Попередження про можливі наслідки для споживача у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту

 Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту

 

Користування споживачем послугою з надання споживчого кредиту передбачає необхідність укладання Споживачем:

- Договору про споживчий кредит,

- Договору щодо забезпечення виконання Споживачем зобов'язання перед КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ФОРУМ-КРЕДИТ»  за договором про споживчий кредит.

 

Для кредитів у розмірі, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірного договору про споживчий кредит (загальний розмір кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати) на умовах надання кредиту. Зазначений Примірний договір про споживчий кредит міститься на цьому вебсайті у розділі "ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ".

 

За порушення умов Договору про споживчий кредит КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-КРЕДИТ»   і Споживач несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договору про споживчий кредит, які містяться у розділі 8,  в пунктах 4.6, 14.2  кожного з них  цього договору.

 

Зокрема передбачено, розділом 8. Інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів за договором.

8.1.У разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань зі сплати платежів за Договором можуть настати правові наслідки, встановлені Договором або Законом, зокрема:

1) Дострокове повернення Позичальником кредиту  з підстав та в порядку передбаченому розділом 7.  Договору та /або Законом.

2) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором та /або Законом.

3) Зміна умов  зобов’язання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором або Законом з урахуванням п. 4.6. цього Договору.

4) Сплата неустойки за ст.. 549 ЦК України та згідно п. 14.2. Договору.

5) Сплата інфляційних нарахувань та процентів від простроченої суми за ч.2 ст. 625 ЦК України в порядку згідно  пунктів 4.6., 14.2. Договору.

 

Пунктом 9.1.1. Договору встановлено, що Кредитодавець має право:

8) застосовувати нарахування платежів  по Договору відповідно до пунктів  4.6, 14.2 та розділу 8 Договору.

 

Пунктом 9.22. Договору встановлено, що Позичальник зобов’язаний:

5) у разі порушення Позичальником виконання грошового зобов’язання по Договору сплатити   платежі передбачені розділом 8, пунктами 4.6.,   14.2  Договору, до повного погашення боргу;

6) у разі  неповернення кредиту у встановлений  Договором строк (термін), виконувати умови пункту 4.6. Договору щодо повернення кредиту після закінчення строку дії Договору чи направлення вимоги (поза межами строку дії Договору) чи форс – мажорних обставинах;

 

Розділом 14.  встановлено відповідальність сторін та строки позовної давності.

Пункт 14.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та/або згідно умов цього Договору.

Пункт 14.2.  Відповідальність  Позичальника  настає за порушення свого  зобов’язання щодо повернення кредиту, сплати процентів за ним та  інших платежів встановлених Договором у встановлений  Договором строк (термін).  Позичальник має відшкодовувати  Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до Договору або закону з урахуванням наступного:

1).  Відповідно до ст. 549 ЦК України та умов Договору  у разі порушення  виконання зобов’язання по Договору Позичальник зобов’язаний сплатити неустойку (штраф,  пеню).

 

Пеня є неустойка, що нараховується Кредитодавцем та сплачується Позичальником за невиконання зобов’язання щодо сплати в часі кредиту та/або  процентів за користування кредитом встановлених графіком платежів цього Договору, та  встановлюється  від простроченої заборгованості за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на весь час заборгованості, що діяла у період, за який сплачується пеня,  та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

 

Штраф  є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання  за цім Договором, що нараховується  Кредитодавцем одноразово  по закінченню строку дії Договору або строку пред’явлення Позичальнику вимоги  від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання   у визначений строк (термін)  Договору     в розмірі  25%  від суми простроченої заборгованості.

 

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.  

 

Відповідно п.6 розділу 4. Закону України «Про споживче кредитування» (зі  змінами) у період з 01.03.2020 р. до завершення дії  карантину (COVID-19) у разі прострочення зобов’язань зі сплати платежів Позичальник  звільняється  від відповідальності за цим Договором, щодо сплати неустойки (штраф, пеню) та інших платежів, за таке прострочення.

 

2) За прострочення Позичальником строків сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом, передбачених графіком платежів та/або п. 1.4., 6.3., 7.4. або   п. 13.6.  цього Договору, Позичальник  зобов’язаний  згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України сплатити  Кредитодавцю на його вимогу суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 25 процентів річних від простроченої заборгованості, яка включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  залишок основної суми  (тіло) кредиту, розмір яких встановлений  на дату прострочення.   

 

3) Відповідальність Позичальника  настає  поза межами строку дії  цього Договору  за неправомірне користування кредитом згідно п. 4.6.  Договору.

 

Пунктом 4.6. встановлено наступне:

Сторони погодили наступний порядок повернення  кредитної  заборгованості  у разі неповернення кредиту в строк, якій передбачений пунктом 1.4. цього Договору

(після закінчення строку дії Договору, строку  кредитування)  або  у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України або у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно розділу 7. Договору про дострокове   розірвання Договору або при форс - мажорних  обставинах.

4.6.1. Нарахування процентів за користування кредитом (проценти за правомірне користування чужими грошовими коштами) відповідно до ст. 1048, ст. 1054  ЦК України Кредитодавцем припиняється після спливу строку кредитування визначеного Договором (строку, на який Позичальник отримав кредит)  або  у разі пред’явлення до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України  або у разі пред’явлення Кредитодавцем до Позичальника вимоги згідно розділу 7. Договору про дострокове   розірвання Договору .

4.6.2.  У разі  прострочення Позичальником виконання грошового зобов’язання  (ч. 1 ст. 612 ЦК України) у  Кредитодавця  виникає право на отримання сум, передбачених ст.  625 ЦК України, за весь час прострочення. З закінченням  строку  дії  Договору, у зв’язку   невиконанням  основного зобов’язання,  Позичальник   на вимогу Кредитодавця  зобов’язаний  згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України з наступного дня після спливу строку кредитування до дня повного погашення заборгованості по  кредиту,  щомісяця (в останній робочий день ), сплатити  за неправомірне користування чужими грошовими коштами: суму боргу з урахуванням  встановленого індексу інфляції  від простроченої суми заборгованості  за весь час прострочення, а також  проценти в розмірі 84% ( вісімдесят чотирі)  процентів  річних  від простроченої  суми заборгованості, яка включає: залишок основної суми  (тіло) кредиту,  проценти за користування кредитом (але які не були фактично сплачені).

4.6.3. Датою пред’явлення до Позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України або згідно розділу 7. цього Договору рахувати: дату направлення Кредитодавцем повідомлення (вимоги) рекомендованим листом на  адресу Позичальника, яка вказана в розділі  16 Договору та підтверджується  фіскальним чеком поштового відділення  або дату вручення  повідомлення (вимоги) Позичальнику через кур’єра або  дату вручення повідомлення (вимоги) Позичальнику особисто  під розписку в його одержанні.

4.6.4. За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця проценти та/ або інші платежі відповідно до Договору ( за ст.625 ЦК України), що  передбачені п.   4.6. Договору можуть не нараховуватись.

4.6.5. Невиконання Позичальником грошового зобов`язання є триваючим правопорушенням, тому право на позов про стягнення коштів на підставі статті 625 ЦК України виникає у Кредитодавця з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми п’ятьма  роками, які передували подачі такого позову.

 

КРЕДИТНА «ФОРУМ-КРЕДИТ»  та/або Споживач Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за Договором про споживчий кредит, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

Кредитна спілка не несе відповідальність за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Споживачу при виконанні Кредитною спілкою обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також виконання Кредитною спілкою вимог законодавства про санкції.

Споживач несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації в процесі отримання кредиту самостійно.

Порушення Споживачем виконання зобов'язаня щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-КРЕДИТ»  попереджає про те, що:

- їй забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФОРУМ-КРЕДИТ»   або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Всі зміни до укладених сторонами договорів про споживчий кредит можуть бути внесені тальки за згодою Споживача та КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФОРУМ-КРЕДИТ»  .

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-КРЕДИТ»  не несе відповідальність за додаткові витрати, які може понести Споживач під час сплати ним платежів за користування кредитом, використовуючи інші фінансові установи як посередників, зокрема комісії банків за розрахунково-касове обслуговування, комісії платіжних терміналівабо платіжних систем.

- Споживач не має права за власною ініціативою в односторонньому порядку продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту.

Споживач має право звертатися до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФОРУМ-КРЕДИТ»  з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Споживача причин.

У разі письмового звернення Споживача щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-КРЕДИТ»  зобов’язана розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

 Обов'язковою умовою перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) є збільшення процентів за користування кредитом до 84 % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.