Положення про фінансові послуги Кредитної спілки "ФОРУМ-КРЕДИТ", 06.01.2022

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням спостережної ради

Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ»

протокол №  1  від  06 січня 2022  р.

вводиться в дію з 08.01.2022 р.

Голова спостережної ради   ____ О.М. Корнійчук

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ФОРУМ-КРЕДИТ»

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,  «Про споживче кредитування»,  Постанови Правління НБУ від 30.03.2021 року № 27 «Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)» (далі – Постанова 27), Постанови Правління НБУ № 100 від 05.10.2021 року «Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування»  (далі – Постанова 100), Постанови Правління НБУ № 113 від 03.11.2021 року «Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)»  (далі – Постанова 113), Постанови Правління НБУ № 114 від 05.11.2021 року «Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами»  (далі – Постанова 114), іншого законодавства України, свого Статуту та, за наявності відповідних Ліцензій Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»  (далі – кредитна спілка) надає наступні види фінансових послуг:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов'язанням кредитної спілки щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди).

Залучення кредитною спілкою грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від фізичних осіб, які є членами кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі вимог статті 21 Закону України «Про кредитні спілки».

 Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитною  спілкою на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. Надання кредитів здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Згідно частини другої статті 21 Закону України «Про кредитні спілки»  кредитна спілка має право самостійно встановлювати види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів.

Зважаючи на це кредитна спілка згідно цього «Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (нова редакція)» (далі – Положення) надає кредити членам кредитної спілки, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам.

Згідно частини першої статті 10 Закону України «Про кредитні спілки» членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність. Згідно частини другої статті 10 Закону України «Про кредитні спілки» не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно абзацу четвертого частини другої статті 7 Закону України «Про кредитні спілки» ознака членства у кредитній спілці обов’язково зазначається у статуті кредитної спілки. Згідно підрозділу 7 Статуту Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживає на території Волинської області.

Відповідно до Статуту кредитної спілки прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1) відповідності ознаці членства;

2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

4) сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.

1.2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом, спрямованих на фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

1.3. Кредитна спілка надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1. цього Положення у відповідності до вимог чинного законодавства України. Це Положення згідно Постанови 114 є внутрішніми правилами, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам кредитної спілки.

1.4. Перед укладенням з клієнтом кредитної спілки договору про надання фінансової послуги кредитна спілка надає клієнту кредитної спілки інформацію відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» , а також, на його вимогу, інформацію відповідно до абзаців п’ятого – дев’ятого частини першої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

1.5. Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, на підставі відповідних договорів, які повинні містити:

1) назву, номер і дату договору;

2) назву, місцезнаходження (адресу) та реквізити кредитної спілки та посередника (за наявності);

3) відомості про члена кредитної спілки (іншу кредитну спілку), який отримує фінансову послугу: прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання - для фізичної особи, найменування та місцезнаходження - для юридичної особи;

4) найменування фінансової операції;

5) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;

6) строк дії договору;

7) порядок зміни і припинення дії договору;

8) права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

9) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг», надана члену кредитної спілки;

10) інші умови за згодою сторін;

11) підписи сторін.

Зміст договору про надання кредитною спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету цього договору.

1.6. Положення, що регламентують надання кредитною спілкою фінансових послуг, та договори про надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам  статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 11 і 18 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 10561 Цивільного кодексу України, Закону України «Про споживче кредитування», іншого законодавства України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.7. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

1.8. Кредитна спілка здійснює особисте інформування фізичних осіб щодо кожного виду фінансових послуг після отримання дозволу на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО

НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

2.1. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов'язанням кредитної спілки щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди).

2.2. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.3. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

2.4. Загальні питання здійснення діяльності по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

2.4.1. У цьому Положенні терміни щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки застосовуються в такому значенні:

- внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку;

- внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору;

 - строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку;

- операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки - операції, які здійснюються із внесками (вкладами) на депозитні рахунки та включають залучення та виплату грошових коштів, нарахування та виплату процентів за такими внесками (вкладами), що підлягають обов’язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки.

2.4.2. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності та належать до зобов'язань кредитної спілки.

2.4.3. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата (проценти) обліковуються окремо.

2.4.4. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки а також нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членами кредитної спілки договорами та відповідно до діючого законодавства України.

2.4.5. Кредитна спілка оприлюднює умови укладення договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок шляхом розміщення витягів з Положення про фінансове управління кредитної спілки та Положення про фінансові послуги кредитної спілки в загальнодоступному для членів кредитної спілки місці в установі кредитної спілки.

2.4.6. Кредитна спілка веде облік укладених договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки з дотриманням вимог, встановлених Правилами здійснення депозитних операцій.

2.5. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

2.5.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

1) внесок (вклад) на депозитний рахунок «на вимогу» - коли договір укладається на умовах видачі внеску (вкладу) на першу вимогу;

2) строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок - на умовах повернення внеску (вкладу)  зі спливом встановленого договором строку.

2.5.2. В кредитній спілці встановлюються наступні особливості здійснення операцій з внесками (вкладами ) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із застосуванням наступних умов:

2.5.2.1. за строками внесення внесків (вкладів) згідно таких підвидів:

1) строкові внески (вклади) за строком внесення від 1 до 6 місяців (включно);

2) строкові внески (вклади) за строком внесення від 6 до 12 місяців (включно);

3) строкові внески (вклади) за строком внесення від 12 до 24 місяців (включно);

4) строкові внески (вклади) за строком внесення від 24 до 36 місяців (включно);

5)  внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу за строком внесення від 1 до 36 місяців (включно);

2.5.2.2. за способом виплати процентів:

1) з виплатою процентів щомісячно;

2) з виплатою процентів в кінці дії договору;

2.2.2.3. за режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

1) з правом поповнення (довнесення) частини суми внеску (вкладу) ;

2) без права поповнення (довнесення) частини суми внеску (вкладу);

2.5.2.4. за режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору:

1) з правом зняття частини суми внеску (вкладу);

2) без права зняття частини суми внеску (вкладу);

2.5.2.5. за можливістю капіталізації:

1) без можливості капіталізації процентів — нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу);

2.5.2.6. щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів)  на депозитні рахунки змінних процентів:

1) Якщо член кредитної спілки з яким кредитною спілкою укладено договір про залучення  строкового внеску (вкладу) не вимагає повернення суми внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення строкового внеску (вкладу), то: договір про залучення строкового внеску (вкладу) вважається припиненим з дати, вказаної у договорі;  строковий внесок (вклад) знаходиться у кредитній спілці до звернення вкладника за його отриманням,  при цьому кредитна спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.

2) Якщо член кредитної спілки з яким кредитною спілкою укладено договір про залучення  внеску (вкладу) на вимогу не вимагає повернення суми внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу) на вимогу, то: договір про залучення внеску (вкладу)  на вимогу вважається припиненим з дати, вказаної у договорі;  внесок (вклад)  на вимогу знаходиться у кредитній спілці до звернення вкладника за його отриманням,  при цьому кредитна спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.

3) Встановлений договором розмір процентів на внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом. Зміна процентної ставки відбувається  за згодою сторін договору.

4) У разі дострокового повернення частки або всієї суми  строкового внеску (вкладу) членуа кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів на вимогу  члена кредитної спілки  до спливу  строку  дії договору можливе виключно у випадках, передбачених договором, при цьому  перерахунок суми нарахованих процентів на такі внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється за процентною ставкою договору внеску (вкладу) на вимогу в розмірі, встановленого спостережною радою або правлінням  кредитної спілки. Повернення  до кредитної спілки зайве нарахованих та виплачених процентів здійснюється членом кредитної спілки в день остаточного розрахунку по договору (далі – процентна ставка при достроковому поверненні строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки).

5) Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу) на вимогу, внесок (вклад) та нараховані проценти повертаються члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) не перераховуються.

6) Всі зміни до договору про залучення внеску (вкладу), в тому числі і щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових договорів з дотриманням строків та порядку передбачених договором про залучення внеску (вкладу).

Зміни до договору про залучення внеску (вкладу) вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

2.5.2.7.  зміна умов Договору, припинення та дострокового розірвання Договору:

2.5.2.7.1. Зміна умов Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору. Припинення та дострокове розірвання Договору здійснюється   за вимогою одній із сторін згідно умов Договору або за рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством або з інших підстав.

2.5.2.7.1.1. Зміна умов Договору здійснюється за взаємною згодою сторін  з дотриманням таких правил:

Одна із сторін надсилає іншій стороні, з якої укладено відповідний Договір, письмову пропозицію із зазначенням запропонованої зміни до Договору  рекомендованим листом з повідомленням про вручення або  подає письмову пропозицію особисто. Якщо друга сторона Договору, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це першу сторону та підписати додатковий договір до діючого Договору в офісі Спілки протягом одного місяця з моменту одержання відповідного листа або дня проведення переговорів. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо одна сторона, з яким укладено Договір, протягом одного місяця з моменту одержання відповідного листа  або дня проведення переговорів не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 32 календарного дня після одержання стороною вищезазначеного листа або дня проведення переговорів Договір продовжується на діючих умовах або в односторонньому порядку розривається Спілкою і Вкладнику повертається внесений ним Внесок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому Договорі за фактичний строк користування Внеском.

2.5.2.7.1.2. Припинення та дострокове  розірвання  Договору за вимогою одній із сторін здійснюється згідно умов Договору та з дотриманням таких правил:

1) Як що відбувається за ініціативою Вкладника, то він  зобов'язаний повідомити Спілку про свій намір дострокового розірвання цього Договору шляхом направлення письмовій заяви – вимоги.   

2) Спілка реєструє та розглядає заяву – вимогу  Вкладника упродовж 30 днів, а також проводить   перерахування  процентів за цим Внеском з початку дії цього Договору за процентною ставкою Договору «на вимогу», встановленою рішенням правлінням Спілки на день  укладання Договору.  За результатами перерахунку процентів  згідно умов Договору, Спілка з’ясовує з Вкладником порядок   повернення Спілці надмірно отриманих  процентів. Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватися:

* шляхом їх внесення до каси Спілки, або;

* шляхом їх внесення на поточний рахунок Спілки у банку, або;

* шляхом їх відрахування з грошових коштів за Внеском, які би мали бути повернуті Вкладнику, згідно умов цього Договору.

3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику  Внесок та проценти упродовж  90  (дев’яносто)  днів з дня отримання Спілкою заяви – вимоги  від Вкладника про дострокове розірвання Договору.

4) Днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, який передує дню остаточного розрахунку по  цьому Договору, дню розірвання Договору;

5) датою припинення дії Договору є дата повернення Внеску.

6.1.3. Спілка  має право в односторонньому  порядку розірвати Договір з дотриманням таких правил:

-  повідомити Вкладника  про намір Спілки розірвати договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору;

- повернути Вкладнику Внесок  та нараховані проценти  упродовж  7 (робочих) днів з дати, що вказана,  як день планового розірвання цього Договору;

-  днем припинення нарахування процентів на Внесок  передує дню проведення повного розрахунку з Вкладником по цьому Договору, вказаній кредитною спілкою в повідомленні, як День дострокового розірвання та остаточного розрахунку по  цьому Договору.

2.5.2.8. кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів кредитної спілки.

2.5.2.9. мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами внесків (вкладів).

 Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) встановлюються наступні мінімальні та максимальні строки дії договорів:

за внесками (вкладами) за строком внесення від 1 до 6 місяців (включно): мінімальний — 1 місяць, максимальний — 6 місяці;

за внесками (вкладами) за строком внесення від 6 до 12 місяців (включно): мінімальний — 6 місяць, максимальний — 12 місяців

за внесками (вкладами)за строком внесення від 12 до 24 місяців (включно): мінімальний — 12 місяців, максимальний — 24 місяці;

за внесками (вкладами)за строком внесення від 24 до 36 місяців (включно): мінімальний — 24 місяців, максимальний — 36 місяці.

Для договорів про залучення внесків (вкладів) на вимогу встановлюються наступні мінімальні та максимальні строки дії договорів:

за внесками (вкладами) за строком внесення від 1 до 36 місяців (включно): мінімальний — 1 місяць, максимальний — 36 місяців.

2.5.2.10. мінімальний та максимальний розміри вкладів за окремими видами внесків (вкладів).

За строковими внесками (вкладами) та внесками (вкладами) на вимогу, за умови, що зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладів за одним договором становлять: мінімальний - 500 (п’ятсот) гривень; максимальний – 300000,00 (трьохсот тисяч) гривень.

2.5.3. Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за видами та підвидами, встановленими відповідним рішенням. рішенням правління.  Окремим рішенням правління також встановлює: розмір процентної ставки, яка нараховується для окремих видів і підвидів внесків (вкладів) на депозитні рахунки, зазначені в п.2.5.1. цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених в п. 2.5.2. цього Положення, та за наступними критеріями: строку дії договору, розміру суми внеску (вкладу), режиму довнесення та зняття суми внеску (вкладу) за договором, способу виплати процентів,  умов розірвання договору, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки, та інше.

2.6. Договірне регулювання операцій з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Порядок залучення та повернення кредитною спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та сплати процентів за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.6.1. Строковий договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок – зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) або договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах повернення внеску (вкладу) на першу вимогу (внесок (вклад) «на вимогу») з урахуванням Ліцензійних умов.

 2.6.2. Договір про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладається в письмовій формі.

У договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок повинні міститись права та зобов'язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Ліцензійних умов. Договір має бути підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог, визначених п. 1.4. цього Положення, повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо).

Сума внеску (вкладу) на депозитний рахунок, строки дії договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, умови залучення та повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а також нараховані на такі внески (вклади) на депозитний рахунок проценти (плата) визначаються між кредитною спілкою та членом кредитної спілки на договірних умовах.

Примірні договори залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок затверджуються рішенням спостережної ради та є Додатками №№ 1-3 до цього Положення.

2.6.3. Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку. Строки розгляду кредитною спілкою заяв та прийняття рішень про укладення договору про залучення внеску (вкладу) становлять до 5 робочих днів.

До початку надання члену кредитної спілки фінансової послуги кредитна спілка надає споживачу в письмовій формі  інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» , статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» та другий примірник Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок одразу після його підписання, але до початку надання вкладнику кредитною спілкою фінансової послуги.

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках.

Один примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зберігається в кредитній спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана надати члену кредитної спілки (або уповноваженій ним особі), який його підписав.

 2.6.4. Кредитна спілка веде облік внесків (вкладів) на депозитні рахунки з урахуванням строків, виплати процентів, визначених у договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки, за такими видами договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

- договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

- договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «на вимогу».

2.6.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту, кредитна спілка може прийняти такий внесок (вклад) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором та не повертати в сумі невиконаних зобов'язань членом кредитної спілки, якщо це передбачено кредитним договором або договором залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок та договором застави майнових прав, який укладається між кредитною спілкою та членом кредитної спілки – власником внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

2.6.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.

2.6.7. Кредитна спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, укладеного між членом кредитної спілки (вкладником) і кредитною спілкою.

2.6.8. За договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

Дострокове розірвання договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок передбачено з ініціативи кредитної спілки.

Дострокове розірвання договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з ініціативи вкладника в односторонньому  порядку до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

2.6.9. За договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «на вимогу» кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника.

2.6.10. За письмовою заявою (вимогою) члена кредитної спілки щодо зарахування внеску (вкладу) або його частини та/або процентів за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, строк якого закінчується, на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, в кредитній спілці за рішенням правління може здійснюватися шляхом перезарахування цих коштів безготівково протягом дня з оформленням первинних бухгалтерських документів та при умові виконання кредитною спілкою встановлених фінансових нормативів.

2.6.11. У разі отримання кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини або їх перезарахування кредитна спілка зобов'язана:

– прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи кредитной спілки, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи кредитной спілки;

– зареєструвати письмову вимогу члена кредитної спілки згідно з Положенням про документообіг, затвердженим кредитною спілкою;

– виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

У разі неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини або їх перезарахування, кредитна спілка зобов’язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи кредитної спілки.

2.6.12. Кредитна спілка виплачує члену кредитної спілки, з яким укладено відповідний договір, проценти на суму внеску (вкладу) в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

2.7. Здійснення діяльності щодо залучення внесків (вкладів) через відокремлені підрозділи

2.7.1. Кредитна спілка здійснює залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи з дотриманням вимог п. 2.2 та п. 2.3 цього Положення. При цьому, керівники та працівники відокремлених підрозділів діють згідно та в межах повноважень, визначених відповідними посадовими інструкціями та наданими їм довіреностями.

3. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

3.1. Загальні питання щодо надання кредитною спілкою коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Кредитом, наданим члену кредитної спілки, є грошові кошти, надані кредитною спілою члену кредитної спілки – позичальникові під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Споживчий кредит (кредит) – грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Мікрокредит - споживчий кредит (кредит) за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення такого договору.

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка передбачає надання кредитною спілкою кредитів членам кредитної спілки згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» на підставі кредитного договору.

Надання кредитів здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

В Положенні зазначаються терміни в такому значенні:

- «комерційний кредит» – кредитування у межах відповідного зобов'язання члена кредитної спілки – позичальника з реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг;

- «особисте селянське господарство» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про особисте селянське господарство», а саме: «особисте селянське господарство» – господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму»;

- «фермерське господарство» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про фермерське господарство» , а саме: «фермерське господарство» – форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону;

- «договір про споживчий кредит», «загальна вартість кредиту для споживача», «загальний розмір споживчого кредиту», «загальні витрати за споживчим кредитом», «кредитний посередник», «реальна річна процентна ставка», «споживче кредитування» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про споживче кредитування».

При цьому, відносини, які виникають між кредитною спілкою, як кредитодавцем, кредитними посередниками (за наявності), новими кредиторами (за наявності) та колекторськими компаніями (за наявності)  та членами кредитної спілки – споживачами (позичальниками) під час надання кредитів на ведення особистих селянських господарств, кредитів на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна та споживчих кредитів регулюються Законом України «Про споживче кредитування».

Закон України «Про споживче кредитування» не поширюється на комерційні кредити та кредити надані на ведення фермерських господарств.

3.2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

3.2.1.Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види і підвиди кредитів з дотриманням таких умов:

3.2.1.1. за цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) споживчі кредити, у тому числі:

- на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

- на придбання автотранспорту;

- на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів;

- на інші потреби.

3.2.1.2. за строком користування з укладанням на відповідний термін:

1)  кредити з терміном погашення від 1 до 12 місяців включно;

2) кредити з терміном погашення понад 12 місяців.

3.2.1.3. за режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається щомісячна незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

При використанні у кредитному договорі режиму сплати процентів та основної суми кредиту, вказаних у підпункті 3.3.1.3. пункту 3.3.1. даного Положення члену спілки надається можливість авансової сплати процентів за поточним платежем (черговими платежами) по кредиту у разі, якщо така сплата здійснюється раніше дати, вказаної в графіку сплати основної суми кредиту та процентів за користування кредитом.

3.2.1.4. за видами забезпеченням виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава, тому числі, застава майнових прав за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

2) порука;

3) неустойка;

4) інші види забезпечення, не заборонені законодавством.

3.2.1.5. за методами надання основної суми кредиту:

1) кредити, що видаються однією сумою;

2) кредити, що видаються частинами (траншами) – кредитна лінія;

3.2.1.6. за типом процентної ставки:

1) фіксована;

3.2.1.7. за типом споживчого кредиту:

1) кредит;

2) кредитна лінія.

3.2.2. Виходячи із зазначених вище критеріїв, кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки за видами і підвидами кредитів, які затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню. Окремим рішенням також встановлює: розміри процентних ставок за видами і підвидами кредитів; строки дії договорів; строки надання кредитів; максимальні/мінімальні можливі суми кредитів, умови (договори) забезпечення кредиту, терміни сплати процентів за користування кредитом, умови застосування відповідальності позичальника за порушення виконання грошового зобов’язання: неустойки за ст. 549 ЦК України та/або інфляційних нарахувань і розміру  процентів річних від простроченої суми, що встановлений договором, як інший розмір процентів, за ст. 625 ЦК України, порядок та умови  виконання кредитного договору  після строку дії договору (поза межами строку дії договору), та інші питання.

Примірні кредитні договори та договори про споживчий кредит  затверджуються рішенням спостережної ради  та є Додатками №№ 4-8  до цього Положення.

3.2.3. Критерії визначення розміру процентної ставки за кредитами членам кредитної спілки.

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для кредитів, затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню, виходячи із наступних критеріїв:

- цільового призначення;

- кредитного ризику;

- наданого забезпечення;

- попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку;

- строку користування кредитом;

- розміру облікової ставки;

- потреб членства та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

3.2.3.1. Процентна ставка за кредитами фіксована. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Позичальника. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитної спілки змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється спостережною радою кредитної спілки.

3.2.3.2. При споживчому кредитуванні обчислюється реальна річна процентна ставка.

3.2.3.2.1. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом та загальна вартість кредиту для споживача (далі - загальна вартість кредиту) у грошовому виразі згідно «Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит» затверджених Постановою Правління Національного банку України № 16 від 11.02.2021  року (далі – Постанова № 16) за такою формулою:

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,

де ЗВК - загальна вартість кредиту;

ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом.

Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], до ЗВСК не включаються внаслідок їх відсутності.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:


·      

платежі, що підлягають сплаті членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором про споживчий кредит;


·      

платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які член кредитної спілки – споживач (позичальник)  зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.

У договорі про споживчий кредит на дату укладення договору про споживчий кредит зазначаються орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача.

3.2.3.2.2. Реальна річна процентна ставка дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого споживчого кредиту.

Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитна спілка як кредитодавець і член кредитної спілки – позичальник як споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі про споживчий кредит.

Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до вимог Постанови № 16, а саме:

Реальна річна процентна ставка за договором про споживчий кредит (далі - реальна річна процентна ставка) розраховується в процентах з використанням такої формули:

 

Описание: p502711n53

 

де ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачеві або перераховуються на його рахунок в момент видачі кредиту, розрахована як загальний розмір кредиту (ЗРК), який визначено згідно з умовами договору про споживчий кредит, мінус сума всіх платежів споживача за супровідні послуги за кредитом на дату видачі кредиту, уключаючи комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, сплачені за рахунок власних коштів споживача та за рахунок споживчого кредиту. Зважаючи на відсутність платежів споживача за супровідні послуги за кредитом на дату видачі кредиту, уключаючи комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, сплачені за рахунок власних коштів споживача та за рахунок споживчого кредиту ЧКС дорівнює ЗРК.

d - реальна річна процента ставка, яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту;

Σ - знак суми;

t - порядковий номер періоду дії договору про споживчий кредит (місяць або день);

n - загальна залишкова кількість періодів дії договору про споживчий кредит (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потікt - сума коштів, яку споживач сплачує кредитній спілці, кредитному посереднику (за наявності) та третім особам за споживчим кредитом. До Потоку включаються платежі в погашення основного боргу за споживчим кредитом, проценти за користування ним, комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, які сплачуються відповідно до умов отриманого кредиту та пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту. Зважаючи на відсутність комісій та інших обов'язкових платежів за супровідні послуги кредитної спілки, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, до Потоку включаються платежі в погашення основного боргу за споживчим кредитом та проценти за користування ним.

3.2.3.2.3. Кредитна спілка надає споживачу детальний перелік складових загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит, - за кількістю днів, щомісяця, щокварталу) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супровідних послуг кредитної спілки як кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб за кожним платіжним періодом за формою, наведеною у додатку 2 Постанови № 16, в таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, а саме:

 

 

 

Таблиця:


№ з/п

Дата видачі кредиту/дата платежу

Кількість днів у розрахунковому періоді

Чиста сума кредиту/сума платежу за розрахунковий період, грн.

Види платежів за кредитом


Реальна річна процентна ставка, %


Загальна вартість кредиту, грн


сума кредиту за договором /погашення суми кредиту


проценти за користування кредитом


платежі за супровідні послуги


кредитодавця


кредитного посередника (за наявності)


третіх осіб


за обслуговування кредитної заборгованості


комісія за надання кредиту


інші послуги кредитодавця1


комісійний збір


інша плата за послуги кредитного посередника1


розрахунково-касове обслуговування


послуги нотаріуса


послуги оцінювача


послуги страховика


інші послуги третіх осіб1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

1


 


х


 


 


х


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

N


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


х


х

Усього


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

При цьому,

1. У рядку 1 Таблиці зазначаються:

1) у колонці 2 - дата видачі кредиту;

2) у колонці 4 - чиста сума кредиту (далі - ЧСК) зі знаком мінус, розрахована згідно п. 4 Додатку до договорів про споживчий кредит ;

3) у колонці 5 - сума кредиту згідно з договором про споживчий кредит;

4) у колонках 7-16 - усі платежі споживача за розрахунковий період у гривнях, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

2. У рядках 2 - ... n Таблиці зазначаються:

1) у колонці 2 - дата платежу споживача;

2) у колонці 3 - кількість днів у розрахунковому періоді, що визначається як календарна кількість днів між датами платежів споживача згідно зі строковістю, зазначеною в договорі про споживчий кредит;

3) у колонці 4 - сума платежу за розрахунковий період у гривнях, яка складається із суми платежів, зазначених у колонках 5-16;

4) у колонках 5-16 - усі платежі споживача за розрахунковий період у гривнях, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту;

5) у колонці 17 - реальна річна процентна ставка у відсотках річних, для розрахунку якої  використовується функція XIRR програмного продукту Microsoft Excel (OpenOffice) за даними, зазначеними в колонках 2 і 4 таблиці;

6) у колонці 18 - загальна вартість кредиту, визначена як сума платежів споживача, зазначених у колонках 5-16 рядка "Усього".

3.3. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки.

3.3.1. Умови договору про кредит.

3.3.1.1. У договорі про споживчий кредит або договорі споживчої кредитної лінії крім положень, визначених п.1.5 Положення, зазначаються:

1) тип кредиту (кредит, кредитна лінія тощо), мета отримання споживчого кредиту;

2) загальний розмір наданого споживчого кредиту;

3) порядок та умови надання споживчого кредиту;

4) строк, на який надається споживчий кредит;

5) необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням споживчого кредиту (за наявності);

6) види забезпечення наданого споживчого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);

7) процентна ставка за споживчим кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

8) орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість споживчого кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної супровідної послуги, що надається споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит, орієнтовна вартість такої послуги визначається відповідно до пункту 7 частини третьої статті 9 Закону України «Про споживче кредитування». Усі припущення, використані для обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту, повинні, повинні бути зазначені;

9) порядок повернення споживчого кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитної лінії графік платежів може не надаватися);

10) інформація про наслідки прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором про споживчий кредит;

11) порядок та умови відмови від надання та одержання споживчого кредиту;

12) порядок дострокового повернення споживчого кредиту;

13) наявність або відсутність права кредитної спілки, нового кредитора залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості;

14) наявність або відсутність права кредитної спілки, нового кредитору, колекторської компанії звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України „Про споживче кредитування”, з метою інформування про необхідність виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит;

15) заборона кредитній спілці, новому кредитору, колекторській компанії повідомляти інформацію про укладення споживачем договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору, крім випадків повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям споживача, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 цього Закону, за умови наявності у договорі про споживчий кредит волевиявлення споживача щодо передачі зазначеної інформації;

16) право споживача на звернення до Національного банку України у разі порушення кредитною спілкою, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

Кредитна спілка не має права зазначати у договорі про споживчий кредит як поручителя або майнового поручителя особу, з якою не укладено відповідний письмовий договір.

Умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими Законом України „Про споживче кредитування”, є нікчемними.

3.3.2. Примірні кредитні договори та договори про споживчі кредити затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню з урахуванням вимог законодавства і умов Положення.

Для отримання кредиту член кредитної спілки (позичальник) надає кредитній спілці відповідну заяву.

В заяві про надання кредиту вказується сума кредиту, строк кредиту, підвид кредиту, ціль (мета кредиту), спосіб видачі, спосіб погашення, забезпечення кредиту, джерела повернення кредиту; інформація про позичальника: ПІБ, паспортні дані, дата народження, дата вступу до кредитної спілки, місце реєстрації, місце проживання, номери телефонів, сімейний стан, наявність дітей, освіта, місце роботи, посада (або пенсіонер, або приватний підприємець, або самозайнята особа тощо), адреса роботи, робочий телефон, інформація про дохід за 6 місяців, додаткові доходи (за наявності), інформація про наявну кредиторську заборгованість перед іншими фінансовими установами, інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями (для споживчих кредитів) тощо.

Визначення кредитною спілкою можливості укладення кредитного договору здійснюється на підставі заяви члена кредитної спілки – споживача (позичальника), у тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку, та оцінки кредитоспроможності члена кредитної спілки – споживача (позичальника). Розгляд заяви про надання кредиту здійснюється кредитною спілкою безоплатно.

Обов’язковою умовою для укладення кредитною спілкою із членом кредитної спілки договору про споживчий кредит  (окрім випадків передбачених законом) є його згода на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та його кредиту, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Відсутність такої згоди позичальника має наслідком відмову кредитною спілкою в укладенні договору про споживчий кредит (окрім випадків передбачених законом) із членом кредитної спілки та здійсненні кредитної операції.

3.3.3. Кредитні договори та договори забезпечення (окрім кредитів, забезпечених неустойкою) повинні бути укладені в письмовій формі відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.

3.3.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів з дотриманням вимог МСФЗ в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

3.3.5. До укладення договору про кредит, включаючи споживчі кредити, кредитна спілка зобов’язана використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність позичальника, враховуючи, зокрема, строк, на який надається кредит, суму кредиту, доходи споживача, мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від позичальника, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

Оцінка кредитоспроможності (платоспроможності) позичальника включає в себе аналіз:

- документів, перелік яких встановлений для отримання кредиту;

 - інформації про позичальника.

Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до кредитної спілки необхідну інформацію, оригінали (для огляду) та копії наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

• заяву про надання кредиту;

• паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 02.09.1993 р. №3423-ХІІ, Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, документи, що його заміняють, повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);

•     реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

•     інформацію (а за вимогою кредитної спілки – й документи) щодо отриманих членом кредитної спілки доходів за останні 6 місяців. Документами, що підтверджують доходи позичальника можуть бути: довідка про заробітну плату, довідка про пенсію, пенсійне посвідчення, виписка з банківського рахунку, податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця за останні один чи два квартали, річна податкова декларація про майновий стан та доходи тощо;

•     у випадку розгляду сукупного сімейного доходу - інформацію (а за вимогою кредитної спілки – й документи) щодо отриманих доходів членами родини позичальника за останні 6 місяців. Документами, що підтверджують такі доходи можуть бути: довідка про заробітну плату, довідка про пенсію, пенсійне посвідчення, виписка з банківського рахунку, податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця за останні один-два квартали, річна податкова декларація про майновий стан та доходи тощо.

У разі ненадання позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитної спілки, кредитна спілка має право відмовити такому позичальнику в укладенні договору про кредит, в тому числі споживчий.

Інформація про позичальника, отримана кредитною спілкою у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням кредитного договору, може бути передана третім особам без згоди члена кредитної спілки – споживача (позичальника) лише у випадках і в порядку, передбачених законом.

При наданні комерційних кредитів, кредитів фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності члена кредитної спілки, кредитна спілка має право запросити у позичальника крім документів, зазначених в абзаці 2 цього підпункту, наступні документи: реєстраційні документи суб’єкта підприємницької діяльності, документи про сплату податків, податкову звітність,  документи про право власності, договори співпраці, внутрішні бухгалтерські документи, бізнес-план. У такому випадку копії документів за згодою позичальника додаються до заяви про надання кредиту.

За рішенням  спостережної ради кредитної спілки або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню перелік документів, необхідний для проведення оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) позичальника, може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради кредитної спілки або рішенням правління кредитної спілки у разі делегування спостережною радою своїх повноважень правлінню.

 3.3.6. За результатами розгляду поданої інформації, документів та оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) позичальника відповідальний працівник кредитної спілки надає кредитному комітету свої усні або письмові рекомендації по задоволенню чи відхиленню заяви члена кредитної спілки.

3.3.7. Всі заяви членів кредитної спілки на кредити з врахуванням рекомендацій відповідальних працівників розглядаються на засіданні кредитного комітету з урахуванням наступного:

1) засідання кредитного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів та за умови обов’язкової участі голови правління або його заступника у разі відсутності голови правління, з наступним підписанням заступником голови правління відповідних кредитних договорів, рішення за якими було прийнято під час відсутності голови правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів кредитного комітету;

2) прийняте кредитним комітетом рішення про надання кредиту має бути оформлене протоколом, який підписують всі члени кредитного комітету, присутні на його засіданні;

3) наявність конфлікту інтересів у діяльності членів кредитного комітету ідентифікується за наступними критеріями:

  • отримання членом кредитного комітету (його близькими родичами, установами та підприємствами, в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес – (далі – “пов’язані особи”)) користі за результатами рішень кредитного комітету, які безпосередньо і окремо стосуються цього члена або пов’язаних з ним осіб;

·      

 існування у члена кредитного комітету будь-якої прямої чи опосередкованої особистої зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення кредитного комітету;

·      

у разі ідентифікації конфлікту інтересів членом кредитного комітету за вище визначеними критеріями, він зобов’язаний в усній або письмовій формі повідомити про це кредитний комітет;

·      

при розгляді питань, які передбачають прийняття рішення кредитного комітету щодо встановлення кредитних взаємовідносин з будь-якими особами, за наявності конфлікту інтересів у членів кредитного комітету щодо зазначених питань, кредитний комітет повинен зафіксувати в своєму протоколі такий факт;

·          

за наявності конфлікту інтересів у членів кредитного комітету рішення про прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов’язання на користь члена кредитного комітету у разі, якщо прийняття такого рішення відноситься до компетенції кредитного комітету, готується та приймається кредитним комітетом без участі цього члена. Зокрема, при прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, який є членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення;

·          

під час підготовки та прийняття рішення, де має місце конфлікт інтересів, у протоколі засідання кредитного комітету обов’язково робиться відмітка про відсутність голосу члена кредитного комітету щодо якого має місце конфлікт інтересів.

3.3.8. При здійснені діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки через відокремлені підрозділи кредитної спілки оцінку кредитоспроможності (платоспроможності)  позичальника, укладення кредитних договорів, у передбачених випадках - договорів забезпечення кредиту та інших необхідних документів, видачу кредиту, моніторинг наданих кредитів, супроводження прострочених та безнадійних кредитів здійснює відокремлений підрозділ.

3.3.9. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним становлять до 5-ти (п’яти) робочих днів. Рішення кредитного комітету про надання  кредиту або відмову в наданні кредиту члену спілки фіксується в протоколі засідання кредитного комітету, який підписується всіма членами кредитного комітету, присутніми на засіданні.

3.3.10. У разі відмови кредитної спілки від укладення договору про споживчий кредит на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, а за його бажанням – й у письмовій формі.

3.3.11. Після укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника), але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитній спілці, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов), а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

3.3.12. У разі якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитна спілка зобов'язана оцінити кредитоспроможність члена кредитної спілки – споживача (позичальника) відповідно до вимог пп.3.3.5–3.3.8 Положення.

3.3.13. Будь-які пропозиції кредитної спілки про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених пп.3.3.1.1 Положення, та інших істотних умов договору  повинні здійснюватися шляхом направлення кредитною спілкою члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Умова договору про надання члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення повідомлення, є нікчемною.

Пропозиції члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) про зміни істотних умов договору  повинні надаватися у спосіб та строки, передбачені договором про споживчий кредит.

3.3.14. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зазначених у договорі про споживчий кредит або в додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

3.3.15. Член кредитної спілки – споживач (позичальник)  має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою статті 15 Закону України «Про споживче кредитування».

3.3.16. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов'язано з необхідністю отримання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) супровідних послуг третіх осіб.

До договорів про надання супровідних послуг третіх осіб, зокрема, належать:

1) договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника) з метою визначення його кредитоспроможності;

2) договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника), що використовується для забезпечення виконання ним зобов'язань за договором про споживчий кредит;

3) договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) зобов'язань за договором про споживчий кредит;

4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;

5) договори про надання нотаріальних та інших супровідних послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.

Член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право укласти договір про надання супровідних послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку). Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку), розміщується на офіційному вебсайті кредитної спілки або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для членів кредитної спілки – споживачів (позичальників), у всіх приміщеннях кредитної спілки, включаючи відділення, що здійснюють споживче кредитування. На вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) такий перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором.

3.4. Інформаційне забезпечення договору про споживчий кредит та дії, що передують його укладенню.

3.4.1. З метою формування або підтримання обізнаності споживачів та їх інтересу до кредитної спілки та споживчих кредитів, що нею надаються, кредитна спілка може розповсюджувати відповідну рекламу. При цьому, якщо в рекламі щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити наступну стандартну інформацію (далі – Стандартна інформація) про:

1) максимальну суму, на яку може бути виданий споживчий кредит;

2) реальну річну процентну ставку;

3) максимальний строк, на який видається споживчий кредит;

4) розмір першого внеску у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу.

Стандартна інформація, яка надається в письмовому вигляді, наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами. Розповсюдження реклами з інформацією про можливість надання споживчого кредиту без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), надання безпроцентного споживчого кредиту, споживчого кредиту під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію забороняється.

3.4.2. Інформація, яка надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) до укладення договору про споживчий кредит.

3.4.2.1. Кредитна спілка розміщує на своєму офіційному вебсайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту членом кредитної спілки – споживачем (позичальником), яка містить  умови надання споживчих кредитів членам кредитної спілки, встановлені рішенням спостережної ради кредитної спілки з дотриманням умов п.3.2 Положення (далі – наявні та можливі схеми споживчого кредитування).

Також, кредитна спілка розміщує  на власному вебсайті, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку, строки та за формою, що визначені Національним банком України. Кредитна спілка не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості. Програмний застосунок (мобільний додаток), для надання послуг кредитною спілкою не використовується.

Член кредитної спілки – споживач (позичальник) перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

3.4.2.2. До укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про електронну комерцію»)) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до Закону України  «Про споживче кредитування», надає члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитної спілки, із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності  з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Кредитна спілка не обмежує споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту.

Інформація про платежі, що надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) кредитною спілкою у паспорті споживчого кредиту, обов'язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого споживчого кредиту, суму непогашеного споживчого кредиту тощо).

У разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у паспорті споживчого кредиту, діятимуть протягом частини строку користування споживчим кредитом, кредитна спілка повідомляє члена кредитної спілки – споживача (позичальника) про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну.

Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням члена кредитної спілки – споживача (позичальника) зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою. Друкування інформації, наведеної у паспорті споживчого кредиту шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо забороняється.

У разі укладення за бажанням члена кредитної спілки – споживача (позичальника) договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за його зверненням після укладення договору.

3.4.2.3. Кредитна спілка до укладення договору про споживчий кредит на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) надає йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз'яснення інформації, що надається відповідно до п.3.4.2.2 Положення, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зокрема у разі невиконання ним зобов'язань за таким договором.

3.4.2.4. Кредитна спілка попереджає споживача про:

- наслідки прострочення виконання зобов’язань із сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів;

- право кредитної спілки та/або нового кредитора у разі невиконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію з дотриманням вимог Статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) та право споживача на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог кредитною спілкою та/або новим кредитором, та/або колекторською компанією;

- право споживача на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості у разі невиконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит та надає інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

3.4.2.5. Член кредитної спілки – споживач (позичальник) зобов'язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено п.3.4.2.2, 3.4.2.3 та 3.4.2.4. Положення, у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг").

3.4.2.6. Кредитна спілка розміщує інформацію в письмовому вигляді про тарифи та/або умови, на яких вона надає споживчі кредити, у приміщенні, де здійснюється обслуговування членів кредитної спілки та/або на своєму офіційному вебсайті.

Кредитна спілка розкриває клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному вебсайті фінансової установи. Така інформація, зокрема, включає: 1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання; 2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги; 3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

3.4.2.7. На вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) кредитна спілка безоплатно надає йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді (за вибором члена кредитної спілки – споживача (позичальника)) за виключенням випадку, коли кредитна спілка на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит із членом кредитної спілки – споживачем (позичальником).

3.4.2.8. Член кредитної спілки – споживач (позичальник), який внаслідок ненадання йому наведеної у п.3.4.2 Положення інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитній спілці відповідного письмового повідомлення. Кредитна спілка зобов'язана привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом чотирнадцяти днів з дати отримання такого повідомлення.

3.4.2.9. До кредитів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення договору про споживчий кредит, застосовуються вимоги Закону України «Про споживче кредитування» (крім частин другої - сьомої, абзацу другого частини десятої та частини дванадцятої статті 9, частини шостої статті 14, статті 19 та частини другої статті 21, а також положення щодо врегулювання простроченої заборгованості ЗУ «Про споживче кредитування») та Положення (окрім п.п. 3.4.2.2., 3.4.2.3., 3.4.2.5., 3.4.2.8. Положення, в частині надання кредитною спілкою споживачу інформації, необхідної для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту; надання паспорту споживчого кредиту; заборони обмеження споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту; отримання від споживача підтвердження про ознайомлення з інформацією; отримання від споживача підтвердження що до укладення договору про споживчий кредит йому наданні пояснення, роз’яснення, інформацію в належному та зрозумілому вигляді та ознайомлення з цією інформацією; надання до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача пояснень з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за таким договором; застосування наслідків ненадання інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації кредитодавцем або кредитним посередником передбаченої законом а також положення щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами)

4. НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІНШИМ КРЕДИТНИМ СПІЛКАМ

4.1. Загальні умови надання кредитів іншим кредитним спілкам.

4.1.1. Кредитом, наданим іншій кредитній спілці, є грошові кошти, надані кредитною спілою кредитній спілці-позичальникові під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

4.1.2. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначеннями виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти. Кредитна спілка має право надавати кредити іншим кредитним спілкам виключно за умови дотримання вимог щодо нормативів достатності капіталу та платоспроможності.

4.1.3. Кредити іншим кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах, визначених Розділом 3 даного Положення з урахуванням особливостей, встановлених цим Розділом.

4.1.4. Кредити іншим кредитним спілкам не надаються через відокремлені підрозділи кредитної спілки.

4.1.5. Примірний кредитний  договір між кредитними спілками   затверджується  рішенням спостережної ради  та є Додатком № 9  до цього Положення.

4.2. Умови надання кредитів іншим кредитним спілкам.

4.2.1. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за строками  користування, за типом процентної ставки, з режимами сплати процентів і основної суми кредиту визначеними п.3.2.1 Положення.

4.2.2. Визначення розміру процентної ставки, для кредитів, які надаються іншим кредитним спілкам, відбувається за наступними критеріями – виходячи з потреб кредитної спілки, ринкових тенденцій, кредитного ризику (рівня ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки НБУ та попереднього досвіду надання кредитів іншим кредитним спілкам за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

4.2.3. Процентна ставка за кредитами іншим кредитним спілкам є фіксованою. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитної спілки змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. Зміна процентної ставки може відбуватися лише за згодою сторін, що укладається додатковим договором.

Розмір фіксованої процентної ставки для кредитів, що надаються кредитним спілкам, встановлюється спостережною радою кредитної спілки в кожному конкретному випадку.

4.3. Порядок надання кредитів іншим кредитним спілкам.

4.3.1. Примірний кредитний договір з іншою кредитною спілкою затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки з урахуванням вимог і умов до Положення.

4.3.2. Заява про надання кредиту кредитній спілці розглядається за умови подання необхідних документів:

- роздрукованої сторінки з вебсайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з інформацією про кредитну спілку – позичальника, засвідчену підписом голови правління та печаткою кредитної спілки;

- копії статуту кредитної спілки;

- копії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – кредитної спілки заявника;

- звітних даних за останній квартал;

- наявності Ліцензії на надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

4.3.3. Для оцінки спроможності іншої кредитної спілки-заявника вчасно виконувати зобов’язання за кредитним договором проводиться оцінка фінансового стану. При цьому враховується дотримання кредитною спілкою-заявником встановлених нормативів достатності капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності.

4.3.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів з дотриманням вимог МСФЗ, в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з іншою кредитною спілкою договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після здійснення перерахунку суми кредиту кредитній спілці - позичальнику, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за користування кредитом використовується календарний рік.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАДАНИХ КРЕДИТІВ І СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ ТА БЕЗНАДІЙНИХ КРЕДИТІВ

5.1. Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1840 від 19.09.2019 року «Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157, договір кредиту вважається простроченим, якщо членом кредитної спілки на дату визначення простроченості повністю або частково не виконано зобов’язань у строки та обсягах, встановлених умовами договору кредиту, щодо повернення тіла кредиту та/або сплати процентів за кредитом.

Відповідно до визначення, розміщеного на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг" у файлі “Description_CR2_.docx” “Безнадійний кредит - це прострочений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення; кредит, за яким минув строк позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; кредит, за яким прострочення перевищує 12 місяців, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним.”

5.2. З метою нагляду за своєчасністю проплат за наданими кредитами та оперативного планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених та безнадійних кредитів покладаються на кредитний комітет кредитної спілки.

Кредитний комітет також здійснює контроль за дотриманням умов кредитних договорів. Зокрема - контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком платежів у кредитних договорах. З даною метою кредитним комітетом здійснюється організація та моніторинг заходів  щодо нагадувань позичальникам та їх поручителям (за наявності) шляхом  надсилання текстових/голосових повідомлень засобами телекомунікації, звичайних листів, безпосередньої взаємодії стосовно внесення ними чергових платежів.

5.3. Робота з простроченою заборгованістю в кредитній спілці поділяється на три етапи. При цьому 1-й та 2-й етапи відносяться до діяльності із врегулювання простроченої заборгованості (позасудового погашення простроченої заборгованості). Зокрема:


·         

1-й етап – нагадування. Він проводиться з кредитами під наглядом - до 30 днів прострочення очікуваного платежу по кредиту та/або процентам включно;


·         

2-й етап – вимога погасити прострочену заборгованість. Він проводиться по споживчим кредитам від 31го дня прострочення очікуваного платежу по кредиту та/або процентам і провадиться до початку 3-го етапу.

Даний етап врегулювання простроченої заборгованості по споживчим кредитам здійснюється кредитною спілкою із дотриманням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), встановлених Законом України «Про споживче кредитування» та додаткових вимог, встановлених Національним банком України, зокрема в частині порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу;


·         

3-й етап – стягнення заборгованості в судовому порядку або в порядку вчинення нотаріального напису нотаріусом, в порядку виконавчого провадження. Даний етап роботи з простроченою заборгованістю розпочинається з моменту звернення з позовною заявою до суду про стягнення заборгованості по кредиту з позичальника та/або його поручителів (за наявності) або вчинення відповідного нотаріального напису нотаріусом.

З метою здійснення таких заходів кредитна спілка:

1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості, включаючи також, якщо це передбачено умовами договору, суми штрафних санкцій. При цьому за рішенням спостережної ради може застосовуватися зупинення нарахування процентів, неустойки та/або реструктуризація заборгованості;

2) визначає шляхи примусового стягнення заборгованості.

5.4. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням кредитного комітету кредитна спілка може відстрочити застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

Кредитна спілка має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит - це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитною спілкою на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.

5.5. За простроченими кредитами щодо яких кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення їх визнання безнадійними, стягнення простроченої заборгованості може відбуватися шляхом примусового стягнення з метою отримання відповідних виконавчих документів із застосуванням правових механізмів та процесуальних норм, передбачених чинним законодавством України. При цьому здійснення заходів, спрямованих на забезпечення примусового стягнення, продовжується до моменту отримання кредитною спілкою документальних підтверджень про неможливість стягнення або закінчення строку позовної давності, що є безперечною підставою для визнання кредиту безнадійним. При цьому кредитна спілка у разі наявності виконавчого документу про стягнення заборгованості за безнадійним кредитом звертається до державної виконавчої служби із заявою про примусове стягнення заборгованості з боржника (в межах строків пред'явлення виконавчих документів до виконання) та здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення заборгованості, або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту безнадійним.

5.6. У разі визнання кредиту безнадійним кредитна спілка розглядає питання про доцільність списання безнадійного кредиту із покриттям відповідних втрат за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, що не призводить до припинення заходів задля примусового стягнення боргу з використанням відповідних правових механізмів та процесуальних норм, передбачених чинним законодавством України. У разі прийняття кредитною спілкою рішення про списання безнадійного кредиту із покриттям відповідних втрат за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, в тому числі у випадку спливу строку позовної давності щодо заборгованості, яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, кредитна спілка повинна повідомити про це відповідного позичальника. В такому випадку позичальник – фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації.

6. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

6.1. Порядок інформування споживачів включає надання (розкриття) інформації кредитною спілкою споживачам відповідно до вимог законодавства України щодо послуги споживчого кредиту, надання мінімального обсягу інформації про умови та істотні характеристики цієї послуги, визначеної Положенням про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого Постановою 100   шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті фінансової установи, у рекламі, надання інформації під час користування послугою з надання споживчого кредиту, а також надання іншої інформації, передбаченої внутрішніми документами фінансової установи.

6.2. Кредитна спілка надає повну, точну та достовірну інформацію споживачу щодо споживчого кредиту з дотриманням вимог законодавства України та несе визначену законом відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання (поширення) недостовірної інформації про діяльність кредитної спілки у сфері споживчого кредитування під час інформування споживача згідно з Постановою 100. Кредитна спілка забезпечує актуальність та зрозумілість цієї інформації.

Кредитна спілка в разі використання інформації третіх осіб (результатів досліджень, рейтингів, класифікацій або інших аналогічних за змістом даних) надає (розкриває) споживачу інформацію про виконавця дослідження (прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи), дату проведення та/або дату розкриття інформації про дослідження, інформацію про назву видання, в якому опубліковані результати дослідження (за наявності).

6.3. Кредитна спілка має право використовувати примітки для уточнення інформації, що надається нею під час інформування споживача. Гарнітура, колір і розмір шрифту такої примітки повинні бути ідентичними гарнітурі, кольору та розміру шрифту тексту інформування споживача про умови надання споживчого кредиту. Інформація в примітках не може містити істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій.

6.4. Кредитна спілка під час поширення (розкриття) інформації споживачу про умови послуги з надання споживчого кредиту в будь-якій формі та в будь-який спосіб не вводить споживачів в оману щодо цих умов і надає та оприлюднює такі умови послуги: 1) максимальну суму/ліміт кредиту, гривень; 2) строк кредитування, днів/місяців/років; 3) реальну річну процентну ставку, відсотків річних.

6.5. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.

6.5.1. До укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитної спілки з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

6.5.2. Зазначена інформація безоплатно надається кредитною спілкою споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до Закону України «Про споживче кредитування», у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про електронну комерцію») із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності. У такому разі кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання споживачу інформації до укладення договору про споживчий кредит згідно з п. 6.5.3 Положення . Забороняється обмежувати споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту.

6.5.3. Інформація, що надається кредитною спілкою споживачу, зазначена у п. 6.5.2 Положення, має містити відомості про: 1) найменування та місцезнаходження кредитної спілки та її структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитної спілки до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ; 2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо); 3) суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту; 4) тип процентної ставки - фіксована, порядок її обчислення, у тому числі порядок її зміни.  5) види забезпечення за кредитом, необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за кредитом та про те, за чий рахунок така оцінка проводиться; 6) орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача на дату надання інформації виходячи з обраних споживачем умов кредитування. Якщо кредитна спілка пропонує різні способи надання кредиту, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки. Якщо платежі за послуги кредитної спілки, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит; 7) необхідність укладення договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитна спілка визначила для надання відповідних послуг (за наявності), а також орієнтовна вартість таких послуг. У разі відсутності у кредитної спілки інформації про вартість певної супровідної послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитною спілкою договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитною спілкою за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг; 8) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися); 9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань із сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, що застосовуються чи стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, а також про право кредитної спілки та/або нового кредитора залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. Попередження про право кредитної спілки залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію обов’язково має включати інформацію про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про право споживача на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог кредитною спілкою та/або новим кредитором, та/або колекторською компанією, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб; 10) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; 11) порядок дострокового повернення кредиту; 12) у разі укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку - відомості про те, що від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку вимогу.

6.5.4. Інформація про платежі, що надається споживачу кредитна спілка відповідно до п. 6.5.2 та 6.5.3 Положення, обов’язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого кредиту, суму непогашеного кредиту тощо).

6.5.5. У разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у п. 6.5.2 та п.6.5.3 Положення, діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитна спілка повідомляє споживача про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну.

6.5.6. Споживач зобов’язаний надати кредитній спілці підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено частинами другою та третьою цієї статті, у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг").

6.5.7. Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем такої інформації, у тому числі шляхом її друкування шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо. У разі укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається споживачу за його зверненням після укладення договору.

6.5.8. Кредитна спілка на власний вибір розміщує для зацікавлених осіб у приміщеннях, де здійснюється обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, на яких він надає споживчі кредити, та/або розміщує таку інформацію на своєму офіційному вебсайті.

6.5.9. На вимогу споживача кредитна спілка зобов’язана безоплатно надати йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді (за вибором споживача). Це положення не застосовується, якщо кредитна спілка  на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит із споживачем.

6.5.10. Кредитна спілка до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача надає йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надається відповідно до частин другої та третьої цієї статті, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за таким договором. Надання таких пояснень, роз’яснень, інформації в належному та зрозумілому вигляді та ознайомлення з передбаченою цією частиною інформацією підтверджуються у порядку, визначеному п. 6.5.6.Положення.

6.5.11. У разі ненадання визначеної у статті 9 ЗУ «Про споживче кредитування» інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації кредитна спілка  несе відповідальність у порядку та розмірі, визначених законом. Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у статті 9 ЗУ «Про споживче кредитування» інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитною спілкою відповідного письмового повідомлення. Кредитна спілка зобов’язана привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.

6.5.12 Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання споживачем супровідних послуг третіх осіб. Споживач має право укласти договір про надання супровідних послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку), крім випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитна спілка. Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитної спілки, розміщується на офіційному вебсайті кредитної спілки або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитної спілки, включаючи філії та відділення, що здійснюють споживче кредитування. На вимогу споживача такий перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором. Кредитна спілка у встановленому нею порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам супровідні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитна спілка на своєму офіційному вебсайті зобов’язана забезпечити оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають супровідні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також розмістити на ньому правила співпраці кредитної спілки з такими особами. Кредитній спілці забороняється пов’язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання супровідних послуг із конкретною третьою особою. Якщо визначений Кредитною спілкою перелік третіх осіб, які можуть надавати споживачам супровідні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг, споживач має право самостійно обрати особу, яка може надавати споживачам відповідні супровідні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного кредитодавцем.

6.6. Надання інформації протягом строку дії договору про споживчий кредит.

6.6.1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка на вимогу споживача, але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитній спілці, а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

6.6.2. У разі якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитодавець зобов’язаний оцінити кредитоспроможність споживача відповідно до вимог статті 10  Закону України «Про споживче кредитування».

6.6.3. Будь-які пропозиції кредитної спілки про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» (окрім зміни змінюваної процентної ставки), повинні здійснюватися у строки, встановлені договором шляхом направлення кредитною спілкою споживачу повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Умова договору про надання споживачеві пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення повідомлення, є нікчемною. Пропозиції споживачу про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», надаються у спосіб та строки, передбачені договором про споживчий кредит.

6.6.4. Кредитна спілка інформує споживача під час користування послугою з надання споживчого кредиту шляхом відправлення на обраний за згодою зі споживачем канал для комунікацій (уключаючи смс-інформування, месенджер, електронну пошту, особистий кабінет споживача на вебсайті фінансової установи, мобільний застосунок) кожного разу в дату зміни строку повернення кредиту та/або суми (ліміту) споживчого кредиту повідомлення такого змісту: 1) щодо послуги з надання споживчого кредиту: дату повернення кредиту та процентів за ним (у разі зміни); суму (ліміт) установленого розміру кредиту та дату її (його) установлення (у разі зміни); 2) щодо послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної в пп. 1 п.6.6.4. Положення) - суму до повного погашення зобов'язань за договором про споживчий кредит (на дату відправки повідомлення), загальну кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати (примітка: пункт 6.6.4. Положення набирає чинності з 06.04.2022 року).

6.6.5. До мікрокредитів, застосовуються вимоги Закону України «Про споживче кредитування» (крім частин другої - сьомої, абзацу другого частини десятої та частини дванадцятої статті 9, частини шостої статті 14, статті 19 та частини другої статті 21 ЗУ «Про споживче кредитування» ) та Положення  (крім  п.п. 6.5.1. -6.5.7, абзацу 2 п. 6.5.10. Положення, в частині надання кредитною Спілкою споживачу інформації, необхідної для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту;  надання паспорту споживчого кредиту; заборони обмеження споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту; отримання від споживача підтвердження про ознайомлення з інформацією;  отримання від споживача підтвердження що до укладення договору про споживчий кредит йому наданні пояснення, роз’яснення, інформацію в належному та зрозумілому вигляді та ознайомлення з цією інформацією;  надання до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача пояснень з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за таким договором;  застосування наслідків ненадання інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації кредитодавцем або кредитним посередником передбаченої законом).»

6.7. Інформування споживачів щодо послуги споживчого кредиту шляхом розміщення інформації на власному вебсайті кредитної спілки.

6.7.1. Кредитна спілка розміщує на своєму офіційному вебсайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця .

Споживач перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення. Кредитна спілка розміщує для зацікавлених осіб інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, на яких вона надає споживчі кредити  на своєму офіційному вебсайті.

6.7.2. Кредитна спілка, розміщує на власному вебсайті (вебсайтах), інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку, строки та за формою, що визначені Національним банком України.

6.7.3. Кредитна спілка під час розміщення на власному вебсайті інформації щодо отримання споживчого кредиту, крім іншої інформації відповідно до законодавства України, розкриває таку інформацію: 1) перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються фінансовою установою споживачу; 2) істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; 3) умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії; 4) суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального); 5) про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України; 6) гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою; 7) попередження про: можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит; те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі; те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту; те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ; те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін; можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації; те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати; 8) калькулятор (примітка: підпункт 8) Пункту 6.7.4 Положення набирає чинності з 06.04.2022 року);  9) гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ; 10) про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них); 11) відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів. Кредитна спілка надає інформацію, визначену в пп. 2-7 п. 6.7.4 Положення, у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту. Кредитна спілка має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в пп. 2-5 п. 6.7.4  Положення. Кредитна спілка не використовує систему дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті кредитної спілки), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору.

6.7.5. Кредитна спілка розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про фінансову послугу) інформацію про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, уключаючи послуги з надання мікрокредиту, згідно з додатками 1 - 4 до Постанови 100.

6.7.6. Кредитна спілка розміщує на власному вебсайті інформацію, зазначену в пункті 6.7.5 Положення, як окремий документ (файл) із використанням гарнітури Times New Roman, шрифту розміром 14 друкарських пунктів та у форматі pdf для можливості роздрукувати та завантажити цю інформацію.

6.7.7. Кредитна спілка на власному вебсайті розкриває інформацію про порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту, який має включати посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

6.7.8 Кредитна спілка розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про послугу) калькулятор/калькулятори для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту з урахуванням супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників і третіх осіб, уключно з податковими платежами та зборами з урахуванням вимог законодавства України. Кредитна спілка має право використовувати функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel або іншу ідентичну функцію під час розроблення калькулятора для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту. Кредитна спілка під час надання відповідно до Постанови 100 інформації про вартість супровідних послуг бере до розрахунку максимально можливе значення вартості супровідних послуг за послугою з надання споживчого кредиту, якщо немає можливості достовірно оцінити вартість цих послуг. Кредитна спілка, якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, що є обов'язковими для отримання споживчого кредиту, для надання такої інформації має право зазначати вартість цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості за аналогічними договорами про споживчий кредит, які вже укладені кредитною спілкою за попередні три місяці, або, якщо немає цих договорів, здійснює розрахунок середньої вартості такої послуги, що пропонується щонайменше трьома постачальниками на ринку цих послуг, шляхом проведення аналізу вартості цих послуг (примітка: пункт 6.7.8 Положення набирає чинності з 06.04.2022 року).

6.7.9 Кредитна спілка забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора: 1) для послуги з надання споживчого кредиту: загальні витрати за споживчим кредитом, гривень; суму платежу за розрахунковий період [включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], гривень; загальну вартість кредиту для споживача, гривень; реальну річну процентну ставку, відсотків річних; 2) для послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної в пп.1 п. 6.7.9 Положення) - загальну кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати (примітка: пункт 6.7.9 Положення набирає чинності з 06.04.2022 року).

6.7.10 Кредитна спілка розміщує на сторінці з інформацією про послугу з надання споживчого кредиту приклади результатів розрахунків калькулятора, до яких включає інформацію про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту (примітка: пункт 6.7.10 Положення набирає чинності з 06.04.2022 року).

6.7.11. Кредитна спілка не адресовує пропозиції невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання споживчого кредиту у вигляді публічної частини договору про надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання [далі - публічна пропозиція (оферта), публічна частина договору] та не розміщує таку інформацію власному вебсайті.

6.7.12. Кредитна спілка під час інформування споживача на власному вебсайті про послугу з надання споживчого кредиту розміщує попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування цією фінансовою послугою. Кредитна спілка під час розміщення попереджень відповідно до Постанови 100 на власному вебсайті використовує таке виділення тексту: 1) зазначення тексту в рамці та  2) напівжирний шрифт, гарнітура та розмір якого ідентичні гарнітурі та розміру шрифту тексту інформування споживача про умови надання послуги споживчого кредиту.

6.7.13. Кредитна спілка під час інформування споживача на власному вебсайті розміщує інформацію про дві та більше послуги з надання споживчого кредиту одного різновиду (залежно від обраних кредитною спілкою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв) поряд, зазначивши в однаковий спосіб їх істотні характеристики.

6.8. Інформування споживачів про споживчий кредит у рекламі.

6.8.1. Достовірність реклами та іншої інформації кредитної спілки: Кредитна спілка (інші особи від імені та/або за дорученням кредитної спілки) не здійснює поширення у будь-якій формі та у будь-який спосіб недобросовісної реклами про її діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги, які ними надаються, умови отримання таких послуг. Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається: 1) реклама фінансових послуг без набуття кредитною спілкою, що їх надає, згідно вимог закону статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідної ліцензії для провадження діяльності з надання таких послуг; 2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом; 3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або: зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується; оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується; зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначене найменування фінансової установи, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги); зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначений знак для товарів і послуг (торговельна марка), що використовується фінансовою установою, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи); зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття; 4) інша реклама у сфері фінансових послуг (у тому числі реклама фінансової послуги), яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України "Про рекламу". Перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг ускладнює її візуальне сприйняття, визначається органом, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг.

6.8.2. Реклама споживчого кредиту Якщо в рекламі щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити стандартну інформацію. У стандартній інформації визначається: 1) максимальна сума, на яку може бути виданий кредит; 2) реальна річна процентна ставка; 3) максимальний строк, на який видається кредит; 4) у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску. Стандартна інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо стандартна інформація викладається в письмовому вигляді, вона наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами. У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника) або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

6.8.3. Кредитна спілка здійснює інформування споживача в частині поширення реклами з урахуванням вимог законодавства України про рекламу, споживче кредитування та про регулювання діяльності з надання фінансових послуг. Кредитна спілка має право на власний розсуд використовувати попередження в рекламі про можливі наслідки для споживача в разі користування послугою з надання споживчого кредиту. Кредитна спілка під час інформування споживачів про умови надання споживчого кредиту шляхом поширення реклами не надає інформацію у спосіб, що ускладнює її візуальне сприйняття. Ознаками, які свідчать, що спосіб викладення інформації про умови надання споживчого кредиту шляхом поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття, є використання: 1) приміток, виділення тексту з використанням напівжирного шрифту та/або похилого накреслення, візуальних елементів, великих літер (уключаючи абревіатури), розміщених поруч, якщо такі способи виділення тексту реклами в сукупності становлять 40 та більше відсотків від загальної(го) площі/обсягу реклами; 2) кольорів тексту реклами, загальна кількість яких становить більше трьох; 3) стилю цифр іншого, ніж арабські; 4) відстані між рядками тексту реклами, яка менша 120 відсотків від кегля шрифту; 5) відстані між літерами тексту реклами, яка менша за товщину обведення цифр і літер або більша за ширину однієї літери цього тексту; 6) пропорційного співвідношення між висотою великих і малих літер тексту реклами іншого, ніж 3:2; 7) побудови геометричних фігур із рядків тексту реклами; 8) розміщення тексту реклами на полях рекламної площини; 9) фону тексту реклами, колір якого є однаковим з кольором тексту реклами, або використання як фону для тексту малюнків, фотографій або інших аналогічних зображень.

6.9. Надання (розкриття) іншої інформації споживачу.

6.9.1. Кредитна спілка розкриває клієнтам (в тому числі споживачам) визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному вебсайті кредитної спілки. Така інформація, зокрема, включає:

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

На вимогу клієнта кредитна спілка зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;

4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

Перед укладенням договору про надання фінансових послуг Кредитна спілка, повідомляє клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному вебсайті кредитної спілки, про:

1) особу, яка надає фінансові послуги:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;

б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності);

в) відомості про державну реєстрацію кредитної спілки;

г) інформацію щодо включення кредитної спілки до відповідного державного реєстру фінансових установ;

ґ) інформацію щодо наявності в кредитної спілки, права на надання відповідної фінансової послуги; д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо кредитної спілки;

2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;

3) договір про надання фінансових послуг:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. Інформація, що надається кредитною спілкою клієнту, забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

6.9.2. Кредитна спілка під час розкриття інформації дотримується вимог законодавства про мови.

6.9.3. Кредитні спілка також розкриває шляхом розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних вебсайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановленому Національним банком України, таку інформацію:

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;

9) рішення про ліквідацію фінансової установи;

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону. Кредитна спілка забезпечує доступність інформації, розміщеної на власних вебсайтах (веб-сторінках) відповідно до п.6.9.3 Положення, не менше ніж за останні три роки.

6.9.4. Кредитна спілка розкриває на всіх власних вебсайтах , а також у місцях надання послуг клієнтам інформацію, передбачену в частинах першій та другій статті 12, частинах першій та четвертій статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в обсязі та порядку, визначених у Положенні про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженому Постановою Правління Національного банку України від 05.11.2021 № 114…».

Додатки:

1. Примірний договір №__ про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий стандартний».

2. Примірний договір №__ про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий накопичувальний».

3 Примірний договір №__ про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад на вимогу».

4. Примірний кредитний договір №___ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

5. Примірний договір про споживчий кредит №___про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

6. Примірний кредитний договір № __про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредитна лінія).

7. Примірний договір про споживчий кредит №____ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредитна лінія).

8. Примірний договір про споживчий кредит №___про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, загальний розмір за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати.

9. Примірний договір кредитної лінії № ____про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту іншим кредитним спілкам.

 

Голова спостережної ради

Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ»             ________________  О.М. Корнійчук