Паспорт споживчого кредиту, 06.01.2022

 

Додаток № 10

до Положення про фінансові послуги

Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ» від 06.01.2022 (згідно Закону України «Про споживче кредитування»)

 

Паспорт

споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
                                                      (Стандартизована форма)   (діє з 08.01.2022)

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

Найменування кредитодавця та його структурного  або відокремленого підрозділу,  в якому поширюється інформація

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»,

Володимир-Волинське відділення №1 Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»,

Камінь-Каширське відділення №2   Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Місцезнаходження кредитодавця та

адреса структурного або відокремленого

підрозділу, в якому поширюється інформація

43021, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок 20, квартира  (офіс) 4;

44700, Волинська область,  Володимир-Волинський район, місто  Володимир-Волинський,  вул.. Князя Василька, буд. 14-А;

44500, Волинська область, Камінь-Каширський район, місто  Камінь-Каширський, вул.. Шевченка, буд.5

Ліцензія/Свідоцтво

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» має право надавати наступні фінансові послуги:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – на підставі ліцензії: «ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ», початок дії 15.10.2013 р. (дата рішення про  переоформлення:   26.01.2017р.   розпорядження Нацкомфінпослуг №  162, діє з 26.01.2017 р., строк дії ліцензії  – безстрокова, стан  ліцензії – чинна. 

 Відсилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій можливо перевірити такі відомості https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

 

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – на підставі ліцензії «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» (дата рішення:23.02.2017р. (розпорядження Нацкомфінпослуг №379) строк дії ліцензії - безстрокова, стан ліцензії – чинна.

Відсилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій можливо перевірити такі відомості https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

 

Кредитна спілка включена до ДРФУ. Свідоцтво про реєстрацію  фінансової установи, серія КС №119 від 20.04.2004. Гіперпосилання на ДРФУ на сторінці офіційного Інтернет-представництва  НБУ

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Номер контактного телефону

 Номер контактного телефону кредитної спілки:

+38(0332) 24-33-45 , +38 067 332 34 56

Адреса електронної пошти

 Адреса електронної пошти кредитної спілки:

 forumcredit@gmail.com

Адреса офіційного веб-сайту

Власний  веб-сайт кредитної спілки:

  https://forum-credit.com.ua/

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника

Відсутні

Місцезнаходження

Відсутні

Номер контактного телефону

Відсутні

Адреса електронної пошти

Відсутні

Адреса офіційного веб-сайту*

Відсутні

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту (підкреслити)

 кредит, або

кредитна лінія

Сума / ліміт кредиту, грн.

   _________________ грн..

Строк кредитування (місяців)

    ________________   місяців

Мета отримання кредиту

Споживчий: на _____________________________

Спосіб та строк надання кредиту

Готівкою, протягом 5 робочих днів з дня підписання кредитного договору. Безготівково на рахунок клієнта  в банку в день укладання договору

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

Порука/ застава/неустойка/ інше види

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

Відсутній

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

Відсутній

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних

  ____ % річних на залишок  суми кредиту

Тип процентної ставки

Фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

Незмінна

Платежі за супровідні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.:

Відсутні

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит

Відсутній

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

Відсутній

Загальні витрати за кредитом, грн.

       _______________  грн..

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

         _______________ грн..

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

            ______________ %

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

Платежі за супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:

Відсутні

1. послуги нотаріуса

Відсутні

2. послуги оцінювача

Відсутні

3. послуги страховика

Відсутні

…. інші обов’язкові послуги, за наявності, та розмір платежу за них

Відсутні

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

[надається у вигляді графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення, за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися]

6. Додаткова інформація*

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]

пеня

 Пеня за невиконання  споживачем  зобов’язань по своєчасному  поверненню основної суми боргу та/або сплати  процентів за користування кредитом встановлених графіком платежів договору про споживчий кредит, не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.

штрафи

Штраф (одноразовий  платіж) нараховується та сплачується споживачем за невиконання основного зобов’язання (суми кредиту та/або  процентів за користування кредитом) у визначений строк (термін)  закінчення договору про споживчий кредит чи у разі   пред’явлення до споживача вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України,  в розмірі ____% від суми боргу основного зобов’язання (залишку суми (тіло) кредиту та процентів за користування кредитом).

 Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту

Фіксована

інші платежі

Потягом строку дії договору  про споживчий кредит у разі  прострочення виконання грошового зобов'язання (суми кредиту та/або  процентів за користування кредитом) у визначений строк (термін) відповідно до  ч.  2  ст. 625 ЦК України     Позичальник  зобов’язаний  сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ___ процентів річних  за прострочення виконання грошового зобов’язання від простроченої суми, яка включає несплачені нараховані проценти за користування кредитом та  основну суму  (тіло) кредиту.

 

У разі неповернення кредиту в строк, якій встановлений договором  про споживчий кредит чи у разі пред’явлення Кредитодавцем до споживача  вимоги  про дострокове повернення кредиту, строк якого не настав, згідно з ч. 2 ст.  1050 ЦК України, наступають відносини поза межами строку дії цього договору.  Нарахування процентів за користування кредитом (ст. 1048, ст. 1054  ЦК України) Кредитодавцем припиняється після спливу строку кредитування визначеного цім договором.

 Позичальник зобов’язаний   з наступного дня після спливу строку кредитування визначеного договором про споживчий кредит сплачувати  Кредитодавцю  щомісяця (до 30 числа) «за неправомірне користування кредитом» внаслідок його прострочення, проценти передбачені ч.  2 ст. 625 ЦК України в розмірі __ процентів  річних на суму заборгованості по кредиту   ( на суму «неправомірного користування кредитом») та суму  з урахуванням встановленого індексу інфляції на  прострочену  суму  заборгованості ,  за увесь час прострочення, до дня повного погашення заборгованості по  кредиту.

Кредитодавець має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію.

Ні

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування".

7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

Так

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРР

Підпис кредитодавця:

ПІБ, підпис

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.

Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною кредитодавцю.

Підпис споживача:

Дата, ПІБ, підпис.

       

* Інформація заповнюється за наявності.