Договір про споживчий кредит (кредитна лінія), 03.06.2019

 

 

 

 

 

 

Додаток № 7 

до Положення про фінансові послуги 
Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням  правління
     кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»
     Протокол № 1-п  від 03 червня  2019 року
 
Голова правління                        Воронцов М.В.
 
 ПРИМІРНИЙ  
ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) № __
„___”________ 20___р.                                 ___________  (місце укладання)
 
Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» (далі – «Кредитодавець»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони,  та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», ПОЛОЖЕННЯМ про фінансові послуги кредитної спілки «_____» у редакції від «__»_____ 201_ р. затвердженого рішенням правління кредитної спілки «____» (протокол №__ від «__» ______201_р.), уклали цей договір  про споживчий кредит (кредитна лінія) (далі – «Договір») про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:
«Кредитна лінія» - вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому може бути передбачено право споживача отримати кредит у межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування, визначеного в договорі про споживчий кредит.
«Договір» - цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.
«Транш» - частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі;
«Ліміт» - максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі Договору. Сума ліміту визначена в п.1.1. цього Договору.
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ
1.1. За Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові споживчий кредит у формі  кредитної лінії з лімітом у сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.) на умовах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит , сплатити проценти  за користування кредитом та інші платежі  на умовах, передбачених Договором.  В межах встановленого ліміту Позичальник може отримати будь-які суми кредиту та зобов’язується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.
1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням (мета отримання кредиту) __  далі – цільове призначення кредиту) .
1.3. Кредитодавець зобов'язаний видати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором. Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви за умови повернення коштів та сплати процентів Позичальником у визначені Договором строки за  попередніми траншами.
1.4.  Строк дії договору  _____  місяців з «___» _______ _____ р.   до  «___» ________ _____ р. включно.
Кредит надається строком на  _____  місяців з «___» _______ _____ р. до «___» _______ _____ р. включно.
Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
1.5. Загальний розмір наданого кредиту - ___ грн.
2. ПОРЯДОК  ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1. Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.3. Договору.
 
2.2.Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. 
2.3. Тип споживчого  кредиту – кредитна лінія.
2.4. Сторони погодили, що у разі укладення Договору із забезпеченням, що потребує нотаріального посвідчення, Позичальнику необхідно укласти договори щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами, відповідно Кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом строку дії Договору і не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для Позичальника.
2.5.Кредитодавець у встановленому ним порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати Позичальнику додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням Договору. Кредитодавець на своєму офіційному веб-сайті забезпечує оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються Кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також розміщує на ньому правила співпраці Кредитодавця з такими особами.
2.6.Сторони погодили, що у разі обрання Сторонами  забезпечення у вигляді поруки, Позичальник зобов’язаний надати забезпечення -  поруку третьої  особи, яка відповідає вимогам до осіб,  які надають додаткові та супутні послуги визначеним Кредитодавцем, а  договір поруки такої третьої особи  відповідатиме вимогам до відповідних договорів, що приймаються Кредитодавцем у якості забезпечення.
2.7. Реальна річна процентна ставка на дату укладання Договору становить _____% річних .
Обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та що Кредитодавець і позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.
2.8. Загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення Договору _____ грн. __ коп.
Сторони погодили, що до загальних витрат за кредитом не включаються:
1) платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених Договором;
2) платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок споживчого кредиту.
3. ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КРЕДИТОМ, ЇЇ ТИП , ПОРЯДОК ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ЗМІНИ, ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ.
3.1. Плата (проценти) за користування кредитом встановлюється в розмірі _______ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. 
Договір укладено на умовах, що проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом за кредитом (тілом кредиту), а основний борг за кредитом (тілом кредиту) виплачується в кінці строку дії договору.
3.2. Тип процентної ставки — фіксована. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Кредитодавцем в односторонньому порядку.
3.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Проценти за користування кредитом  нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом починаючи з наступного дня за датою його отримання та включаючи дату повернення  кредиту. Нарахування процентів здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається  - діючій календарний рік.
3.4. Проценти за кредитом нараховуються Кредитодавцем та сплачуються Позичальником щомісяця на дату отримання кредиту. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно графіка платежів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням графіка розрахунків.
3.5. Прострочення сплати кредиту та процентів за користування кредитом згідно графіка платежів  не зупиняє нарахування цих процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.
3.6. Сплата процентів здійснюється в порядку передбаченому графіком платежів визначеним Договором з урахуванням положень Розділу 4  Договору.
4.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ
4.1. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів (далі – «графіка платежів»),  що є невід’ємною частиною Договору.  У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік платежів шляхом підписання нового графіка розрахунків протягом одного робочого дня після надання кожного наступного траншу за умови відсутності підстав передбачених Договором для відмови у наданні траншу.
 
4.2. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів по кредиту та\або інших платежів по кредиту (проценти та інфляційні нарахування передбачені ст.625 ЦК України та цим Договором) вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів  на отримані суми, при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.
4.3. Позичальник проводить погашення кредиту, процентів та інших через касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 16 Договору. 
4.4. Черговість погашення вимог за Договором.
У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору (проценти та інфляційні нарахування в порядку ст.625 ЦКУ та   п.14.2 Договору)
4.5. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.
4.6.Порядок повернення кредиту після закінчення строку дії Договору (поза межами строку дії Договору):
1) Сторони погодили, що після закінчення строку дії Договору вказаного у п.1.4. Договору Позичальник, у разі неповернення кредиту, сплачує Кредитодавцю до _________ числа щомісячно, відсотки (проценти) за користування кредитом нараховані за ставкою_______ % річних на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості. 
2) За рішенням уповноваженого органу управління Кредитодавця проценти передбачені пп.1) п. 4.6.. Договору можуть не нараховуватись.
5. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. Даний кредит забезпечується: _________________(заставою ( в  тому числі заставою майнових прав  вкладом (внеском) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), порукою,неустойкою,  інші види забезпечення ).
5.2.Крім визначеного п. 5.1. Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ;
6.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
6.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі  до закінчення строку, встановленого п. 1.3. Договору.
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
6.3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою п.3.1. Договору.
6.4. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.
6.5.Право на відмову від Договору не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого п.6.1 Договору.
6.6. Кредитодавець має право відмовитись від надання кредиту Позичальнику у разі ненадання Позичальником забезпечення виконання зобов’язань за Договором, надання недостовірної інформації необхідної для оцінки кредитоспроможності Позичальника. 
Про намір відмовитися від надання кредиту Кредитодавець повідомляє Позичальника у письмовій формі до закінчення строку, встановленого п. 1.3 Договору для надання кредиту.
Відмова Кредитодавця від надання кредиту є підставою для припинення Договору.
 
Відмова від надання кредиту є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 7 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від надання кредиту, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Кредитодавцем від надання кредиту у порядку, визначеному законодавством.
7. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ.
7.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 
Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту у письмовій формі за не пізніше ніж __ днів до дати дострокового погашення кредиту.
7.2. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів. 
7.3. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.
7.4. У разі затримання Позичальником сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.
Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
7.5.Якщо Кредитодавець відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником  протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.
7.6. У разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором.
8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ
8.1.У разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань зі сплати платежів за Договором можуть настати правові наслідки, встановлені Договором або законом, зокрема:
1) Розірвання Договору в порядку та з підстав передбачених Договором та /або законом.
2)  Дострокове повернення Позичальником кредиту з підстав та в порядку передбаченому  розділом 7  Договору.
3) Відшкодування збитків у розмірі несплаченої суми кредиту та процентів за фактичний строк користування кредитом.
4) Повернення боргу (основної суми  та процентів за користування кредитом) Позичальником з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення на підставі  ст.625 ЦКУ. 
5) Сплатити __  процентів річних від простроченої суми боргу (основної суми  та процентів за користування кредитом) на підставі ст.625 ЦКУ та п.14.2. Договору. 
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Права та обов’язки Кредитодавця
9.1.1. Кредитодавець має право:
1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту; 
2) вимагати від Позичальника надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором.
3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів, строк виплати якого ще не настав внаслідок порушення Позичальником умов Договору,   а також вимагати  інших платежів по кредиту (процентів та інфляційних  нарахувань передбачених ст. 625 ЦКУ), у разі наявності обставин передбачених п.7.4.-7.6. Договору.
4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом встановлених пунктом 3.1 Договору та  інші платежі  по кредиту ( проценти та інфляційні нарахування передбачені ст.  625 ЦК України та Договором) в повному обсязі та виконання усіх інших  зобов’язань передбачених цим Договором.
5) відмовити у наданні траншу, якщо Позичальник не повернув кошти та не сплатив процентів за користування кредитом у визначені Договором строки за  попередніми траншами.
 
9.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:
1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);
2) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.
9.2. Права та обов’язки Позичальника
9.2.1. Позичальник має право:
1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;
2) достроково повернути кредит на умовах визначених Договором. 
3) відмовитися від Договору в порядку передбаченому Розділом 6 Договору;
4) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього Договору.
9.2.2. Позичальник зобов’язаний:
1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;
2)   погашати кредит , сплачувати проценти за користування кредитом встановлені пунктом 3.1., цього  Договору та  інші платежі по кредиту ( проценти та інфляційні нарахування передбачені ст.  625 ЦКУ та цим Договором)  в порядку визначеному Договором;
3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;
4) Надати забезпечення виконання зобов’язання за Договором.
5) письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором  в 10-ти (десяти) денний строк з моменту їх виникнення;
9.3.  Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.
9.4. Сторони можуть здійснювати інші права та зобов’язані виконувати інші обов’язки передбачені Договором.
10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ
10.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:
1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;
2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір; 
4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману; 
5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе та справедливими; 
6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;
7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою, арештом  не перебуває.
11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін  та в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
13.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі .
13.2. Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» (окрім зміни змінюваної процентної ставки  - вказують КС що застосовують змінювану процентну), здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. 
13.3. Пропозиції про зміни інші, ніж зміна умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», надаються у наступний спосіб та строки:
13.3.1. Письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис (Позичальнику чи представнику Спілки).
13.3.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
13.3.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 13.3.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою. 
 
13.3.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.
13.3.5. Зміни до Договору вступають в дію згідно умов Договору та/або з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.
13.4. Дія Договору припиняється:
13.4.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п. 13.3. Договору;
13.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору;
13.2.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.
13.4. Договір може бути достроково розірваний:
13.4.1. В судовому порядку:
- за позовом Кредитодавця з підстав передбачених Договором та/або з інших підстав встановлених законодавством України;
- за позовом  Позичальника з підстав передбачених законодавством.
13.4.2. За ініціативою Позичальника в порядку передбаченому законодавством.
13.5. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, суму заборгованості в день розірвання Договору.  
14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
14.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та/або згідно умов цього Договору.
14.2. Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням наступного: 
1) Відповідно до  ст. 625 ЦК  України, Позичальник, у разі прострочення виконання грошового зобов'язання за Договором, на вимогу  Кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу за Договором з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ___  (___) проценти річних від простроченої суми. Сторони погодили, що річні  проценти, які передбачені  пп. 5) п.14.2. Договору нараховуються на підставі ст. 625 ЦК України на суму основного боргу, яка включає  несплачені нараховані проценти за користування кредитом та основну суму кредиту. 
14.3. Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 «Шахрайство» та ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків,  збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.
14.4. У випадку смерті Позичальника до закінчення строку дії цього Договору та/або погашення боргу по кредиту, зобов’язання  щодо повернення  заборгованості  за Договором переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.
15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
15.1. Позичальник зобов'язаний  письмово повідомляти одна одну Кредитодавця про зміну місця проживання,  телефонного зв’язку  протягом десяти календарних днів з дня виникнення зазначених змін. 
15.2. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.
15.3. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за місцем проживання (місцезнаходженням),  що зазначені в розділі 16 цього Договору.
 15.4.Позичальник своїм підписом у Розділі 16 Договору підтверджує, що отримав в письмовій формі від  Кредитодавця до укладення Договору інформацію, вказану в частині 2  статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, паспорт споживчого кредиту відповідно до частини 2 та частини 3  статті 9  Закону України «Про споживче кредитування»;  інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання, умови Договору вважає  справедливими.
15.5. Підпис Позичальника в розділі 16 Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору. 
15.6. Надання інформації протягом строку дії Договору.
15.6.1. Кредитодавець на вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальнику інформацію  про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також Договором шляхом надання письмової довідки із додатками (за необхідності) або надання інформації в усній формі.
15.6.2. Для отримання довідки або інформації в усній формі,  Позичальник звертається до Кредитодавця із письмовою вимогою у якій зазначає інформацію, що необхідно надати та форму надання інформації (усна чи письмова).
 
Кредитодавець протягом 3 робочих днів з дня отримання письмової  вимоги надає довідку, за умови що така інформація не становить інформацію з обмеженим доступом та підлягає наданню Позичальнику відповідно до вимог законодавства. 
15.6.3. У разі якщо надання відповіді в усній формі не потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається у день звернення. 
У разі якщо надання відповіді в усній формі потребує додаткового часу для підготовки, відповідь надається протягом 5 робочих днів з дня отримання вимоги.
16.  ПІДПИСИ, ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Кредитна спілка «__________________________» 
Код за ЄДРПОУ  __________________________, 
Місцезнаходження (адреса):_________________ , 
П/р №_________ МФО _________ в _____банку_
Свідоцтво про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ  № _____ від  «__»______ _______р. видане  _____________ ,
Ліцензія від «__»  ____ ____ р. видана Нацкомфінпослуг,
Тел. ____________________________________  .
Голова правління/                     /Прізвище, ім’я, по-батькові/ /представник              _____________ 
                М.П.                                  (підпис)
 
 
 
ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ:____________________________________ 
Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) _________________________________
Місце  реєстрації:________________________
Місце проживання (адреса): _______________
Паспорт: Серія ___ № _______,  виданий  ____ _____  «__»________ ____ р.
Тел. __________________________________.
Позичальник   ________ (Прізвище, ім'я, по-батькові)           ________________  
                                       (підпис)
 
 
ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ
 Цим графіком платежів встановлюються наступна періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом:
Дата Залишок Нарахований процент До сплати  Основна сума
Процент Основна сума Процент Всього
Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від  «_____»   ________ 20__ р.
ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Найменування: Кредитна спілка  «_____________»
ПІБ _______________________  _______________ 
              м.п.                                (підпис)
ПОЗИЧАЛЬНИК
ПІБ_____________________  ___________
                                                        (підпис)