Положення про фінансові послуги КС "ФОРУМ-КРЕДИТ" , 13.08.2021

 

                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 рішенням правління  Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

 Протокол № 5-п від 13 серпня 2021 року

 Голова правління   _______    Воронцов М.В.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про фінансові послуги

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

(нова редакція)

 

місто Луцьк – 2021р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України, свого Статуту, кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – кредитна спілка, Спілка) надає наступні види фінансових послуг:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

1.2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом або спрямованих на фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

1.3. Спілка надає фінансові послуги, зазначені у п. 1.1. Розділу 1 Положення про фінансові

послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»  (далі - Положення) у відповідності до вимог

чинного законодавства України.

1.4. Спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. Розділу 1 цього

Положення, на підставі відповідних договорів, умови яких повинні відповідати вимогам

Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг», законів України «Про захист прав споживачів», Закону України "Про споживче кредитування, статті 1056-1 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затвердженого Постановою Правління НБУ від 30 березня 2021р. № 27 (далі – Ліцензійні умови), Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2011 р. № 821 із змінами (далі – Правила здійснення депозитних операцій), вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним нормативно - правовими актами України з питань регулювання ринків фінансових послуг та Положенням.

1.5. Закон України «Про захист прав споживачів» застосовується до відносин споживчого кредитування у частині, що не суперечить Закону України "Про споживче кредитування".

1.6. Поняття, які вживаються в Положенні, застосовуються у значеннях згідно із

законодавством України, що регулює діяльність кредитних спілок.

1.7. Спілка може здійснювати розрахунки готівкою з членами Спілки протягом одного

дня виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною

постановою Правління Національного банку України.

1.8. Це Положення з додатками затверджується правлінням кредитної спілки на підставі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню.

1.9. Це Положення вступає в силу з 14.08.2021 року.    

2. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

2.1. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов'язанням кредитної спілки щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди).

2.2. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.3. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

2.4. Загальні питання здійснення діяльності по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

2.4.1. У цьому Положенні терміни щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки застосовуються в такому значенні:

- внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку;

- внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору;

 - строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку;

- операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки - операції, які здійснюються із внесками (вкладами) на депозитні рахунки та включають залучення та виплату грошових коштів, нарахування та виплату процентів за такими внесками (вкладами), що підлягають обов’язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки.

2.4.2. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності та належать до зобов'язань кредитної спілки.

2.4.3. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата (проценти) обліковуються окремо.

2.4.4. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки а також нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членами кредитної спілки договорами та відповідно до діючого законодавства України.

2.4.5. Кредитна спілка оприлюднює умови укладення договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок шляхом розміщення витягів з Положення про фінансове управління кредитної спілки та Положення про фінансові послуги кредитної спілки в загальнодоступному для членів кредитної спілки місці в установі кредитної спілки.

2.4.6. Кредитна спілка веде облік укладених договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки з дотриманням вимог, встановлених Правилами здійснення депозитних операцій.

2.5. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

2.5.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

1) внесок (вклад) на депозитний рахунок «на вимогу»;

2) строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок.

2.5.2. В кредитній спілці встановлюються наступні особливості здійснення операцій з внесками (вкладами ) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із застосуванням наступних умов:

2.5.2.1. за строками внесення внесків (вкладів) згідно таких підвидів:

1) строкові внески (вклади) за строком внесення від 1 до 5 місяців (включно);

2) строкові внески (вклади) за строком внесення від 6 до 12 місяців (включно);

3) строкові внески (вклади) за строком внесення від 13 до 24 місяців (включно);

4) строкові внески (вклади) за строком внесення від 25 до 36 місяців (включно);

5) строкові внески (вклади) за строком внесення від 37 до 47 місяців (включно);

6) строкові внески (вклади) за строком внесення  на 48 місяців;

7) внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу за строком внесення від 1 до 24 місяців (включно);

2.5.2.2. за способом виплати процентів:

1) з виплатою процентів щомісячно;

2) з виплатою процентів в кінці дії договору;

2.2.2.3. за режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

1) з правом поповнення (довнесення) частини суми внеску (вкладу) ;

2) без права поповнення (довнесення) частини суми внеску (вкладу);

2.5.2.4. за режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору:

1) з правом зняття частини суми внеску (вкладу);

2) без права зняття частини суми внеску (вкладу);

2.5.2.5. за можливістю капіталізації:

1) без можливості капіталізації процентів — нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу);

2.5.2.6. щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) змінних процентів:

1) Якщо член кредитної спілки з яким кредитною спілкою укладено договір про залучення внеску (вкладу) (далі – вкладник) не вимагає повернення суми внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу), то: договір про залучення внеску (вкладу) вважається припиненим з дати, вказаної у договорі; внесок (вклад) знаходиться у кредитній спілці до звернення вкладника за отриманням внеску (вкладу), при цьому кредитна спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.

2) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

3) Якщо відповідно до договору про залучення строкового внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу або на вимогу кредитної спілки  до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються в розмірі та в порядку визначеному договором, за фактичний строк користування внеском (вкладом).

4) Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу) на вимогу, внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) не перераховуються.

5) Всі зміни до договору про залучення внеску (вкладу), в тому числі і щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових договорів з дотриманням строків та порядку передбачених договором про залучення внеску (вкладу).

Зміни до договору про залучення внеску (вкладу) вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

2.5.2.7. кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів кредитної спілки.

2.5.2.8. мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами внесків (вкладів).

 Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) встановлюються наступні мінімальні та максимальні строки дії договорів:

за внесками (вкладами) за строком внесення від 1 до 5 місяців (включно): мінімальний — 1 місяць, максимальний — 5 місяці;

за внесками (вкладами) за строком внесення від 6 до 12 місяців (включно): мінімальний — 6 місяць, максимальний — 12 місяців

за внесками (вкладами)за строком внесення від 13 до 24 місяців (включно): мінімальний — 13 місяців, максимальний — 24 місяці;

за внесками (вкладами)за строком внесення від 25до 36 місяців (включно): мінімальний — 25 місяців, максимальний — 36 місяці;

за внесками (вкладами)за строком внесення від 37 до 47 місяців (включно): мінімальний — 37 місяців, максимальний — 47 місяці;

за внесками (вкладами) за строком внесення на 48 місяців.

Для договорів про залучення внесків (вкладів) на вимогу встановлюються наступні мінімальні та максимальні строки дії договорів:

за внесками (вкладами) за строком внесення від 1 до 24 місяців (включно): мінімальний — 1 місяць, максимальний — 24 місяців.

2.5.2.9. мінімальний та максимальний розміри вкладів за окремими видами внесків (вкладів).

За строковими внесками (вкладами) та внесками (вкладами) на вимогу, за умови, що зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладів за одним договором становлять: мінімальний - 500 (п’ятсот) гривень; максимальний - 200000 (двісті тисяч) гривень.

2.5.3. Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за видами та підвидами, встановленими відповідним рішенням правління кредитної спілки. Окремим рішенням правління також встановлює: розмір процентної ставки, яка нараховується для окремих видів і підвидів внесків (вкладів) на депозитні рахунки, зазначені в п.2.5.1. цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених в п. 2.5.2. цього Положення, та за наступними критеріями: строку дії договору, розміру суми внеску (вкладу), режиму довнесення та зняття суми внеску (вкладу) за договором, способу виплати процентів,  умов розірвання договору, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки, та інше.

2.6. Договірне регулювання операцій з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Порядок залучення та повернення кредитною спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та сплати процентів за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.6.1. Строковий договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок – зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) або договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах повернення внеску (вкладу) на першу вимогу (внесок (вклад) «на вимогу») з урахуванням Ліцензійних умов.

 2.6.2. Договір про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладається в письмовій формі.

У договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок повинні міститись права та зобов'язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Ліцензійних умов. Договір має бути підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог, визначених п. 1.4. цього Положення, повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо).

Сума внеску (вкладу) на депозитний рахунок, строки дії договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, умови залучення та повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а також нараховані на такі внески (вклади) на депозитний рахунок проценти (плата) визначаються між кредитною спілкою та членом кредитної спілки на договірних умовах.

Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки затверджуються рішенням правління кредитної спілки та є Додатками № 1-3 до цього Положення.

2.6.3. Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку. Строки розгляду кредитною спілкою заяв та прийняття рішень про укладення договору про залучення внеску (вкладу) становлять до 5 робочих днів.

До початку надання члену кредитної спілки фінансової послуги кредитна спілка надає споживачу в письмовій формі  інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» , статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» та другий примірник Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок одразу після його підписання, але до початку надання вкладнику кредитною спілкою фінансової послуги.

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках.

Один примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зберігається в кредитній спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана надати члену кредитної спілки (або уповноваженій ним особі), який його підписав.

 2.6.4. Кредитна спілка веде облік внесків (вкладів) на депозитні рахунки з урахуванням строків, виплати процентів, визначених у договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки, за такими видами договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

- договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

- договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «на вимогу».

2.6.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту, кредитна спілка може прийняти такий внесок (вклад) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором та не повертати в сумі невиконаних зобов'язань членом кредитної спілки, якщо це передбачено кредитним договором або договором залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок та договором застави майнових прав, який укладається між кредитною спілкою та членом кредитної спілки – власником внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

2.6.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.

2.6.7. Кредитна спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, укладеного між членом кредитної спілки (вкладником) і кредитною спілкою.

2.6.8. За договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

Дострокове розірвання договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок передбачено з ініціативи кредитної спілки.

Дострокове розірвання договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з ініціативи вкладника в одностороньому  порядку не допускається, питання вирішуються за взаємною згодою сторін  та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових договорів з дотриманням строків та порядку передбачених договором про залучення внеску (вкладу).

2.6.9. За договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «на вимогу» кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника.

2.6.10. За письмовою заявою (вимогою) члена кредитної спілки щодо зарахування внеску (вкладу) або його частини та/або процентів за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, строк якого закінчується, на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, в кредитній спілці за рішенням правління може здійснюватися шляхом перезарахування цих коштів безготівково протягом дня з оформленням первинних бухгалтерських документів та при умові виконання кредитною спілкою встановлених фінансових нормативів.

2.6.11. У разі отримання кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини або їх перезарахування кредитна спілка зобов'язана:

– прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи кредитной спілки, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи кредитной спілки;

– зареєструвати письмову вимогу члена кредитної спілки згідно з Положенням про документообіг, затвердженим кредитною спілкою;

– виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

У разі неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини або їх перезарахування, кредитна спілка зобов’язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи кредитної спілки.

2.6.12. Кредитна спілка виплачує члену кредитної спілки, з яким укладено відповідний договір, проценти на суму внеску (вкладу) в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

2.7. Здійснення діяльності щодо залучення внесків (вкладів) через відокремлені підрозділи

2.7.1. Кредитна спілка здійснює залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи з дотриманням вимог п. 2.2 та п. 2.3 цього Положення. При цьому, керівники та працівники відокремлених підрозділів діють згідно та в межах повноважень, визначених відповідними посадовими інструкціями та наданими їм довіреностями.

3. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

3.1. Загальні питання щодо надання кредитною спілкою коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

3.1.1. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка передбачає надання кредитною спілкою кредитів членам кредитної спілки згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» на підставі кредитного договору.

3.1.2. Надання кредитів здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 3.2. Загальні питання здійснення діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки.

3.2.1. Кредитом, наданим члену кредитної спілки, є грошові кошти, надані кредитною спілкою члену кредитної спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

3.3. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

3.3.1.Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види і підвиди кредитів з дотриманням таких умов:

3.3.1.1. за цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) споживчі кредити, у тому числі:

- на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

- на придбання автотранспорту;

- на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів;

- на інші потреби.

3.3.1.2. за строком користування з укладанням на відповідний термін:

1) кредити з терміном погашення до 1 місяця;

2) кредити з терміном погашення від 1 до 12 місяців включно;

3) кредити з терміном погашення понад 12 місяців.

3.3.1.3. за режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається щомісячна незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

При використанні у кредитному договорі режиму сплати процентів та основної суми кредиту, вказаних у підпункті 3.3.1.3. пункту 3.3.1. даного Положення члену спілки надається можливість авансової сплати процентів за поточним платежем (черговими платежами) по кредиту у разі, якщо така сплата здійснюється раніше дати, вказаної в графіку сплати основної суми кредиту та процентів за користування кредитом.

3.3.1.4. за видами забезпеченням виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава, тому числі, застава майнових прав за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

2) порука;

3) неустойка;

4) інші види забезпечення, не заборонені законодавством.

3.3.1.5. за методами надання основної суми кредиту:

1) кредити, що видаються однією сумою;

2) кредити, що видаються частинами (траншами) – кредитна лінія;

3.3.1.6. за типом процентної ставки:

1) фіксована;

3.3.1.7. за типом споживчого кредиту:

1) кредит;

2) кредитна лінія.

Виходячи із зазначених вище критеріїв, кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки за видами і підвидами кредитів, які затверджуються рішенням правління кредитної спілки. Окремим рішенням правління також встановлює: розміри процентних ставок за видами і підвидами кредитів; строки дії договорів; строки надання кредитів; максимальні/мінімальні можливі суми кредитів, умови (договори) забезпечення кредиту, терміни сплати процентів за користування кредитом, умови застосування відповідальності позичальника за порушення виконання грошового зобов’язання: неустойки за ст. 549 ЦК України та/або інфляційних нарахувань і розміру  процентів річних від простроченої суми, що встановлений договором, як інший розмір процентів, за ст. 625 ЦК України, порядок та умови  виконання кредитного договору  після строку дії договору (поза межами строку дії договору), та інші питання .

3.3.2. Критерії визначення розміру процентної ставки за кредитами членам кредитної спілки.

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для кредитів, затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню, виходячи із наступних критеріїв:

- цільового призначення;

- кредитного ризику;

- наданого забезпечення;

- попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку;

- строку користування кредитом;

- розміру облікової ставки;

- потреб членства та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

3.4. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки, в тому числі через відокремлений структурний підрозділ.

3.4.1. Кредит члену кредитної спілки надається на підставі письмової заяви позичальника та позитивного рішення кредитного комітету про надання такого кредиту, яке приймається за умови задоволення позичальником вимог, встановлених для отримання певного підвиду кредиту.

3.4.2. Примірні кредитний договір та договір про споживчий кредит затверджується рішенням правління кредитної спілки та є Додатками № 4, № 5, відповідно, до цього Положення.

Заява про надання кредиту повинна містити: інформацію про особу позичальника, інформацію про пропоновані джерела повернення кредиту, включаючи у разі потреби доходи членів його родини, інформацію щодо кредиту, а саме, сума кредиту, строк (термін) користування кредитом, призначення кредиту, запропоноване забезпечення, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому, а також інформацію про наявну кредиторську заборгованість на момент подання заяви (для споживчих кредитів - інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями) , тощо.

Обов’язковою умовою для укладення кредитною спілкою  із членом кредитної спілки договору про

споживчий кредит (окрім випадків, передбачених законом) є його згода на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та його кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову Спілки в укладенні договору із членом кредитної спілки та здійсненні кредитної операції.

3.4.3. Договори кредиту та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі, відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.

3.4.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичну кількість днів користування кредитом і починається з наступного дня отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день, визначений кредитним договором. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

За рішенням спостережної ради або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню для певних видів кредитів обов’язковою умовою щодо їх надання може бути передбачена наявність у члена кредитної спілки – позичальника встановленої суми внесків визначених видів.

3.4.5. Надання кредитів в режимі кредитної лінії.

Кредитна лінія передбачає періодичне надання коштів кредитною спілкою члену кредитної спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Позичальник має право користуватися коштами, отриманими по кредитному договору у формі кредитної лінії (одержувати, повертати, знову одержувати) протягом строку дії договору. Проценти на кредит по кредитному договору у формі кредитної лінії нараховуються лише за час фактичного користування коштами.

Обов’язковою умовою надання кожної наступної частини суми кредиту (траншу) є повернення коштів та сплати процентів позичальником у визначені кредитним договором строки за попередніми траншами.

Примірний кредитний договір у формі кредитної лінії затверджується рішенням правління кредитної спілки та є Додатком № 6 до цього Положення.

Примірний договір про споживчий кредит (кредитна лінія) затверджується рішенням правління кредитної спілки та є Додатком № 7 до цього Положення.

3.4.6. Оцінка платоспроможності (кредитоспроможності)  позичальника.

Платоспроможність - здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх  зобов'язань.

Кредитоспроможність — здатність фірми чи особи забезпечити обслуговування боргу, тобто виплату основної суми і відсотків протягом обумовленого періоду.

Кредитоспроможність позичальника визначається за показниками, що характеризують його здатність своєчасно розраховуватися за раніше одержаними кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі потреби мобілізувати кошти з різних джерел і забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти.

 Оцінка платоспроможності (кредитоспроможності) позичальника включає в себе аналіз:

 - документів, перелік яких встановлений для отримання кредиту;

 - інформації про позичальника.  

3.4.7. Оцінка платоспроможності (кредитоспроможності) позичальника здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником, а також на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з інших джерел.

Для проведення оцінки платоспроможності (кредитоспроможності) позичальник надає до кредитної спілки оригінали та копії наступних документів:

§  

Заяву на отримання кредиту;

§  

Паспорт або документ, що його заміняє;

§  

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи;

§  

Довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 (шість) місяців, декларація про доходи фізичної особи, звіт суб’єкта підприємницької діяльності за попередній звітний період, довідку про розмір пенсії для пенсіонера, тощо) – за наявністю;

§  

Довідку про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).

При наданні комерційних кредитів, позичальник, крім вищезазначених документів, надає кредитній спілці належним чином завірені копії та оригінали документів, що підтверджують реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; документи, що підтверджують реєстрацію платника податків та платника єдиного соціального внеску; наявні ліцензії, дозволи, фінансову та/або іншу звітність, тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

При наданні кредитів фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності члена кредитної спілки, член кредитної спілки, крім зазначених вище документів, надає кредитній спілці належним чином завірені копії та оригінали документів, що підтверджують державну реєстрацію такого фермерського господарства чи приватного підприємства; документи, що підтверджують реєстрацію платника податків; довідку про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових платежів та зборів; наявні ліцензії та дозволи; податкову та фінансову звітність за останні 12 місяців тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

За рішенням правління кредитної спілки перелік документів, необхідний для проведення аналізу платоспроможності (кредитоспроможності)  позичальника, може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання і інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням правління кредитної спілки.

3.4.8. До укладення договору про споживчий кредит спілка, використовуючи свої професійні можливості, здійснює оцінку кредитоспроможність (кредитоспроможності) споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, доходи споживача,  мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями.

Оцінка кредитоспроможності  (кредитоспроможності) споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або інформації відповідно до п.3.4.6. -3.4.7. Положення, кредитна спілка має право відмовити такому споживачу в укладенні договору про споживчий кредит.

3.4.9. Кредитна спілка може за рішенням правління визначати перелік третіх осіб, які відповідають вимогам встановленим кредитною спілкою та можуть надавати позичальникам супровідні  послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит.  

3.4.10. Рішенням правління кредитної спілки встановлюються вимоги до осіб, які надають супровідні  послуги, та до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами.

3.4.11. Окремим рішенням правління кредитної спілки можуть встановлюватися критерії, яким повинен відповідати заявник для отримання кредиту, відповідно до встановлених видів і підвидив кредитів, що надаються членам кредитної спілки. За результатами розгляду поданих документів уповноважена особа кредитної спілки надає кредитному комітету висновок щодо можливості заявника своєчасно та в повному обсязі сплатити зобов’язання за кредитним договором та свої рекомендації по задоволенню чи відмові в наданні кредиту.

3.4.12. Всі документи позичальника розглядаються кредитним комітетом кредитної спілки.

3.4.13. При здійснені діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки через відокремлені підрозділи кредитної спілки оцінку платоспроможності (кредитоспроможності) позичальника, укладення кредитних договорів, у передбачених випадках договору забезпечення кредиту та інших необхідних документів, видачу кредиту, моніторинг наданих кредитів здійснює уповноважена особа відокремленого структурного підрозділу згідно видів і підвидів, умов та порядку надання кредитів членам кредитної спілки, встановлених розділом 3 цього Положення. Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується  у письмовому вигляді.

3.5. Надання кредитів іншим кредитним спілкам.

3.5.1. Загальні умови надання кредитів кредитним спілкам.

Кредитом, наданим іншій кредитній спілці, є грошові кошти, надані кредитною спілкою кредитній спілці (позичальникові) під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначенням виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти. Кредити кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах, визначених Розділом 3 даного Положення, за винятком особливостей, встановлених в п.3.5. Положення. Кредитна спілка не надає кредити іншим кредитним спілкам через відокремлені підрозділи.

3.5.2. Умови надання кредитів кредитним спілкам.

Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити зі строками користування, з режимами сплати процентів і основної суми кредиту, визначеними п.3.3.1. Положення.

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів, визначених п.3.3.1 Положення, затверджується рішенням правління кредитної спілки виходячи із потреб членства,

ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання кредитів позичальникам за умови

збереження доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

3.5.3. Порядок надання кредитів кредитним спілкам.

Примірний кредитний договір про надання кредиту кредитній спілці затверджується

рішенням правління кредитної спілки та є Додатком № 8 до цього Положення.

Заява на надання кредиту кредитній спілці розглядається за умови подання необхідних

документів:

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань;

- копії Статуту кредитної спілки;

- копії Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – кредитної спілки заявника;

- звітних даних за останній звітний період, складених з дотриманням «Порядку складання

та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитним спілками до

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177.

3.5.4. Для оцінки кредитоспроможності кредитної спілки заявника вчасно виконувати

зобов’язання за кредитним договором проводиться оцінка фінансового стану, при цьому

враховується дотримання кредитною спілкою – заявником встановлених Уповноваженим

органом фінансових нормативів.

3.5.5. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на

підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами

кредитного договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний

фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після здійснення

перерахунку суми кредиту кредитній спілці - позичальнику, а припиняється в день остаточного

розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується

календарний рік.

4. ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ НАДАНИХ КРЕДИТІВ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ КРЕДИТІВ, НЕПОВЕРНЕНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЕЗНАДІЙНИХ КРЕДИТІВ

4.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених кредитів покладаються на кредитний комітет кредитної спілки.

4.2. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється уповноваженою особою кредитної спілки. Зокрема, уповноважена особа здійснює контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком планових платежів, який складається для кожного тижня. Уповноважена особа кредитної спілки звітує про дотримання графіку планових платежів на засіданні кредитного комітету.

4.3. У випадку виявлення прострочення платежів уповноважена особа кредитної спілки вживає заходи, передбачені в п. 4.5. – 4.7. цього Положення.

4.4. Для окремих видів і підвидів кредитів згідно затверджених рішенням правління кредитної спілки правил і процедур може передбачатися особливий порядок супроводження.

4.5. З моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна спілка повинна вжити наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань:

1) в термін до 35 днів прострочення – здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;

2) в термін від 35 до 65 днів прострочення – надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі його наявності) листи – нагадування;

3) в термін від 65 до 95 днів прострочення – надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі його наявності) досудові листи – повідомлення, попередження або вимогу.

4) щодо споживчих кредитів, кредитна спілка надсилає позичальнику та поручителю/заставодавцю (у разі наявності) щонайменше через один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше через три календарні місяці, листи із зазначенням вимоги про здійснення таких платежів або повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від кредитної спілки повідомлення про таку вимогу, з попередженням про подальше примусове стягнення заборгованості в судовому порядку та/або вимогу про усунення порушень виконання зобов’язань з попередженням про можливість подальшого задоволення вимог кредитора в порядку передбаченому Законом України «Про іпотеку»;

4.6. У випадку, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом, в порядку передбаченому законодавством. Перед їх вчиненням кредитна спілка:

1)  визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості. При цьому, за рішенням правління може застосовуватися зупинення нарахування процентів. Також, після зупинення нарахування процентів, за рішенням правління, на підставі обґрунтованої заяви позичальника, може застосовуватися реструктуризація заборгованості;

2) визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредитного договору, у разі наявності такого забезпечення, або звернення стягнення на майно позичальника;

3) вживає заходи для встановлення місця знаходження позичальника. Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних правових механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством.

4.7. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням правління кредитна спілка може відстрочити застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

Кредитна спілка має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит - це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.

4.8. Кредитна спілка здійснює супроводження неповернених, у тому числі безнадійних кредитів у наступному порядку:

- за наявності підстав, за поданням уповноваженої особи (правління),  кредитний комітет приймає обґрунтоване рішення про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним. Подання уповноваженої особи має містити обґрунтування та документальне підтвердження можливості повернення позичальником кредиту;

- після прийняття рішення кредитним комітетом про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним, уповноважена особа вживає заходи для виконання позичальником своїх договірних зобов’язань за неповерненим кредитом:

а) у разі відсутності платежів по кредиту протягом двох місяців з дня прийняття рішення кредитним комітетом, надсилає позичальнику і поручителю та/або заставодавцю (у разі наявності) рекомендовані листи – попередження;

б) у разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня прийняття рішення кредитним комітетом здійснює заходи, передбачені п. 4.6. цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.

Кредитна спілка супроводжує безнадійні кредити шляхом здійснення наступних заходів для виконання позичальником та/або поручителем (заставодавцем) договірних зобов’язань:

1) Щодо неповернених кредитів, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним:

уповноважена особа кредитної спілки:

а) протягом одного місяця з дня визнання кредиту безнадійним – здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;

б) протягом двох місяців з дня визнання кредиту безнадійним - надсилає позичальнику та/або заставодавцю (у разі наявності) листи – нагадування.

У разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня визнання кредиту безнадійним, кредитна спілка здійснює заходи передбачені п.4.6. цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.

2) Щодо прострочених або неповернених кредитів, за якими є документальне підтвердження про неможливість стягнення, та прострочених кредитів, за якими кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним:

- уповноважений працівник кредитної спілки, у разі наявності виконавчого документу про стягнення заборгованості за безнадійним кредитом щороку звертається до державної виконавчої служби із заявою про примусове стягнення заборгованості з боржника (в межах строків пред'явлення виконавчих документів до виконання) та кожні півроку здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення заборгованості, або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту безнадійним;

- у разі відсутності судового рішення про стягнення заборгованості кредитна спілка звертається до суду із позовом про стягнення заборгованості (в межах строку позовної давності). Крім того, уповноважений працівник кредитної спілки кожні три місяці здійснює перевірку наявності обставин що унеможливлюють стягнення заборгованості або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту безнадійним.

3) Щодо неповернених кредитів, за якими минув строк позовної давності:

Кредитна спілка кожні шість місяців здійснює нагадування позичальникові про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі та надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи – вимоги.

Голова правління  Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»                        Воронцов М.В.