втрачене забезпечення протягом 14 днів;

2) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

3) виконувати умови кредитного договору та графік платежів;

4) повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом  в строки (терміни) згідно графіку платежів Договору;

5) у разі порушення Позичальником виконання грошового зобов’язання по Договору сплатити   платежі передбачені розділом 8, пунктами 4.6.,   14.2  Договору, до повного погашення боргу;

6) у разі  неповернення кредиту у встановлений  Договором строк (термін), виконувати умови пункту 4.6. Договору щодо повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору);

7) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки кредитоспроможності Позичальника;

8) письмово повідомити Кредитодавця про будь-які з обставин, що можуть вплинути на виконання ним своїх зобов'язань за Договором з моменту виникнення хоча б однієї з таких обставин, а саме: зміну місця проживання, зміну місця реєстрації, зміну місця роботи, зміну прізвища, зміну імені, зміну по батькові, одержання нового паспорта, отримання кредитів у інших фінансових установах; а також інформувати Кредитодавця про настання суттєвих змін в його діяльності та/або зміну іншої інформації, що надавалася ним Кредитодавцю (в тому числі у зв’язку із закінченням строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Кредитодавцю документів; втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа Позичальника; набуття Позичальником та/або членами його сім’ї та/або пов’язаними з ним особами статусу публічно значущих осіб, внесення Позичальника до переліку терористів, санкційних списків. Таке інформування (повідомлення) здійснюється Позичальником (представником Позичальника) шляхом надання Кредитодавцю не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з дня виникнення змін необхідних даних/інформації разом  із документами, що підтверджують зміни;

7) протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання Кредитодавцю письмового повідомлення про відмову від Договору з дотриманням вимог, зазначених у п.п.5 пункту 9.2.1. Договору, повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором;

8) у разі проплати безготівковим шляхом Позичальник зобов'язаний вказувати наступне призначення платежу: «Проплата згідно кредитного договору № ______  від ____________202__ р.  за ____    (ПІБ Позичальника)»;

9) при погашенні кредиту та сплаті процентів у безготівковій формі не пізніше 10 (десяти) днів після останнього платежу зробити звірку взаєморозрахунків з Кредитодавцем. При виявленні розбіжностей надлишково сплачені кошти повертаються Позичальнику згідно відповідної заяви, або здійснюється доплата;

10) отримати згоду третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії. Форма інформаційного повідомлення, за допомогою якої Позичальником здійснюється передача персональних даних третіх осіб при укладенні цього Договору, повинна містити повідомлення про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

9.3. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

9.4. Сторони можуть здійснювати інші права та зобов’язані виконувати інші обов’язки передбачені Договором.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе та справедливими;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою, арештом не перебуває.

11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі .

13.2. Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» та інших істотних умов, здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.

13.3. Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:

13.3.1. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

13.3.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

13.3.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 13.3.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.

13.3.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.

13.3.5. Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

13.4. Дія Договору припиняється:

13.4.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому  пунктом  13.3. Договору;

13.4.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору;

1342.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.

13.5. Договір може бути достроково розірваний:

13.5.1. В судовому порядку:

- за позовом Кредитодавця з підстав передбачених Договором та/або з інших підстав встановлених законодавством України;

- за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

13.5.2. За ініціативою Позичальника в порядку передбаченому законодавством.

13.5. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом, а також інші платежі по кредиту (передбачені ст. 549, ст.625 ЦК України та Договором)  за фактичний строк користування кредитом та відшкодування збитків і моральної шкоди  в день розірвання Договору.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ.

14.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та/або згідно умов цього Договору.

14.2. Відповідальність Позичальника настає за порушення свого  зобов’язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за ним, та має відшкодовувати  Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до Договору або закону з урахуванням наступнього:

1).  Відповідно до статті 549 ЦК України та умов Договору, неустойка є видом забезпечення цього Договору та  у разі порушення зобов’язання по Договору Позичальник зобов’язаний сплатити неустойку (штраф та/або пеню). Пеня нараховується Кредитодавцем та сплачується Позичальником за невиконання зобов’язання щодо сплати в часі кредиту та/або  процентів за користування кредитом встановлених графіком платежів цього Договору, та  встановлюється в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на весь час заборгованості, що діяла у період, за який сплачується пеня,  та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Штраф (одноразовий  платіж) нараховується Кредитодавцем та сплачується Позичальником за невиконання основного зобов’язання (суми кредиту та/або  процентів за користування кредитом) у визначений строк (термін)  Договору   чи у разі пред’явлення до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України,  в розмірі _____% від суми боргу основного зобов’язання (залишку суми (тіло) кредиту та процентів за користування кредитом).

 Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

2) Потягом строку дії  цього Договору Позичальник сплачує кредит та/або проценти за користування кредитом згідно графіку платежів, а у разі прострочення виконання грошового зобов'язання відповідно до  ч.  2  ст. 625 ЦК України     Позичальник  зобов’язаний  сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ___ (____) процентів річних  за прострочення виконання грошового зобов’язання від простроченої суми, яка включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  основну суму  (тіло) кредиту, розмір якого встановлений цим Договором. 

3) Поза межами строку дії  цього Договору  відповідальність Позичальника настає згідно п. 4.6.  Договору.

14.3. Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 «Шахрайство» та ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

14.4. У випадку смерті Позичальника до закінчення строку дії цього Договору та/або до погашення боргу по кредиту, зобов’язання щодо повернення заборгованості за Договором переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.5. Строк позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, неустойки, інфляційних нарахувань та процентів  від простроченої суми (за ч.2 ст. 625 ЦК України)  встановлюється Сторонами Договору тривалістю у  5 (п’ять ) років.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

15.2. Кожна із Сторін відповідає за достовірність зазначених у цьому Договорі реквізитів, що вказані в розділі 16 Договору та зобов’язується у разі їх зміни повідомляти іншу Сторону у письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення зазначених змін. Сторони відповідають за достовірність інформації та документів, які використовувались  для отримання та/або надання  кредиту і якщо такий факт виявлено після укладання цього Договору, що спричинило порушення виконання Договору,  це є порушенням умов Договору.

15.3. Сторони домовилися, що листування між ними,  телефонний зв'язок, зв'язок по електронній пошті    буде відбуватися за місцем (адресою) проживання ( місцезнаходженням), вказаних номерів телефонів, адресу електронній пошті,      що зазначені в розділі 16 цього Договору.

 15.4.Позичальник своїм підписом у розділі 16 Договору підтверджує, що отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в ч.  2 ст.  12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», паспорт споживчого кредиту відповідно до ч.  2 та ч.  3 ст.  9 Закону України «Про споживче кредитування»; інформація, яка  надана Кредитодавцем  з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору вважає справедливими.

15.5. Підпис Позичальника в розділі 16 Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору та графік платежів одразу після їх підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

15.6. Що до надання інформації:

15.6.1. Кредитодавець на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальнику інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також Договором шляхом надання письмової довідки із додатками (за необхідності) або надання інформації в усній формі.

15.6.2. Для отримання довідки або інформації в усній формі, Позичальник звертається до Кредитодавця із письмовою вимогою у якій зазначає інформацію, що необхідно надати та форму надання інформації (усна чи письмова). Кредитодавець протягом 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги надає довідку, за умови що така інформація не становить інформацію з обмеженим доступом та підлягає наданню Позичальнику відповідно до вимог законодавства.

15.6.3. У разі якщо надання відповіді в усній формі не потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається у день звернення. У разі якщо надання відповіді в усній формі потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається протягом  десяти  робочих днів з дня отримання вимоги.

15.7. Сторони погодили право Кредитодавця звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених ст.25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за Договором; повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору — представникам, спадкоємцям, солідарним відповідачам, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію; передавати інформацію про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог ч.6 ст.25 Закону України «Про споживче кредитування».

15.8. Позичальник надає згоду на проведення телефонних або відеопереговорів, або особистих зустрічей за місцем свого проживання, реєстрації, перебування, роботи або за місцезнаходженням Кредитодавця, його відокремлених підрозділів, нового кредитора або колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості у разі її виникнення, які проводитимуться за ініціативою Кредитодавця (нового кредитора, колекторської компанії) виключно з 9 до 19 години наступного дня з дати своєчасного ненадходження в повному обсязі або частково платежу, зазначеного у графіку платежів, до врегулювання простроченої заборгованості.

15.9. Позичальник надає згоду на взаємодію з ___________________________________________________ , який(-а/і) є його близькою особою, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами та надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, шляхом проведення телефонних або відеопереговорів у випадках, у дати і час, що зазначені у п.15.8. цього Договору.

15.10. Позичальник надає згоду щодо передачі інформації про укладення Позичальником цього Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена п. 15.9. цього Договору та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».

15.11. Позичальник надає згоду, що його, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена п. 15.9.  цього Договору та які надали згоду на таку взаємодію, попереджено про фіксування у встановленому Національним банком України порядку кожної безпосередньої взаємодії із ним, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена п. 15.9. цього Договору та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості.

15.12. Позичальник надає згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Обов’язковою умовою для укладення договору про споживчий кредит є згода споживача (Позичальника),  відсутність такої згоди споживача (Позичальника)  має наслідком відмову Кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції (п. 8 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування».

15.13. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

15.14. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

15.15. Договір складений по одному примірнику для кожної зі сторін, що мають однакову юридичну силу.

15.16. До правовідносин, не врегульованих Договором, застосовуються норми чинного законодавства України.

15.17. Місцем виконання Договору є місцезнаходження Кредитодавця.

15.18. Договір відповідає умовам Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ», чинного на дату підписання Договору.

15.19. До Договору не застосовуються вимоги частин другої-сьомої, абзацу другого частини десятої та частини дванадцятої статті 9, частини шостої статті 14, статті 19 та частини другої статті 21 Закону  України «Про споживче кредитування».

15.20. Сторони погодили право:

1) Кредитодавця та/або нового кредитора (за наявності) на залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості за Договором;

2) Кредитодавця, нового кредитора (за наявності), колекторської компанії (за наявності): звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за Договором; повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору - представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію; передавати інформацію про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».

15.21. Сторони погодили заборону Кредитодавцю, новому кредитору (за наявності), колекторській компанії (за наявності), повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», на підставі волевиявлення (згоди) Позичальника вказаного у п.15.10. Договору щодо передачі зазначеної інформації.

16. ПІДПИСИ, ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК


Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Код за ЄДРПОУ ___________________,

Місцезнаходження (адреса):_________ ,

П/р №_________ в _____банку_______.

від «__»____ _____р. видане ________ ,

Тел. _____________________________

Електрона пошта __________________

Вебсайт __________________________

Голова правління/   підпис     /ПІБ/

 /представник _____________

 М.П.     

ПІБ:____________________________

Ідентифікаційний номер ___________

Місце реєстрації:_________________

Місце (адреса)  проживання :_______

паспорт: Серія ___ № ___, виданий ______ .

Тел. ___________________________

Електрона пошта _____________

Позичальник _____)/__________/ПІБ/

                    (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

ДО ДОГОВОРУ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № _____  від «__» _________ 202__ р.

Цим графіком платежів встановлюється періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту, сплати процентів  за  користування кредитом та інших платежів, а саме:     

 


№ з/п

Дата видачі кредиту/дата платежу

Кількість днів у розрахунковому періоді

Чиста сума кредиту/сума платежу за розрахунковий період, грн.

Види платежів за кредитом


Реальна річна процентна ставка, %


Загальна вартість кредиту, грн


сума кредиту за договором /погашення суми кредиту


проценти за користування кредитом


платежі за супровідні послуги


кредитодавця


кредитного посередника (за наявності)


третіх осіб


за обслуговування кредитної заборгованості


комісія за надання кредиту


інші послуги кредитодавця1


комісійний збір


інша плата за послуги кредитного посередника1


розрахунково-касове обслуговування


послуги нотаріуса


послуги оцінювача


послуги страховика


інші послуги третіх осіб1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

1


 


х


 


 


х


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

N


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

Усього


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Цей Графік є невід'ємною частиною кредитного Договору про споживчий кредит №______ від «__» _________ 202__ р. Підпис позичальника в цьому графіку є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Графіка одразу після його підписання, але до початку надання Позичальнику Кредитодавцем фінансової послуги.

                  

Кредитодавець                                                                                                                                                                                  Кредитна спiлка «ФОРУМ-КРЕДИТт»

Голова правління

 _________________ / ПІБ      

(підпис)        

М.П.  

 

Позичальник

_________________ / ПІБ     

(підпис)