Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг, кредити (01.07.2020)

 

 Інформація,

яка надається позичальнику (споживачу кредиту) Кредитною спілкою перед укладанням

договору  про споживчий кредит згідно , ч.2.ст.12 Закону України «Про фінансові послуги

 та державне  регулювання ринків фінансових послуг»

                                                                                                                                          (01.07.2020) 

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

1.1.

Найменування : Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» 

Місцезнаходження: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 20, кв. (офіс) 4

Контактний телефон: тел. (0332) 24-33-45, 77-04-72, +380673323456

Адреса електронної пошти КС: forumcredit@gmail.com; Сайт: forum-credit.com.ua 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,  вул. Винниченка, буд. 20, кв. (офіс) 4

1.2.

Особи, які надають посередницькі послуги - відсутні

1.3.

Відомості про державну реєстрацію КС:

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія АОО №391133   від 09.04.1999

Номер запису: 1 198 120 0000 001063. код  ЄДРПОУ 23255381

1.4.

Інформацію щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ України:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 20.04.2004 №364.  Реєстраційний номер 14100177. Серія та номер Свідоцтва  КС №119. Дата видачі свідоцтва 20.04.2004.

1.5.

Інформацію щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:

23.02.2017р. розпорядженням №379 Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг видана безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),

а саме «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ». Статус ліцензії: чинна, строк дії - безстрокова.

1.6.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг: Національний банк України (НБУ) p. з 01.07.2020 р., місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua    веб-сайт: www.bank.gov.ua

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА  (ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):

2.1.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються

на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками   складатиме  

_____________________________     грн, з яких :

1) __________________ грн. (проценти за користування кредитом)

2) __________________ грн. (розмір наданого кредиту)

3) ___________________ грн. інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги,

які підлягають сплаті на користь третіх осіб або Кредитної спілки згідно з

вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит

ü

страхові та податкові платежі ___________ грн.

ü

збори на обов’язкове державне пенсійне                     страхування _____грн.

ü

біржові збори ________ грн.

ü

платежі за послуги державних реєстраторів ________ грн.

ü

платежі за послуги нотаріусів ____________ грн.

ü

платежі за послуги інших осіб____________ грн.

ü

____________________ вкажіть інші ______ грн.).

У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг.

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення цього строку.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою. договором.

Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником/

Право на відмову від договору не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору не застосовується

3.1.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

У разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором

3.14.

Порядок внесення змін та доповнень до договору:

Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі .

Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» та інших істотних умов, здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.

Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:

Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений Договором,

Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

3.1.5.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Позичальника

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

4.1.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки Головою Правління кредитної спілки, за ії місцезнаходженням.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

2.1. Державного Регулятора:  Національного  банку України (НБУ) p. з 01.07.2020 р., місцезнаходження: 01601, м. Київ,

вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua

2.2. Головного управління Держпродспоживслужби в Волинській області

Поштова адреса: 43020, м. Луцьк вул. Поліська Січ,10; офіційний веб-сайт: http://voldpss.gov.ua/ тел. (0332)772410; електронна адреса: post@voldpss.gov.ua

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства".

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги