Правила співпраці кредитної спілки з особами, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит, 20.06.2017

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення спостережної ради Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

протокол від 20.06.2017 № 11

Голова  спостережної ради                                       Корнійчук О.М.

 

 

ПРАВИЛА

СПІВПРАЦІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФОРУМ-КРЕДИТ» З ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОДАТКОВІ ТА СУПУТНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ.

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1. Правила співпраці кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» з особами, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит (далі - Правила), розроблені на виконання ч.3. ст.20 Закону України «Про споживче кредитування».

2. Правила містять положення щодо співпраці кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – кредитна спілка) з особами, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит (далі – треті особи); вимоги до третіх осіб, а також вимоги до договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту.

3. Кредитна спілка співпрацює з третіми особами з урахуванням наступних правил.

3.1. Кредитна спілка співпрацює лише з третіми особами, які відповідають вимогам встановленим у Розділі 2 Правил.

3.2. До укладання договору із третіми особами співпраця кредитної спілки з такими особами здійснюється виключно в межах необхідних для отримання інформації щодо їх відповідності вимогам кредитної спілки та укладення договору, з дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

3.3. Після укладання договору про споживчий кредит, договору забезпечення чи договору про надання додаткових чи супутніх послуг з третіми особами, співпраця здійснюється виключно в порядку передбаченому такими договорами та законодавством.

3.4. Співпраця з третіми особами базується на уникненні будь-яких узгоджених та координуючих дій (офіційна чи неофіційна домовленість, угода, рішення тощо), що обмежують конкуренцію між фінансовими установами або третіми особами на відповідних ринках і відповідно до ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» кваліфікуються як антиконкурентні узгоджені дії.

 

Розділ 2. Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит.

 

2.1. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності:

- Стаж роботи суб’єкта оціночної діяльності на ринку оцінки не менше 2 років;

- Стаж роботи за спеціальністю та кваліфікація оцінювачів на ринку оцінки не менше 2 років;

- Стислі терміни виконання звітів по оцінці забезпечення;

- Відповідність звітів суб’єкта оціночної діяльності вимогам Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», національних стандартів №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого майна», міжнародних стандартів оцінки;

- Відповідність звітів вимогам кредитної спілки (за наявності).

2.2. Вимоги до нотаріусів:

- Відповідність нотаріуса вимогам ЗУ «Про нотаріат» ;

- Стаж роботи нотаріусом не менше 2 років.

2.3. Вимоги до банків:

- Відповідність вимогам ЗУ «Банки та банківську діяльність» ;

- Надання банківських послуг протягом не менше ніж 3 років;

- Відсутність рішення НБУ щодо визнання банка неплатоспроможним та відсутність тимчасової адміністрація ФГВ.

2.4. Вимоги до поручителів:

Поручителем за споживчим кредитом може бути будь-яка фізична або юридична особа, майнове становище і ділові якості якої не викликають сумнівів у кредитної спілки. Зокрема:

1) Для фізичних осіб:

• Повна цивільна дієздатність;

• Громадянство України;

• Зареєстроване місце проживання на території України;

• Вік не менше 18 років та не більше 75 років;

- Щомісячний дохід у розмір не менш ніж 10 % від суми споживчого кредиту;

- Наявність трудових відносин із роботодавцем (здійснення підприємницької діяльності ) не менш ніж протягом 6 місяців;

- Відсутність судимості;

- Щодо поручителя не ведеться досудове розслідування, не відкрито кримінальне провадження, відсутня справа у суді щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

- Відсутність непогашених кредитів у інших фінансових установах станом на дату надання споживчого кредиту;

- Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання поручителем зобов’язань за договорами.

2) Для юридичних осіб:

- Юридична особа створена та зареєстрована відповідно до вимог законодавства ;

- Відсутність заборгованості щодо сплати податків зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету;

- Відсутність простроченої заборгованості перед контрагентами станом на дату надання поруки;

- Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання зобов’язань за договором;

- Щодо керівників та головного бухгалтера не ведеться досудове розслідування, не відкрито кримінальне провадження, відсутня справа у суді щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

2.5. Вимоги до заставодавців:

- Повна цивільна дієздатність;

- Громадянство України;

- Зареєстроване місце проживання на території України;

- Вік не менше 18 років та не більше 75 років;

- Щомісячний дохід у розмір не менш ніж 10 % від суми споживчого кредиту;

- Відсутність судимості;

- Щодо заставодавця не ведеться досудове розслідування, не відкрито кримінальне провадження, відсутня справа у суді щодо притягнення його до кримінальної відповідальності;

- Відсутність непогашених кредитів у інших фінансових установах станом на дату надання споживчого кредиту;

- Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання заставодавцем зобов’язань за договорами.

2.6. Вимоги до страховиків.

- Відповідність вимогам ЗУ «Про страхування» ;

- Надання страхових послуг протягом не менше ніж 3 років;

- Відсутність невиконаних рішень уповноваженого органу про застосування заходів впливу за порушення законодавства щодо фінансових послуг та фінансового моніторингу;

- Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання зобов’язань за договорами.

 

Розділ 3 Вимоги до договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту.

 

3.1. Договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит.

3.1.1.Загальні вимоги до договорів забезпечення.

Договір забезпечення (поруки, застави, страхування) має бути укладений у письмовій формі. Стороною за договором забезпечення може виступати лише особа, яка відповідає Вимогам до осіб за договорами забезпечення, що встановлені у Розділі 2 Правил.

Договори забезпечення (окрім страхування) укладаються на основі зразків договорів наданих кредитною спілкою споживачу. Такі зразки договорів не є публічними договорами чи договорами про приєднання та можуть бути змінені за згодою сторін за умови виконання вимог законодавства щодо обов’язковості істотних умов.

3.1.2. Порука

Договір поруки повинен містити:

- Визначення зобов’язання, яке забезпечується порукою, його зміст та розмір, зокрема реквізити основного договору, його предмет, строк виконання тощо;

- Обсяг відповідальності поручителя, (поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків);

- Відомості про сторони: кредитора і поручителя;

- Відомості про боржника.

3.1.3. Застава

1) Якщо предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації,а також в інших випадках, встановлених законом, договір застави підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, установлених законом. Застава нерухомого майна підлягає державній реєстрації у випадках та в порядку, встановлених законом.

Договір застави та\або іпотеки що потребу нотаріального посвідчення укладається за наявності згоди іншого з подружжя, а у випадках передбачених законодавством за згодою органів опіки та піклування.

2) У договорі застави:

- Визначаються суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою;

- Подається опис предмета застави;

- Визначаються інші умови, погоджені сторонами договору.

3.1.4. Договір іпотеки повинен містити:

- Найменування, місцезнаходження та код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців – для юридичних осіб-резидентів. Найменування, місцезнаходження й державу, де зареєстровано, – для юридичних осіб-нерезидентів;

- Прізвище, ім’я, по батькові, адресу постійного місця проживання, ідентифікаційний номер – для фізичних осіб – громадян України;

- Прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, адресу постійного місця проживання за межами України – для фізичних осіб – іноземних громадян та осіб без громадянства;

- Зміст та розмір основного зобов’язання, строк та порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому вказане основне зобов’язання;

- Опис предмета договору іпотеки, достатній для його ідентифікації, та (або) його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер, та у разі іпотеки земельної ділянки її цільове призначення;

- Посилання на видачу заставної або її відсутність.

4) Додатково договір іпотеки може містити:

- Визначення вартості предмета іпотеки;

- Посилання на правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки;

- Відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на предмет іпотеки, а також визначення способу звернення стягнення на предмет іпотеки;

- Умови (застереження) про задоволення вимог іпотекодержателя в порядку, визначеному ст. 36 Закону України «Про іпотеку».

3.1.5. Застава товарів у обороті або в переробці

Договір застави товарів у обороті або в переробці повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця чи їх розташування в певному цеху, складі, іншому приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей як предмета застави.

3.1.6. Застава майнових прав

Заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент укладення договору прав вимоги по зобов'язаннях, в яких він є кредитором, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. У договорі застави прав повинна бути вказана особа, яка є боржником по відношенню до заставодавця. Заставодавець зобов'язаний повідомити свого боржника про здійснену заставу прав. Строкове право вимоги, яке належить заставодавцю-кредитору може бути предметом застави тільки до закінчення строку його дії. У договорі застави прав, які не мають грошової оцінки, вартість предмета застави визначається угодою сторін.

3.1.7. Договір страхування

1) Договір страхування може укладатись шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).

2) Договір страхування повинен містити:

- Предмет договору страхування;

- Страховий випадок;

- Розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума) ;

- Розмір страхового платежу і строки його сплати;

- Строк договору;

- Інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

3.2. Договір на проведення оцінки майна споживача, що використовується для забезпечення виконання ним зобов’язань за договором про споживчий кредит.

1) Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі.

2) Договір на проведення оцінки майна має містити:

- Зазначення майна, що підлягає оцінці;

- Мета, з якою проводиться оцінка;

- Вид вартості майна, що підлягає визначенню;

- Дата оцінки;

- Строк виконання робіт з оцінки майна;

- Розмір і порядок оплати робіт;

- Права та обов'язки сторін договору;

- Умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;

- Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

- Порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.

Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші істотні умови.

3.3. Договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту.

1) За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

2) Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

3) Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

3.4. Договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.

Нотаріальні дії вчиняються будь-яким нотаріусом на всій території України з дотриманням вимог Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 та іншого законодавства України.

 

Голова спостережної ради

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

                                                                                                                                             Корнійчук О.М.